АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. C.I Процессы с ключевых точек зрения
 3. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 4. I. Электрофильтры. Характеристика процесса электрической очистки газов.
 5. II.1 Газетная метафора и процесс интенсификации ее выразительности
 6. II.1.1 Разновидности метонимии и ее функция в процессе создания газетной экспрессии
 7. III. Литературный процесс
 8. L.3.1. Процессы переноса вещества и тепла.
 9. L.3.2. Процессы присоединения частиц. Механизмы роста.
 10. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.
 11. V. Цивільно-процесуальне законодавство
 12. V1: Переходные процессы в линейных электрических цепях, методы анализа переходных процессов

Вопросы

К комплексному Государственному экзамену

По Уголовному процессу и криминалистке

з дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.

2. Завдання кримінального процесу (провадження).

3. Стадії кримінального процесу, їх поняття і система.

4. Поняття кримінально-процесуального права та його зв'язок з іншими суміжними галузями права і спеціальних знань.

5. Кримінальне процесуальне законодавство України та його джерела.

6. Структура Кримінального процесуального кодексу України.

7. Чинність Кримінального процесуального кодексу.

8. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження

9. Верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, повага до людської гідності.

10. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість, недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість права власності

11. Презумпція невинуватості та доведеності вини, свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї, заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист.

12. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

13. Диспозитивність, гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами, мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

14. Поняття суб'єктів кримінального процесу, їх класифікація.

15. Суд, суддя, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності.

16. Процесуальні функції, завдання і повноваження прокурора в кримінальному провадження. Призначення та заміна прокурора.

17. Орган досудового розслідування. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. Слідчий органу досудового розслідування. Оперативні підрозділи.

18. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки. Виправданий, засуджений. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого.

19. Захисник, його права та обов’язки. Залучення, призначення захисника. Обов'язкова участь захисника. Відмова від захисника або його заміна.

20. Потерпілий у кримінальному провадженні. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

21. Цивільний позивач та цивільний відповідач. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача, їх права та обов’язки.

22. Свідок. Права і обов’язки, відповідальність свідка.

23. Експерт, спеціаліст, їх права, обов’язки та відповідальність. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник.

24. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні слідчого судді, суддів, присяжного, прокурора, слідчого, захисника, представника, секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, експерта. Відвід, самовідвід і порядок їх вирішення.

25. Поняття, значення доказування в кримінальному процесі.

26. Поняття предмета доказування в кримінальному провадженні.

27. Суб'єкти доказування.

28. Процес доказування у кримінальному провадженні:

29. Поняття збирання доказів. Способи збирання доказів та їх джерел.

30. Зміст перевірки доказів. Поняття і значення оцінки доказів. Властивості доказів.

31. Поняття і значення доказів у кримінальному процесі. Класифікація доказів.

32. Характеристика джерел доказів.

33. Показання як джерело доказів.

34. Речові докази у кримінальному проваджені.

35. Документи та їх види у кримінальному проваджені.

36. Висновок експерта. Види експертиз.

37. Поняття процесуальних строків та їх значення, види.

38. Правила обчислення процесуальних строків.

39. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.

40. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.

41. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому.

42. Поняття цивільного позову в кримінальному провадженні. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні.

43. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.

44. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

45. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

46. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

47. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.

48. Тимчасовий доступ до речей і документів

49. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.

50. Арешт майна.

51. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.

52. Особисте зобов’язання. Особиста порука.

53. Домашній арешт.

54. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.

55. Тримання під варту як запобіжний захід.

56. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

57. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

58. Застосування електронних засобів контролю.

59. Поняття і завдання досудового розслідування у кримінальному процесі України.

60. Форми досудового розслідування: дізнання і досудове слідство.

61. Початок досудового розслідування. Обов’язковість прийняття правоохоронними органами і судом заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальні правопорушення та події.

62. Підслідність: її поняття і види.

63. Підстави і процесуальний порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

64. Строки досудового розслідування, умови і порядок їх продовження.

65. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.

66. Поняття, види та система слідчих дій. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.

67. Допит.

68. Проникнення у житло. Обшук.

69. Огляд. Ексгумація трупа. Освідування особи.

70. Слідчий експеримент.

71. Проведення експертизи. Отримання зразків для експертизи.

72. Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій.

73. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.

74. Втручання у приватне спілкування.

75. Контроль за вчиненням злочину.

76. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

77. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

78. Спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця.

79. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Використання конфіденційного співробітництва.

80. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

81. Поняття та значення акта повідомлення про підозру.

82. Випадки повідомлення про підозру. Зміст повідомлення про підозру.

83. Процесуальний порядок вручення повідомлення про підозру.

84. Підстави і порядок зміни повідомлення про підозру.

85. Поняття, підстави і умови зупинення досудового розслідування.

86. Умови і процесуальний порядок відновлення провадження досудового розслідування.

87. Розшук підозрюваного.

88. Відкриття матеріалів кримінального провадження.

89. Обвинувальний акт: поняття, значення, структура і зміст.

90. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальної провадження на досудовому розслідуванні.

91. Підстави і умови складання клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

92. Підстави і умови складання клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.

93. Підстави і умови складання клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.

94. Поняття, види і значення підсудності кримінального провадження.

95. Сутність, завдання і значення стадії підготовчого провадження.

96. Порядок підготовчого провадження.

97. Поняття і значення загальних умов судового розгляду.

98. Порядок та безперервність судового розгляду

99. Незмінність складу суду. Головуючий у судовому засіданні.

100. Наслідки неприбуття учасників судового розгляду.

101. Право перебувати в залі судового засідання. Обов’язки присутніх у залі судового засідання. Заходи до порушників порядку судового засідання.

102. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення у суді.

103. Поняття, завдання, значення і структура стадії судового розгляду.

104. Рішення і процесуальні документи суду першої інстанції.

105. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції.

106. Підготовча частина судового розгляду, її сутність, зміст і значення.

107. Судовий розгляд (слідство): сутність, зміст і значення.

108. Початок судового слідства. Вирішення питання про об’єм дослідження доказів у ході судового слідства.

109. Порядок дослідження доказів у судовому розгляді.

110. Судові дебати та їх роль. Останнє слово підсудного.

111. Процесуальний порядок постановлення та проголошення судового рішення.

112. Питання, які вирішуються судом при постановлені вироку.

113. Поняття вироку, його види. Структура і зміст вироку.

114. Спрощене провадження у суді першої інстанції по кримінальним проступкам.

115. Особливості судового розгляду кримінального провадження у суді присяжних.

116. Поняття, завдання і значення стадії апеляційного провадження.

117. Суб'єкти, порядок і строки подачі апеляцій на судові рішення.

118. Порядок і строки апеляційного розгляду. Рішення, що приймаються судом апеляційної інстанції.

119. Підстави для відміни або зміни судових рішень судом апеляційної інстанції.

120. Сутність, завдання і значення касаційного провадження. Суб'єкти, строки і порядок подачі касаційних скарг.

121. Порядок і строки касаційного розгляду. Рішення, що приймаються при касаційному провадженні.

122. Підстави до відміни або зміни судових рішень судом касаційної інстанції

123. Суть, завдання і значення стадії відновлення справ у зв'язку з нововиявленими обставинами.

124. Підстави звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

125. Порядок та строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

126. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

127. Поняття, завдання та значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.

128. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

129. Строк подання заяви та порядок про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

130. Порядок та результати розгляду справи Верховним Судом України.

131. Поняття, завдання і значення стадії виконання судових рішень.

132. Набрання судовим рішенням законної сили. Порядок звернення до виконання судових рішень.

133. Процесуальні питання, що вирішуються судом в стадії виконання судових рішень.

134. Угоди в кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди.

135. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

136. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

137. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх, які досягли віку притягнення до кримінальної відповідальності.

138. Порядок застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

139. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

140. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

141. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

142. Наслідки невиконання угоди..

143. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу окремої категорії осіб.

144. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.

145. Особливості допуску суб’єктів кримінального провадження до матеріалів, що містять державну таємницю.

146. Поняття та значення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

147. Суб’єкти міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

148. Поняття, види та значення міжнародної правової допомоги.

149. Запит про міжнародну правову допомогу. Відмова у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу.

150. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги.

151. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Обставини неможливості перейняття кримінального провадження.

152. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави.

153. Поняття та значення екстрадиції. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

154. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

155. Надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору.

156. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

157. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав.

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)