АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сміттєспалювальні заводи

Читайте также:
  1. Как путешествовать и заводить друзей
  2. Марксизм — это заводить ум России на чужой ход.
  3. Прабхупада: Да. Поскольку каждая женщина должна быть замужем. Однако не все мужчины должны заводить себе семью. Поэтому, мужчина может иметь несколько жен.
  4. Сміттєперероблюючі заводи
  5. Сообществу CoDA не следует обзаводиться органами управления, но мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают.

Знешкодження ТБО на сміттєспалювальних заводах (MC3) одержало широкий розвиток у світовій практиці. Такі країни, як Данія, Швейцарія і Японія спалюють близько 70% своїх ТБО; Німеччина, Нідерланди і Франція - близько 40%. Потужності MC3 у Європі і Америці продовжують рости.

Технологічна схема MC3 представлена на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Технологічна схема сміттєспалювального заводу: 1 - прийомне відділення з бункером для приймання ТБО; 2 - мостовий кран із грейфером; 3 - прийомний бункер котлоагрегату; 4 - живильник топлення; 5 - колосникові ґрати сміттєспалювального агрегату з топковим обладнанням; 6 - казан-утилізатор пари; 7 - гасильна ванна зі скребковим обладнанням для видалення шлаків; 8 - жужільний конвеєр; 9 - електромагнітний сепаратор для витягу чорних металів; 10 - заводська система тимчасового складування і видалення шлаків; 11 - система фільтрів і циклонів для очищення газів; 12 - тягопродувне обладнання з вентиляторами для подачі повітря; 13 - димососи; 14 – димар.

ТБО через завантажувальний пристрій надходять на живильник колосникових ґрат. Товщина шару ТБО на ґратах більш 1 м. Ширина ґрат 3 м, кут нахилу 26°. Ґрати являє собою систему, що чергуються рухливих і нерухливих колосників. Рухливі колосники роблять оберненно-поступальний рухи. При кожному ході колосників під шар вступників зверху ТБО вводиться порція (до 30%) палаючих відходів, у такий спосіб створюються вогнища нижнього запалювання шар, що і надходить із прийомного бункера, ТБО перемішується, розпушується і займається.

Для запалювання ТБО на колосникових ґратах використовуються пускові пальники. При русі ТБО по ґратах через неї знизу надходить повітря і завдяки наявності палаючих відходів у нижньому шарі підтримується автотермічний процес горіння.

Топка з’єднується з казаном-утилізатором, до поверхні нагрівання якого надходять топкові гази. Казан виробляє пару, яка є товарним продуктом і може використовуватися для опалення прилеглих районів або технологічних потреб. Що утворюються при горінні ТБО димові гази надходять для очищення в систему фільтрів, після чого викидаються за допомогою димососа в димар. Шлаки від спалювання ТБО віддаляється шкребками в гасильну ванну, після чого по транспортеру подається на молоткову дробарку. Зі шлаків електромагнітним сепаратором вилучається чорний метал.

МСЗ займають порівняно невеликі площі від 2 до 5 га. Їхнє застосування виправдане в тих випадках, коли полігони ТБО розташовані на значнім видаленні від міста. Однак спалювання ТБО зв'язане зі значними викидами в атмосферу і складністю їх очищення. При низькотемпературнім спалюванні ТБО (нижче 1000° С) імовірність утвору високотоксичних газів збільшується. Не вирішені питання використання шлаків, що утворюються, і летучої золи, які є великотоннажними відходами. При спалюванні утворюється 10-15% золошлаков від ваги вступників на МСЗ відходів.

Розроблені різні технологічні схеми МСЗ. В останні роки в ряді країн ідуть інтенсивні промислові дослідження в напрямку термічної переробки ТБО нагріванням без доступу повітря до температур 500-600° С (низькотемпературний пироліз) і вище 1100° С (високотемпературний пироліз). Створені досвідчені і дослідно-промислові установки різної продуктивності.

Важлива відмінність технології пироліза ТБО полягає в тому, що газоподібні продукти, що утворюються, - пар і паливний горючий газ - можна розділити і використовувати в самому процесі термічної обробки ТБО або поза ним. При цьому викид газоподібних продуктів в атмосферу різко знижується. При пиролізі утворюються продукти, які можуть знайти застосування в господарській діяльності: газоподібне паливо (-30-40%), твердий вуглеводнецевий залишок (-30-40%) і смола (-20-30%). У якості побічного продукту утворюється підсмольна вода.

Твердий вуглецевий залишок (пірокарбон), у якім зміст вуглецю становить 30-40%, використовується як замінник низькосортних графітів, заповнювач в асфальтобетонних сумішах, низькосортне паливо, сорбент. Смола - як паливо, складова асфальтобетонних сумішей, сировина для витягу хімз’єднань. Підсмольна вода - як антисептичний засіб, зокрема для просочення шпал.

Відомі три типи установок по пиролізу ТБО: горизонтальні (барабанного типу), вертикальні (шахтного типу) і змішані. Наприклад, на заводі по переробці ТБО в Санкт-Петербургові створена і успішно експлуатується установка барабанного типу по пиролізу некомпостованих ТБО продуктивністю 30 тис. т відходів у рік. Установка складається із двох обертових барабанів - сушильного і пиролізного. Сушильний барабан розташований над пиролизнім. Кожний барабан постачений топленням. Некомпостоване ТБО надходять через завантажувальний пристрій у сушильний барабан. При обертанні відходи просуваються до кінця барабана і одночасно просушуються (температура ТБО на виході - 150° С). Через пересипне обладнання відходи надходять у пиролізний барабан, де здійснюється їхньої прямій нагрівання до 500-600° С. Димові гази в сушильному барабані рухаються прямотоком стосовно ТБО, у пиролізнім - протитечією. Гази, що утворюються в сушильному барабані і утримуючі воду, через систему очисних обладнань викидаються в атмосферу. Гази з пиролізного барабана подаються в сушильний барабан і спалюються, виконуючи роль додаткового палива. Перед подачею в сушильний барабан пиролізні гази проходять мокре очищення, у процесі якої виділяється смола і утворюється підсмольна вода. Твердий вуглецевий залишок з пиролізного барабана надходить в обладнання для охолодження, а потім у дробильно-фасувальне відділення. Пиролізна установка працює в комплексі із заводом, що переробляють ТБО в компост. При цьому частина відходів (-30%) не компостуються (гуми, шкіри, текстиль і ін.), і обробка їх у пиролізний установці дозволяє в максимальному ступені вирішувати завдання безвідхідної технології переробки ТБО.

У стадії розробки перебувають пиролізні установки барабанного типу, у яких нагрівання відходів у пиролізному барабані здійснюється побічно (через стінки барабана). Це дозволить у процесі пиролиза одержувати більш калорійний газ, не змішаний з димовими газами.

До недоліків існуючих пиролізних установок слід віднести малу продуктивність, недосконалу систему очищення газоподібних продуктів, а також нерозв'язаність питань повної утилізації продуктів пироліза. Впровадження пиролізних установок дозволить створити безвідхідні технології переробки ТБО, у тому числі для невеликих міст, де будівництво великих сміттєперероблюючих комплексів нерентабельно.

8.7. Характеристика твердих промислових відходів

З розвитком гірничодобувної, металургійної і інших галузей промисловості на території багатьох міст України стали розміщатися відвали розкривних і шахтних порід, шлаків, шламосховища. Так, наприклад, у Донецьку є численні терикони відвальних порід вугільних шахт, у Маріуполі - відвали шлаків, шламосховища, у Харкову - відвали горілої формувальної землі, шламосховища. У той же час виробничі відходи є багатим джерелом дешевої сировини, практично готового для виробництва будівельних матеріалів.

Промислові відходи утворюються при видобутку корисних копалин, їхньому збагаченні, переробці сировинного концентрату і використанні готового продукту (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Джерела утворення твердих відходів

 

До відходів видобутку корисних копалин ставляться гірські породи, що попутно добуваються, - розкривні, шахтн, що вміщають. Основна маса попутних порід утворюється при видобутку руд чорних і кольорових металів.

Різні відходи утворюються при переробці сировинного концентрату в готову продукцію на кожній технологічній операції в результаті фізико-хімічних процесів, що протікають при звичайних або високих температурах. На деяких підприємствах утворюється більш 200 найменувань відходів основного і допоміжного виробництв, наприклад, доменні, феросплавні і сталеплавильні шлаки, зола, паливні шлаки, окисли смоли, кислі гудрони і ін.

Відходи споживання утворюються при використанні готової продукції. До них ставляться, наприклад, металобрухт, виведене з ладу встаткування, вироби технічного призначення з гуми, пластмас, скла і ін.

Класифікація твердих промислових відходів проводиться по наступних ознаках:

· по галузях промисловості - відходи паливної, металургійної, хімічної і інших галузей;

· по конкретних виробництвах - відходи сірчанокислотного, содового, фосфорнокислотного і інших виробництв;

· по агрегатному стану - тверді, рідкі, газоподібні;

· по горючості - горючі і негорючі;

· по методах переробки;

· по можливостях переробки - вторинні матеріальні ресурси (BMP), які переробляються або плануються надалі переробляти, і відходи, які на даному етапі розвитку економіки переробляти недоцільно;

· по небезпеці - промислові відходи підрозділяються на чотири класи небезпеки:

Клас Характеристика відходів
перший другий третій четвертий надзвичайно небезпечні високонебезпечні помірнонебезпечні малонебезпечні

Клас небезпеки відходів установлюється залежно від змісту в них високотоксичних речовин розрахунковим методом або згідно з переліком відходів, наведеному в Державному класифікаторі відходів. На всі види відходів розробляється технічний паспорт згідно з Міждержавним стандартом ДСТУ-2195-93, дія якого поширюється на 10 країн СНД.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)