АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лабораторна робота № 3. Тема: Матеріали та вироби з деревини

Читайте также:
 1. II. Контрольна робота.
 2. II. Тема: Сергий Радонежский
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

Мета: засвоїти методи визначення властивостей деревини.

Студент повинен знати:

1. Види деревини, застосовувані в будівництві.

2. Властивості деревини.

3. Вологість деревини.

4. Стандартна вологість деревини.

Матеріально-технічне обладнання робочого місця. Технічні терези; штангенциркуль; сушильна шафа; динамічний прес.

Зміст і послідовність виконання завдання.

1. Визначення вологості деревини.

2. Визначення середньої густини деревини.

3. Визначення міцності деревини на стиск вздовж волокон.

4. Визначення міцності деревини на стиск поперек волокон.

Методичні вказівки з рекомендації та оформлення лабораторної роботи.

Визначення вологості деревини.

Стандартний зразок у природньому стані зважують за допомогою технічних терезів та позначають масу як mн. Зразок висушують у сушильній шафі та зважують – mс. Вологість деревини обраховують за формулою:

W = (mн – mс)/mс * 100%

Роблять висновки про можливість затосування деревини у будівництві.

Визначення середньої густини деревини.

Стандартний зразок у природньому стані зважують за допомогою технічних терезів та позначають масу як m. Штангенциркулем вимірюють параметри зразка та обраховують його об`єм V. Розраховують середню густину деревини. Роблять висновки.

Визначення міцності деревини на стиск вздовж волокон.

Визначення міцності деревини на стиск поперек волокон.

Міцність при стиску деревини визначають на зразках – призмах перерізом 20 ×20 мм і завдовжки 30 мм уздовж і поперек волокон. Міцність деревини на стиск уздовж волокон у 4…6 разів більша за її міцність поперек волокон. Міцність зразків при стандартній вологості 12% визначають за формулою

R12=Rw(1+α(W-12)),

де R12 – межа міцності при 12%-й вологості, %;

Rw - межа міцності при вологості W, %;

α – поправковий коефіцієнт на вологість (для всіх порід 0,04);

W – вологість деревини під час випробування, %.

Питання для самоконтролю.

1. Вади деревини?

2. Механічні властивості деревини?

3. Вироби з деревини?

4. Біокомпозити та композиційні матеріали на основі відходів переробки деревини?

 

Лабораторна робота № 4. Тема: Природні камяні матеріали.

Мета: засвоїти методи визначення властивостей піску.

Студент повинен знати:

1. Визначення “гірська порода”.

2. Технологічну схему розробки рихлих гірських порід.

3. Групи піску по походженню.

4. За якими показниками оцінюють якість піску для будівельних робіт.

Матеріально-технічне обладнання робочого місця. Технічні терези; сита з діаметром отворів: 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14; 0,071 мм; посуд для відмулювання.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)