АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Міське середовище і здоров'я населення

Стан здоров'я населення є найважливішим показником якості життя. Рівень захворюваності залежить від багатьох факторів і визначається насамперед що склалися в країні економічними і соціальними умовами, екологічною обстановкою і рівнем медичної допомоги в місцях проживання, спалахами епідемій. На стан здоров'я окремого індивідуума істотний вплив виявляє паління, наркоманія, зловживання алкоголем, гіподинамія, стреси, спадковість, якість харчування і житлова умови.

З певною часткою ймовірності збільшення випадків тих або інших видів захворювань може бути віднесене за рахунок забруднення навколишнього природного середовища.

З радіоактивним забрудненням навколишнього природного середовища, а також із присутністю в повітрі, питній воді і продуктах харчування канцерогенних речовин зв'язується ріст онкологічних захворювань.

Забруднення повітря викликає захворювання органів подиху. Забруднення водних об'єктів і погана якість підготовки питної води є причиною інфекційних шлунково-кишкових захворювань.

Несприятливі екологічні умови проживання населення послабляють імунну систему. Знижується опірність організму як до виникнення хронічних захворювань, так і до спалахів інфекційних, зокрема періодичним епідеміям грипу.

Напружений ритм міського життя, обтяжений складної екологічною обстановкою, викликає психо-невралгічні розлади і депресії, веде до росту серцево-судинних захворювань, хвороб нервової системи, діабету. На відміну від жителів сільської місцевості, городяни більш схильні до гіподинамії, що є однієї з передумов багатьох хронічних захворювань.

На основі систематизації статистичних даних і матеріалів спеціальних публікацій у табл. 6.1 представлені основні екологічні і психосоціальні фактори, що сприяють розвитку окремих видів захворювань.

Переселення в нові міста і райони нової забудови нерідко супроводжується порушенням у новоселів психологічного комфорту. Незважаючи на те, що рівень благоустрою житлового фонду тут набагато вище, чим той, де переселенці жили раніше, у них у помітних масштабах спостерігається підвищена нервозність, розлади нервової системи й, як наслідок, погіршення функцій імунної системи. Це явище, що одержала назва "смуток нових міст" (Реймерс, 1990), пояснюється, очевидно, порушенням що склалися із звичних соціально-психологічних контактів, відривом від колишньої інфраструктури, збільшенням для більшості жителів часу перебування в суспільному транспорті, а також можливо невдалим архітектурним плануванням і монотонною багатоповерховою забудовою. Особливо страждають люди похилого віку.

 

Таблиця 6.1. Причини виникнення деяких видів захворювань

Види захворювань Несприятливі фактори, пов'язані з
забрудненням навколишнього природного середовища умовами і способом життя індивідуума
Онкологічні Іонізуючі випромінювання, присутність канцерогенних речовин у воді, повітрі, продуктах харчування Паління
Сердечно- судинні, нервової, кровотворної і ендокринної систем Спільна дія факторів забруднення навколишнього природного середовища, радіація, шум Стреси, емоційні і фізичні перевантаження, гіподинамія, зловживання алкоголем, відсутність повноцінного відпочинку
Хронічні органів подиху Забруднення атмосферного повітря Паління
Хронічні шлунково- кишкового тракту Погана якість питної води і їжі Зловживання алкоголем, паління, неупорядковане приймання їжі, стреси, емоційні перевантаження
Кишкові інфекційні, гепатит Присутність збудників захворювань у питній воді або їжі Низький рівень особистої гігієни, погіршення функцій імунної системи
Грип, гострі респіраторні Епідемії, скупченість населення Погіршення функцій імунної системи
Уроджені аномалії Спільна дія факторів забруднення навколишнього природного середовища і радіації Алкоголізм, наркоманія, паління, фізичні і психічні травми, спадкоємні хвороби

 

Для подолання зазначених негативних факторів останнім часом в архітектурнім плануванні усе ширше реалізуються ландшафтно-екологічні принципи. Відповідно до цих принципів поверховість будинків і їх розташування враховує пейзажні особливості місцевості. При створенні житлових масивів у максимально можливому ступені зберігається природний ландшафт. В основному це стосується природньої деревинно-чагарникової рослинності, балковій-ярово-балкової і річкової мережі, яка при збереженні своєї просторової конфігурації облагороджується на основі вертикально-горизонтального планування, зміцнюється інженерними спорудженнями і лісовими насадженнями.

У житлових масивах створюються рекреаційні зони, що включають сади, парки і водойми, майданчики для ігор, занять спортом, місця для неформального спілкування різних вікових груп населення від самих маленьких до людей пенсійного віку.

З метою подолання монотонності міського простору створюються будинки різної конфігурації і фарбування, широко використовується архітектура малих форм.

Скорочення чисельності населення України і високий рівень захворюваності в останньому десятилітті XX століття зв'язують із погіршенням економічного стану країни і несприятливою екологічною обстановкою. Однак і в багатьох порівняно благополучні в економічному і екологічному відносинах країнах Західної Європи (Франція, Швеція і ін.) також спостерігається стабілізація і навіть деяке скорочення чисельності населення, головним чином через скорочення народжуваності.

Контрольні питання

1. Переваги життя в місті.

2. Основні техногенні фактори несприятливого впливу на жителів міста.

3. Передумови виникнення деяких захворювань у городян.

4. Поясните явище, що одержало назву "смуток великих міст ".

5. Основні ландшафтно-екологічні принципи архітектури.

6. Поняття деурбанізації і її наслідку.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)