АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функції рослинного покриву в містах

Читайте также:
 1. Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.
 2. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. ВИДИ БАНКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. АКТИВИ ТА ПАСИВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
 3. Банкірський кредит. Банки, їхні функції та операції
 4. В експерименті у жаби було зруйновано гіпофіз. Внаслідок цього через деякий час її шкіра посвітлішала. Відсутність якого гормону викликала таку реакцію шкірного покриву?
 5. В. Моторної і секреторної функції
 6. Визначити ЗДНФ та ЗКНФ функції 4-х змінних.
 7. Виникнення, суть і функції грошей
 8. Власний капітіл банку,його структура,джерела формування,функції
 9. Вступ. Педагогічна діагностика (поняття, складові і функції педагогічної діагностики).
 10. Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 11. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції
 12. Графоаналітичний метод знаходження екстремуму лінійної функції двох змінних при заданій системі лінійних обмежень.

Неоднорідність умов виростання, контроль із боку людини обумовлює неоднорідність складу і нерівномірність розміщення рослинності в місті. "Лісистість" міської території на різних ділянках становить від 1 до 98% (Кучерявий, 1999). На відміну від типового європейського міста епохи Середньовіччя, майже повністю позбавленого рослинного покриву, сучасні міста з їхньою системою штучних зелених насаджень, приміських лісів, парків рослинним покривом, що і спонтанно формується, на будь-яких ділянках з порушеним ґрунтовим субстратом, де контроль із боку людини слабшає, уже не є "царством каменю, металу, скла і бетону", символом перемоги Людину над Природою (ЛеКорбюзье). І якщо в епоху Відродження, коли людина "розгорнув" свої міські поселення для рослин, відвів значні площі під обладнання садів, парків, італійських двориків, фонтанів, а міста стали більш світлим, просторими, провітрюваними, зелені насадження розглядалися як свого роду елемент розкоші, що відповідає в першу чергу естетичним запитам людину, то в сучасну епоху, після двох сторіч панування промислового міста, міські насадження вже не є гарним, але необов'язковим елементом міської структури, далеким від задоволення насущних потреб людину. Саме рослинність робить урбоекосистему повноцінної екосистемою, і наявність мережі зелених насаджень у місті стає вже не символом багатства і розкоші, а умовою виживання людину.

Крім традиційних функцій, виконуваних рослинним блоком у будь-який екосистемі, а саме - виробництво первинної продукції в результаті фотосинтезу, споживаної потім консументами і редуцентами (після відсвітання частин рослин), і формування життєвого простору для консументів і редуцентів (середоутворююча функція), - в урбоекосистемі істотне значення набувають такі функції рослинності, як:

· охолодження міського "острова тепла" за рахунок збільшення альбедо поверхні і транспірації;

· стабілізація вітрового режиму, "розвантаження" повітряних мас;

· збільшення відносної вологості повітря і "згладжування" її добових і сезонних коливань;

· виділення кисню (як побічного продукту фотосинтезу) в атмосфер;

· збільшення концентрації негативно заряджених іонів (, що сприятливо впливають на здоров'я людини) в атмосфері над деревинно-чагарниковими насадженнями;

· виділення біологічно активних речовин, що пригнічують розвиток патогенних агентів в атмосфері;

· поглинання забруднюючих атмосферне повітря пили і газів;

· зниження рівня шуму внаслідок поглинання енергії зухвалих його механічних коливань;

· затримка частини опадів і зменшення поверхневого стоку;

· у водних і болотних екосистемах - формування умов аеробного розкладання забруднюючих воду речовин, поглинання біогенних елементів;

· поліпшення структури, збільшення проникності й, у ряді випадків, родючості ґрунтів;

· затримка снігового покриву і поталих вод;

· закріплення сипучих ґрунтів, зниження рівня ерозії;

поліпшення візуальних властивостей урбанізованих ландшафтів.

Свідоме використання людиною перерахованих функцій рослинного покриву у формуванні і оптимізації урбанізованого середовища втілилося в теорії і практиці фітомеліорації.

Фітомеліорація - напрямок прикладної екології, що полягає в дослідженні, прогнозуванні і використанні рослинних систем для поліпшення геофізичних, геохімічних, біотичних, просторових і естетичних характеристик навколишньої людини середовища, проектуванні і створенні штучних рослинних угруповань (включаючи цілеспрямоване використання природних рослинних співтовариств) з високими перетворюючими фізичне середовище властивостями (Кучерявий, 1991).

Використання фітомеліоративних систем припускає залучення механізмів зміни середовища проживання, заснованих на принципах компенсації (наприклад, заповнення запасів кисню повітря, спожитого населенням, промисловістю і енергетикою), опірності зовнішньому впливу (наприклад, здатність слабко чутливих до газо-пилового забруднення рослин поглинати домішки з атмосфери) і посилення (наприклад, виділення фітонцидів). Залежно від комплексу поставлених завдань виділяють п'ять напрямків фітомеліорації, відображені на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Напрямку фітомеліорації (по Кучерявому, 1999)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)