АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження

Читайте также:
 1. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 2. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 3. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 4. ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ОСОБИСТИХ ЗДІБНОСТЕЙ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ.
 5. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 6. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 7. Визначення
 8. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 9. Визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин
 10. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ
 11. ВИЗНАЧЕННЯ В КРОВІ ГЛЮКОЗИ

Діагностика

Мета: вивчення динаміки соціалізації особистості, визначення можливих причин її порушення.

Завдання: визначення змісту соціально-педагогічних проблем та способів їх вирішення; вивчення особливостей соціальної адаптації вихованців; виявлення осіб групи ризику, причин соціальної дезадаптації; вивчення інтересів та нахилів дітей; складання карт індивідуального розвитку; діагностика соціальних сіток і індивідуальної соціальної ситуації розвитку дітей; діагностика спілкування з дорослими та однолітками; діагностика відхилень у поведінці і їх причин.

 

ПРИКЛАДИ

Діагностика здібностей та обдарованості

I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.

А. Інтелектуальні здібності

1.Учень швидко засвоює нові знання й легко все схоплює.

2.Використовує знання у практичних повсякденних ситуаціях.

3.Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв’язок між подіями, між причиною і наслідком.

4.Швидко запам’ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати.

5.Знає багато про такі події, про які однолітки не знають і не здогадуються

6.Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.

7.Любить читати книги, які читають діти старші на рік чи два, та дорослі.

8.Розв’язує розумові задачі, що потребують мислитель них зусиль.

9.Ставить дуже багато запитань.

10.Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.

11.Оригінально мислить і пропонує нестандартні, неординарні відповіді, рішення.

12.Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове.

Б. Художні здібності.

1.У своїх малюнках зображує різноманітні предмети, ситуації, людей.

2.Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить красиву картину.

3.Оригінальний у виборі сюжету, складає незвичайні композиції (з квітів, малюнків, марок).

4.Завжди готовий використати будь-який новий матеріал для виготовлення іграшок, картин,малюнків тощо.

5.У вільний час багато малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).

6.Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і настрій

7.Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми.

8.Любить працювати з пластиліном, глиною, клеєм для того, щоб відтворити речі у трьох вимірах.

В. Музичні здібності.

1.Добре відчуває ритм і мелодію, завжди вслуховується в них.

2.Добре співає.

3.У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії та почуттів.

4.Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.

5.Любить співати разом з іншими щоб виходило злагоджено і добре.

6.У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.

7.Створює оригінальні мелодії.

8.Добре гріє на якомусь інструменті.

Г. Здібності до занять науковою працею.

1.Чітко висловлює думки.

2.Читає книги, наукову літературу, випереджаючи шкільну програму.

3.Виявляє більші, ніж у звичайних дітей, здібності у користуванні абстрактними поняттями.

4.Має хорошу моторну координацію, особливо між зоровим та слуховим сприйняттям.

5.Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали.

6.Не впадає у відчай, коли його нові задуми та проекти не підтримують учителі або батьки.

7.Намагається зрозуміти причини і сенс подій.

8.Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням.

9.Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим.

Д. Літературні здібності.

1.Може вільно побудувати розповідь, починаючи від зав’язки сюжету й закінчуючи розв’язанням конфлікту.

2.Придумує щось нове і незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим.

3.Під час розповіді веділяє головне найхарактерніше.

4.Розповідаючи про щось, уміє дотримуватись одного сюжету,не втрачає головної думки.

5.Любить писати оповідання та вірші.

6.Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає почуття і настрій, характер.

7.Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоційні почуття.

Е. Артистичні здібності.

1.Легко входить в роль іншої людини, персонажа тощо.

2.Цікавиться акторською грою.

3.Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.

4.Розуміє та вміє передати конфлікти і ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сценку.

5.Передає почуття через міміку, жести, рухи.

6.Прагне викликати емоційну реакцію.

7.дуже легко передає почуття, емоційні переживання.

Є. Технічні здібності.

1.Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.

2.Користується механізмами, машинами.

3.У світ його уподобань входить конструювання машин і приладів, моделей.

4.Може читати нескладні креслення приладів і механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

5.Визначає причини несправності приладів.

6.Любить робити креслення механізмів.

7.Читає журнали та статті про створення нових машин, приладів, механізмів.

Ж. Здібності до спорту.

1.Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим.

2.Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3.Постійно досягає успіхів у певному виді спорту.

4.Бігає швидше за інших.

5.Сильно розвинена координація рухів.

6.Любить ходити в походи, займатися на спортивних майданчиках.

7.Вільний час проводить у рухливих іграх.

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)