АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шляхи формування флори і фауни міст

Читайте также:
 1. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 2. Австралийская фаунистическая область.
 3. Аналіз формування власних надходжень спеціального фонду бюджетних установ
 4. Виникнення та формування держави
 5. Витрати виробництва і їх загальна характеристика. Собівартість продукції, її види, структура і шляхи зниження
 6. Власний капітіл банку,його структура,джерела формування,функції
 7. Во Флориде
 8. ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
 9. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги: метод “ витрати-випуск”, метод “вилучення-ін’єкції”.
 10. Вплив міжнародного права на формування інформаційного права України
 11. Вплив релігійно – філософських уявлень на формування художньої культури Китаю.
 12. Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи

Флора і фауна будь-якого міста складається з місцевих видів, що жили в конкретній місцевості як мінімум з нового часу (архефіти), і з видів, що вселилися в дану місцевість у нове (неофіти) і новітнє (адвентивні види) час. При цьому, незважаючи на те, що число видів рослин і тварин у місті може рости завдяки вселенню нових видів, частина архефітів і неофітів з низькою толерантністю до умов урбанізованого середовища за це ж час зникають. Різноманіття шляхів формування флори і фауни на урбанізованих територіях може бути презентовано наступними схемами:

"Поглинання" містом місцеперебувань виду в межах існуючого ареалу. У результаті цього процесу флора і фауна міста поповнюються за рахунок автохтонних (аборигенних) видів, які адаптуються до умов урбанізації і існують у місті зі стабільною або чисельністю, що збільшується, а частина цих видів, які не можуть адаптуватися до нових умов, зникають із колишніх місцеперебувань. Імовірність зникнення прямо пропорційний ступені порушення місцеперебувань і обернено пропорційна чисельності популяцій виду. Б. Клаусніцер (1990) відзначає, що в складі фауни міст частка аборигенних видів у більшості випадків менше, чим частка, що іммігрували.

"Зміна біотопів" і вселення в місто колись неурбанізованих видів.

У цьому випадку флора і фауна міста також поповнюються за рахунок місцевих видів, які, як правило, не є вузько спеціалізованими і мають високий потенціал адаптацій до умов життя в місті. Популяції цих видів у містах стають більшою мірою синантропними, чому вихідні популяції. Так, наприклад, сформувалися нові синантропні екологічні раси вяхиря (Columba palumbus L.) і чорного дрозда (Turdus merula L.) у містах Західної і Центральної Європи. По цій же схемі в міста проникають солелюбиві і водно-болотні види рослин, якщо в результаті використання солі для танення снігу і льоду і підтоплення формуються міські місцеперебування з відповідними умовами. Імовірність поповнення флори і фауни міст видами за даною схемою вище в тих випадках, коли вихідні місцеперебування поза містом зв'язані системою "коридорів" з їхніми міськими аналогами.

Формування нових екологічних ніш, які займаються видами-переселенцями з інших географічних областей відповідно до їхніх екологічних вимог. Поповнення флори і фауни міст за цією схемою припускає наявність у видів механізмів активного і пасивного розселення. Активне розселення характерне для всіх рухливих тварин, а також тих рослин, у яких є повзучі або "лазячі" втечі або спеціальні (гідропневматичні) механізми розкидання насінь. Прикладами можуть бути, що виростає на засмічених місцях півдня України скажений огірок (Ecbalium elaterium (L.) A. Rich) або, що поширився за останні два десятиліття по більшій частині України північноамериканський вид ехиноцистис шиповатий (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray), що виростає на перезволожених засмічених місцях у заплавах рік у містах і пригородах. У багатьох випадках подібного поширення видів активному освоєнню нових територій передує, як правило, випадковий замет або цілеспрямована інтродукція. Пасивне розселення характерне для більшості видів рослин і багатьох тварин: земноводні (на стадії яйця або личинок), риби, комахи, паукоподібні, паразитичні хробаки, найпростіші, причому в ряду видів тварин активне розселення часте комбінується з пасивним. Агентами пасивного переносу організмів або їх частин (насіння, плоди) є вітер (у цьому випадку процес переносу називається анемохорією), вода (гідрохорія), тварини (зоохорія), людей (антропохорія). Повсюдно переважна частина нових видів, що попадають у міста з інших географічних регіонів, були занесені або завезені людиною, і лише після вселення види з пасивним розселенням використовують характерних для них агентів переносу для закріплення в нових місцеперебуваннях. У монографії Б. Клаусніцера (1990) наведені десятки прикладів навмисної інтродукції, а також випадкового замету тварин з їжею, будівельними матеріалами, транспортом, шкіряними і хутряними виробами, інтродукованими і кімнатними рослинами і навіть музейними колекціями в міста Європи. Адвентивним видам рослин України і історії їх розселення присвячена популярна книга В.Протопоповой (1989). Найбільш сприятливі умови такі види знаходять найчастіше в порушених антропогенних ландшафтах, а їх розселенню сприяє розвинена дорожня і торговельна мережа.

Комбінована схема - результат процесів пасивного розселення і "зміни біотопів" колись неурбанізованих видів.

Процеси формування урбанізованій флори і фауни представлені на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Шляхи формування флори і фауни міст


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)