АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 3. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 4. Авторський міф України Тараса Шевченка (1814-1861)
 5. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 6. АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
 7. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 8. Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.
 9. Бальнеологічні курортно- рекреаційні ресурси України.
 10. Банківська система України
 11. Банківська система України. Види банків.
 12. Боротьба у Верховній Раді України

Зелені зони міст виділяються на землях державного лісового фонду, розташованих за межами міської риси з урахуванням площ зон санітарної охорони джерел водопостачання, округів санітарної охорони курортів, захисних смуг уздовж залізних і автомобільних доріг, а також заборонних смуг лісу, що захищають нерестовища коштовних промислових риб. Для міст, де відсутні природні ліси і інші насадження, ліси зелених зон створюються штучно на землях, непридатних для ведення сільського господарства. Нормативні розміри загальної площі зелених зон міст установлюють виходячи із чисельності населення міста, природно-кліматичної зони і загальної лісистості території (табл. 5.8). Залежно від місцевих санітарних і кліматичних умов допускається зміна розмірів зелених зон не більш, ніж на 15% від нормативно встановлених.

Для міст із населенням більш 1 млн. чоловік зелені зони виділяються по окремих проектах, розроблювальних науковими і проектно-дослідницькими лісовпорядними установами і організаціями.

 

Таблиця 5.8. Установлення площі зеленої зони міста, га/1000 чіл.

Лесорасти- тельная зона Лісистість, % Міста з населенням, тис. чіл.
Понад 500 до 1000 Понад 250 до 500 Понад 100 до 250 Понад 50 до 100 Понад 10 до 50 До 10
Змішаних лісів > 25            
20 - 25            
15 - 20            
10 - 15            
5-10            
< 5            
Широколистяних лісів > 25            
20 - 25            
15 - 20            
10 - 15            
5-10            
< 5            
Лісостепова і степова > 15            
10 - 15            
5-10            
3-5            
< 3            

 

По цільовім призначенню зелені зони міст територіально підрозділяються на дві частини - лісопаркову і лісогосподарську. Лісопаркова частина виділяється із вхідних у зелену зону міста лісів з естетически коштовними ландшафтами. Розміри лісопаркової зони встановлюються залежно від чисельності населення міста (табл. 5.9).

Таблиця 5.9. Визначення розміру лісопаркової частини зеленої зони міста.

Чисельність населення міста, тис. чіл. Розмір лісопаркової частини зеленої зони, га/1000 чіл.
Понад 500 до 1000  
Понад 250 до 500  
Понад 100 до 250  
До 100  

 

У лісостеповий і степовий лесорастительних зонах при лісистості 2% і нижче лісопаркову частину становить уся площа лісів зеленої зони міста. Лісу і інші зелені насадження, що входять у зелену зону міста, повинні бути відмежовані природніми рубежами, візирами або просіками із установленими граничними стовпами.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)