АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вказівки по оформленню комплексного завдання

Читайте также:
 1. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 2. II. Перевірка домашнього завдання.
 3. VI. Домашнє завдання.
 4. VI. Домашнє завдання.
 5. VI. Домашнє завдання.
 6. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 7. VII. Домашнє завдання.
 8. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 9. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 10. в) Вірні відповіді на тестові завдання.
 11. Вказівки до виконання завдання
 12. Вказівки до виконання контрольної роботи

Опис блок-схеми досліджуваного пристрою

Структурна схема досліджуваного пристрою наведена на рис. П.1

Рис. П.1

Радіопередавальний пристрій (РПДУ) потужністю 10 мВт збуджує в коаксіальному кабелі 1 хвилю типу Т. Діаметр внутрішнього провідника коаксільного кабелю 2 мм, зовнішнього – 17 мм. Трансформатор 2 (адаптерним переходом) хвиля Т перетворюється в основну хвилю прямокутного хвилевода 3 з поперечним перерізом (a×в) мм. Коефіцієнт корисної дії (ККД) трансформатора 2 дорівнює 80%. Основна хвиля хвилеводу 3 надходить в пристрій, який містить ідельно узгоджені хвилеводні вузли А, В, С, Д і Е. Ці вузли виконані на базі хвилевода 3. Частота РПДУ така, що в коаксіальному кабелі 1 і хвилеводі 3 можливе поширення тільки основного типу хвилі.

Призначення схеми. Тип вузлів, їх характеристики, розміри a і в хвилевода 3 визначаються варіантом досліджуваного пристрою (див. таблицю варіантів).

 

Вказівки по оформленню комплексного завдання.

Комплексне завдання (КЗ) оформлюється в окремому зошиті, на обкладинці якого вказується П.І.Б. студента, № групи, назва КЗ, № варіанта (варіант пристрою визначається номером, під яким прізвище студента в списку групи).

В зошиті матеріал розташовується таким чином:

1. Тема. Наприклад. Дослідження хвилеводного пристрою, призначенного для синфазного живлення двох антен.

2. Вихідні дані варіанту схеми. Наводиться відповідний рядок таблиці варіантів.

3. Результати які були виконані у комплексному завданні.

При виконанні КЗ необхідно:

1. Визначити критичну довжину хвилі і критичну частоту основного типу хвилі.

2. Визначити критичну довжину хвилі і критичну частоту основного типу хвилі хвилевода. Зобразити структуру поля цієї хвилі.

3. Знайти діапазон частот однохвилевого режиму роботи коаксіального кабелю. Розрахувати і побудувати в цьому діапазоні залежність фазової швидкості (групової швидкості, довжини хвилі у хвилеводі, постійної розповсюдження) від частоти.

4. Знайти діапазон частот однохвилевого режиму роботи хвилеводу. Розрахувати і побудувати в цьому діапазоні залежність фазової швидкості (групової швидкості, довжини хвилі у хвилеводі, постійної розповсюдження) від частоти.

Примітка (для пунктів 3 і 4).

· Фазова швидкість розраховується для варіантів під номером 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.

· Групова швидкість розраховується для варіантів під номером 2, 6, 10,14, 18, 22, 26, 30.

· Довжина хвилі розраховується для варіантів під номером 3, 11, 15, 19, 23, 27.

· Постійна розповсюдження розраховується для варіантів під номером 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.

5. Визначити діапазон частот, в якому може розповсюджуватися хвиля Н12 в хвилеводі 3. Розрахувати і побудувати в цьому діапазоні залежність фазової швидкості (групової швидкості, довжини хвилі у хвилеводі, постійної розповсюдження) від частоти.

Примітка.

· Постійна розповсюдження розраховується для варіантів під номером 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.

· Довжина хвилі розраховується для варіантів під номером 3, 7, 11,14, 15, 19, 23, 27.

· Фазова швидкість розраховується для варіантів під номером 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.

6. Зобразити принципову схему пристрою, структурна схема якого представлена на рис П.1 (з урахуванням заданого варіанту, призначення і позначення елементів схеми, наведених нижче).

7. Визначити робочий діапазон частот досліджуваного пристрою.

8. Описати призначення, пристрій і принцип дії всіх вузлів, вхідних в досліджуваний пристрій (за винятком РПДУ і РПУ).

9. Визначити потужність на вході вузлів А, В, С, Д, і Е.

10. Описати принцип роботи досліджуваного пристрою.

 


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)