АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В. Моторної і секреторної функції

Читайте также:
 1. Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.
 2. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. ВИДИ БАНКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. АКТИВИ ТА ПАСИВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
 3. Банкірський кредит. Банки, їхні функції та операції
 4. Визначити ЗДНФ та ЗКНФ функції 4-х змінних.
 5. Виникнення, суть і функції грошей
 6. Власний капітіл банку,його структура,джерела формування,функції
 7. Вступ. Педагогічна діагностика (поняття, складові і функції педагогічної діагностики).
 8. Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 9. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції
 10. Графоаналітичний метод знаходження екстремуму лінійної функції двох змінних при заданій системі лінійних обмежень.
 11. Гроші та їх функції. Еволюція грошей. Законои крошового обігу

С. Секреції шлунку

D. Секреції підшлункової залози

Е. Секреторної функції печінки

1001. Вкажiть механiзм впливу норадреналiну на секрецiю слини.

А. Норадреналiн взаємодiючи з адренорецепторами мембран слинних залоз, активує аденiлатциклазу, утворюється цАМФ i пiдвищується синтез i видiлення густої, багатої на ферменти слини.

В. Норадреналiн взаємодiючи з адренорецепторами мембран слинних залоз, активує вхiд Са2+ в клiтину, внаслiдок чого пiдвищується синтез i видiлення густої, багатої на ферменти слини.

С. Норадреналiн, взаємодiючи з адренорецепторами мембран слинних залоз, активує гуанiлатциклазу, утворюється цГМФ i пiдвищується синтез i видiлення густої, багатої на ферменти слини.

D. Норадреналiн, взаємодiючи з адренорецепторами мембран слинних залоз, активує аденiлатциклазу, утворюється цАМФ і пiдвищується видiлення рiдкої слини.

E. Норадреналiн, взаємодiючи з адренорецепторами мембран слинних залоз, активує вхiд Са2+ в клiтину, внаслiдок чого пiдвищується синтез i видiлення рiдкої слини з низьким вмiстом ферментiв.

1002. Який механiзм впливу ацетилхолiну на секрецiю слини?

A. Cекрецiя слини зменшиться внаслiдок закриття Na+ каналiв.

B. Cекрецiя слини збiльшиться внаслiдок активацiї Са2+ каналiв.

C. Секрецiя слини збiльшиться внаслiдок активацiї Na+ каналiв.

D. Cекрецiя слини зменшиться внаслiдок закриття Са2+ каналiв.

E. Cекрецiя слини зменшиться внаслiдок пригнiчення Na+/K+ каналiв.

1003. В експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. Багато слини рідкої.

B. Мало рідкої слини.

C. Не виділялася слина.

D. Мало в'язкої слини.

E. Багато в'язкої слини.

1004. В експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннервують привушну слинну залозу. В результаті з фістули привушної слинної залози виділилося:

A. Мало в’язкої слини

B. Мало слини рідкої

C. Не виділялася слина

D. Багато рідкої слини

E. Багато в'язкої слини

1005. В експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичного нерву. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося мало в'язкої слини. На який етап секреції впливають симпатичні нервові волокна?

A. Накопичення секрету.

B. Синтез ферментів.

C. Транспорт речовин в клітину.

D. Екструзія.

E. Синтез мукоїду.

1006. Вторинна слина формується в протоках слинних залоз шляхом:

A. Реабсорбції Nа+, К+ і секреції Сl, НСО3.

B. Реабсорбції Nа+, Сl і секреції К+, НСО3.

C. Реабсорбції Nа+, НСО3 і секреції К+, Сl.

D. Реабсорбції К+, Сl і секреції Nа+, НСО3–.

E. Реабсорбції К+, НСО3, і секреції Nа+, Сl.

1007. В експерименті провели електростимуляцію еферентних волокон VІІ і ІХ пар черепно-мозкових нервів. Як зміниться секреція слинних залоз?

A. Посилиться виділення слини з високим вмістом солей і органічних речовин.

B. Посилиться виділення слини.

C. Виділення слини припиниться.

D. Посилиться виділення слини з високим вмістом солей і органічних речовин.

E. Зміни слиновиділення не буде.

1008. Відомо, що час секреції слини, швидкість кровотоку у слинних залоз збільшується у 5 разів. Вплив якої біологічно активної речовини сприяє цьому?

A. Норадреналіну.

B. Лізоцину.

C. Брадікініну.

D. Вазопресину.

E. Амілази.

1009. В якому відділі центральної нервової системи локалізовані слиновидільні ядра?

A. У спинному мозку.

B. У довгастому мозку.

C. У варолієвому мості.

D. У чотиригорбковому тілі.

E. У гіпоталамусі.

1010. Як зміниться секреція слинних залоз при блокаді Са2+– каналів?

A. Збільшиться секреція слини.

B. Зменшиться секреція слини.

C. Посилиться синтез і виділення органічних речовин.

D. Посилиться виділення слини з високим вмістом солей.

E. Зменшиться синтез і виділення органічних речовин.

1011. Під час емоційного читання лекції професор відчував сухість у роті. Це відчуття стало наслідком реалізації такого рефлексу регуляції слиновиділення:

А. Безумовний соматичний.

В. Умовний симпатичний.

С. Безумовний симпатичний.

D. Умовний парасимпатичний.

Е. Безумовний парасимпатичний.

1012. В пробірці знаходиться слина і розчин крохмалю. Після додавання йоду вміст пробірки залишився безбарвним. При подальшому дослідженні в пробірці виявлено такі речовини:

А. Сахароза і галактоза.

В. Лактоза і фруктоза.

С. Крохмаль і глюкоза.

D. Декстрини і сахароза.

Е. Мальтоза і глюкоза.

1013. Проводять дослідження перетравлюючих властивостей слини. З яким субстратом необхідно змішати слину, щоб довести наявність в ній ферменту альфа-амілази?

А. Декстрини.

В. Лактоза.

С. Крохмаль.

D. Мальтоза.

Е. Сахароза.

1014. Внаслідок ушкодження патологічним процесом нервових волокон людина втратила відчуття солодкого. Волокна якої пари черепних нервів ушкоджено?

А. N. Trigeminus.

В. N. Facialis.

С. N. Vestibulocochlearis.

D. N. Glossopharyngeus.

Е. N. Vagus.

1015. У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. Це свідчить про ураженння:

А. N. Vagus.

В. N. Hypoglossus.

С. N. Glossopharyngeus.

D. N. Trigeminus.

Е. N. Glossopharyngeus та N. Vagus.

1016. Вміст пробірки, в якій знаходиться слина і розчин крохмалю, довели до кипіння. Після додавання розчину йоду вміст пробірки став синім. Така реакція пояснюється:

А. Гідролізом крохмалю.

В. Утворенням декстринів.

С. Утворення глюкози.

D. Денатурацією амілази.

Е. Денатурацією мальтази.

1017. Людині ввели препарат – блокатор мембранних циторецепторів і у неї зменшилось виділення слини. Які рецептори було заблоковано?

А. α-адренорецептори.

В. М-холінорецептори.

С. Н-холінорецептори.

D. β1 -адренорецептори.

Е. β2 -адренорецептори.

1018. В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення великої кількості рідкої слини підщелепною та під'язиковою залозами. Який нерв стимулюють?

А. N. vagus.

В. N. glossopharyngeus.

С. N. sympathicus.

D. N. trigeminus.

Е. N. facialis.

1019. Голодна людина при думці про їжу відчула посилення слиновиділення. Причиною цього стало посилення впливу:

А. Адреналіну на α-адренорецептори.

В. Адреналіну на β-адренорецептори.

С. Ацетилхоліну на Н-холінорецептори.

D. Ацетилхоліну на М-холінорецептори.

Е. Норадреналіну на β-адренорецептори.

1020. Під час лікування зубів у хворого на тлі сильного болю було відчуття сухості в роті внаслідок зменшення слиновиділення. Це можна пояснити реалізацією такого рефлексу:

А. Умовний парасимпатич ний.

В. Безумовний парасимпатичний.

С. Умовний симпатичний.

D. Безумовний симпатичний.

Е. Безумовний соматичний.

1021. При дослідженні смакових полів на різні ділянки язика нанесли розчин хініну. При дії подразника на яку ділянку язика виникне найбільш чітке відчуття?

А. На бічній поверхні.

В. На кінчик.

С. На всю поверхню.

D. На корінь.

Е. На спинку.

1022. У хворого в результаті травми мозку порушене ковтання. Який відділ ЦНС уражено у людини?

А. Довгастий мозок.

В. Спинний мозок, Th II-IV.

С. Спинний мозок, С VІ.

D. Середній мозок.

Е. Гіпоталамус.

1023. В експерименті подразнюють нерв і отримують велику кількість рідкої слини з підщелепної та під'язикової залоз. Який нерв подразнюють?

А. N. vagus.

В. N. glossopharyngeus.

С. N. sympathicus.

D. N. trigeminus.

Е. N. facialis.

1024. Голодна людина бачить смачну їжу, що причиняє посилене слиновиділення. Припинити це слиновиділення можна шляхом блокади таких мембранних циторецепторів:

А. α-адренорецептори.

В. β-адренорецептори.

С. Н-холінорецептори.

D. М-холінорецептори.

Е. Н2-гістамінові рецептори.

1025. Під час іспиту у студентів виникає відчуття сухості в роті внаслідок зменшення слиновиділення. Посилена реалізація яких рефлексів спричиняє зміни слиновиділення?

А. Безумовні симпатичні.

В. Безумовні симпатичні.

С. Умовні симпатичні.

D. Безумовні симпатичні.

Е. Метасимпатичні.

1026. У людини порушена провідність язико-глоткового нерва. Це привело до порушення сприйняття:

А. Солодкого cолоного..

В. Солодкого і кислого.

С. Солоного і кислого.

D. Гіркого.

Е. Гіркого і солодкого

1027. Людина приймає блокатор мембранних циторецепторів, що спричиняє виділення невеликої кількості густої слини. Які рецептори заблоковано?

А. М-холінорецептори.

В. Н-холінорецептори.

С. α-адренорецептори.

D. β1-адренорецептори.

Е. β2 -адренорецептори.

1028. Дитина смокче соску, що викликає виділення великої кількості рідкої слини, завдяки реалізації такого рефлексу:

А. Умовний симпатичний.

В. Безумовний симпатичний.

С. Умовний парасимпатичний.

D. Безумовний парасимпатичний.

Е. Метасимпатичний.

1029. У людини за допомогою капсули Лешлі-Красногорського отримали слину з підщелепної залози. Виявлено, що секрет є:

А. Слизовим.

В. Серозним.

С. Змішаним.

D. Білковим.

Е. Безбілковим.

 

 

1030. Пробірку з рівними об'ємами слини та крохмалю термостатували 15 хв. при температурі 37 ºС. Після додавання розчину йоду вміст пробірки лишився безбарвним. Це свідчить про наявність у слині:

А. Амілази.

В. Мальтази.

С. Лактази.

D. Сахарази.

Е. Ліпази.

1031. При отруєнні невідомим медпрепаратом у пацієнта спостерігалась сухість слизової оболонки рота. З яким впливом пов'язана дія цього препарату?

A. З стимуляцією М-холінорецепторів.

B. Із блокадою М-холінорецепторів.

C. З стимуляцією Н-холінорецепторів.

D. З стимуляцією α-адренорецепторів.

E. Із блокадою α-адренорецепторів.

1032. У давній Індії того, кого підозрювали в злочині, судили “божим судом ". Йому пропонували проковтнути жменю сухого рису. Якщо це не вдавалося, його провина вважалася доведеною. Чому під час хвилювання не можна проковтнути рис?

A. Активація симпато-адреналової системи і зменшення виділення слини.

B. Активація парасимпатичної нервової системи і посилення слиновиділення.

C. Зменшення кровопостачання слинних залоз.

D. Активація симпато-адреналової системи і збільшення виділення слини.

E. Активація парасимпатичної нервової системи і зменшення виділення слини.

1033. Як зміниться склад слини при блокаді верхнього шийного симпатичного ганглію?

A. Збільшиться концентрація α-амілази.

B. Зменшиться концентрація α-амілази.

C. Збільшиться концентрація солей.

D. Зменшиться концентрація солей.

E. Збільшиться концентрація муцину.

1034. При проведенні практичної роботи студенти змішали розчин крохмалю з слиною. Після 10-хвилинного перебування на водяній бані до цієї суміші внесли розчин йоду, внаслідок чого колір змінився на синій. Це означає, що крохмаль не розщепився. З чим це пов'язано?.

А. Із підвищенням кількості лізоцину.

В. Із зменшенням кількості амілази.

C. Із зменшенням кількості лізоцину.

D. Із підвищенням кількості амілази.

E. Із підвищенням кількості муцину.

 

 

1035. В експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося багато рідкої слини. На який етап секреції впливають парасимпатичні нервові волокна chorda. tympani?

A. Екструзія.

B. Накопичення секрету.

C. Транспорт речовин в клітину.

D. Синтез ферментів.

E. Синтез мукоїду.

1036. В якому відділі центральної нервової системи локалізовані слиновидільні ядра?

A. У спинному мозку.

B. У довгастому мозку.

C. У варолієвому мості.

D. У чотиригорбковому тілі.

E. У гіпоталамусі.

1037. В експерименті провели електростимуляцію еферентних волокон VІІ і ІХ пар черепно-мозкових нервів. Як зміниться секреція слинних залоз?

A. Посилиться виділення слини з високим вмістом солей і органічних речовин.

B. Посилиться виділення слини.

C. Виділення слини припиниться.

D. Посилиться виділення слини з високим вмістом солей і органічних речовин.

E. Зміни слиновиділення не буде.

1038. В експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичного нерву. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося мало в'язкої слини. На який етап секреції впливають симпатичні нервові волокна?

A. Накопичення секрету.

B. Синтез ферментів.

C. Транспорт речовин в клітину.

D. Екструзія.

E. Синтез мукоїду.

1039. В експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. Багато слини рідкої.

B. Мало рідкої слини.

C. Не виділялася слина.

D. Мало в'язкої слини.

E. Багато в'язкої слини.

1040. Який механiзм впливу ацетилхолiну на секрецiю слини?

A. Cекрецiя слини зменшиться внаслiдок закриття Na+ каналiв.

B. Cекрецiя слини збiльшиться внаслiдок активацiї Са2+ каналiв.

C. Секрецiя слини збiльшиться внаслiдок активацiї Na+ каналiв.

D. Cекрецiя слини зменшиться внаслiдок закриття Са2+ каналiв.

E. Cекрецiя слини зменшиться внаслiдок пригнiчення Na+/K+ каналiв.

 

 

1041. Який механiзм впливу гiстамiну на синтез соляної кислоти?

А. Дiє на Н1-рецептори парiєтальних клiтин, внаслiдок чого утворюється цАМФ який в свою чергу активує протеїнкiназу Н++ помпи.

В. Дiє на Н2-рецептори парiєтальних клiтин, внаслiдок чого активується аденiлатциклаза, утворюється цАМФ який в свою чергу активує протеїнкiназу Н++ помпи.

С. Дiє на Н2-рецептори парiєтальних клiтин, внаслiдок чого активується гуанiлатциклаза, утворюється цГМФ який в свою чергу активує протеїнкiназу Н++ помпи.

D. Дiє на Н1-рецептори головних клiтин, внаслiдок чого утворюється цАМФ який в свою чергу активує протеїнкiназу Н++ помпи.

Е. Дiє на Н1-рецептори парiєтальних клiтин, внаслiдок чого активується аденiлатциклаза, утворюється цАМФ який в свою чергу активує протеїнкiназу Nа++ помпи.

1042. В експериментi на собацi в просвiт 12-палої кишки ввели розчин соляної кислоти. Як змiниться секрецiя HCl шлунковими залозами?

А. Секрецiя HCl зменшиться внаслiдок зменшення синтезу гастрину.

В. Секрецiя HCl збiльшиться внаслiдок збiльшення синтезу гастрину.

С. Секрецiя HCl зменшиться внаслiдок збiльшення синтезу секретину.

D. Секрецiя HCl зменшиться внаслiдок збiльшення синтезу простагландинiв i кiнiнiв.

Е. Секрецiя HCl збiльшиться внаслiдок збiльшення видiлення ентерогастрину.

1043. В експерименті собаці ввели 100 одиниць інсуліну. Як зміниться секрецiя соляної кислоти в цих умовах?

А. Внаслiдок посилення обмiнних процесiв в шлункових залозах - збiльшується видiлення НСl.

В. Пiд впливом iнсулiну розвивається гiпоглiкемiя, яка зумовлює активацiю симпатичної нервової системи, внаслiдок чого пригнiчується видiлення НСl.

С. Пiд впливом iнсулiну розвивається гiпоглiкемiя, яка зумовлює стимуляцiю ядер блукаючого нерва, внаслiдок чого посилюється видiлення НСl.

D. Пiд впливом iнсулiну пригнiчується видiлення секретину, внаслiдок чого посилюється видiлення НСl.

Е. Пiд впливом iнсулiну розвивається гiперглiкемiя, внаслiдок чого стимулюється видiлення гастрину i посилюється видiлення НСl.

1044. Яку методику операцiї найдоцiльнiше використати в експериментi на собацi для дослiдження мозкової фази шлункової секрецiї?

А. Методика Басова.

В.Методика Гайденгайна.

С. Методика I.П.Павлова "малий шлуночок".

D. Методика I.П.Павлова "уявного годування".

Е. Методика Тiрi-Велла.

 

 

1045. Вкажiть механiзм впливу гастрину на секрецiю НСl.

А. Дiє на G-рецептори парiєтальних клiтин, внаслiдок чого утворюється цАМФ, який в свою чергу активує протеїнкiназу Н++ помпи.

В. Дiє на G-рецептори парiєтальних клiтин, внаслiдок чого активується аденiлатциклаза, утворюється цАМФ який в свою чергу активує протеїнкiназу Na++ помпи.

С. Дiє на G-рецептори головних клiтин, внаслiдок чого посилюється надходження Са2+ в клiтину який активує протеїнкiназу Н++ помпи.

D. Дiє на G-рецептори головних клiтин, внаслiдок чого утворюється цАМФ який в свою чергу активує протеїнкiназу Н++ помпи.

Е. Дiє на G-рецептори парiєтальних клiтин, внаслiдок чого посилюється надходження Са2+ в клiтину який активує протеїнкiназу Н++ помпи.

1046. При проведеннi фракцiйного зондування шлунка забiр соку проводять:

А. Кожних 15 хвилин протягом двох годин.

В. Забирають вмiст шлунка натще, а потім кожних 15 хвилин протягом 1 години.

С. Забирають порцію натще, а потiм проводять стимуляцію гiстамiном i відсмоктують сік кожних 15 хвилин протягом двох годин.

D. Забирають порцію натще, а потім протягом 1 години кожних 15 хвилин - базальну секрецію, після чого вводять гiстамiн i забирають сiк кожних 15 хвилин протягом 1 години.

Е. Забирають порцію натще, а потім протягом 1 години кож них 15 хвилин - базальну секрецію, після цього вводять гiстамiн, забирають сік кожних 15 хвилин протягом 2 годин.

1047. Який механiзм секрецiї HCl парієтальними клітинами шлунку?

А. Н+ - транспортується пасивно в просвiт канальця, Сl- шляхом активного транспорту.

В. Н+ - транспортується активно в просвiт канальця за допомогою Н++ помпи, а Сl- надходить в парiєтальну клiтину в обмiн на НСО3- i в просвiт канальця транспортується активним транспортом.

С. Н+ - транспортується активно в просвiт канальця за допомогою Н++ помпи, а Сl- надходить в парiєтальну клiтину за допомогою активного транспорту i в просвiт канальця надходить пасивно.

D. Н+ - транспортується пасивно в просвiт канальця, а Сl-- надходить в парiєтальну клiтину в обмiн на НСО3- i в просвiт канальця транспортується активним транспортом.

Е. Н+ - транспортується активно в просвiт канальця за допомогою Н++ помпи, а Сl-- надходить в парiєтальну клiтину в обмiн на ОН- i в просвiт канальця транспортується активним транспортом.

1048. В експерименті собаці ввели iнгiбiтор ферменту карбоангiдрази. Як зміниться секреторна функція шлунка при цьому?

А. Посилиться утворення пепсинів.

В. Посилиться утворення соляної кислоти.

С. Гальмується утворення соляної кислоти.

D. Гальмується утворення пепсинів.

Е. Гальмується утворення слизу.

 

 

1049. Пацiєнту рекомендовано провести дослідження кислотопродукуючої функцiї шлунка. Який із методів найдоцільніше використати?

А. Фiброгастродуоденоскопiю.

В. Рентгенографiю шлунка.

С. Зондування шлунка натще.

D. Інтрагастральну рН-метрiю.

Е. Фракційне зондування шлунка.

1050. Хворому виразковою хворобою шлунка була проведена селективна ваготомiя (перерiзка блукаючого нерва). На якi фази шлункової секреції це вплине?

А. На мозкову фазу.

В. На шлункову фазу.

С. На шлункову i кишкову фази.

D. На кишкову фазу.

Е. На мозкову та шлункову фази.

1051. При дослідженні перетравлюючих властивостей шлункового соку як субстрат було використано білок; рН соку довели до 2,0. Який з чинників зумовить перетравлювання субстрату?

А. Хлористоводнева кислота.

В. Гастрин.

С. Гастриксин.

D. Пепсин.

Е. Пепсиноген.

1052. У людини знижена кислотність шлункового соку. Про порушення функції яких секреторних елементів шлунку це свідчить?

А. Клітини покривного епітелію.

В. Мукоцити залоз.

С. Головні клітини залоз.

D. Парієтальні клітини залоз.

Е. Пілоричні залози.

1053. Неохідно в експерименті дослідити механізми регуляції шлункової секреції у складнорефлекторній фазі. Для цього треба дослідити шлунковий сік, отриманий:

А. При уявному годуванні.

В. З фістули шлунку.

С. Змаленького шлуночка за Павловим.

D. З маленького шлуночка за Гейденгайном.

Е. При зондуванні.

1054.У шлунку людини відбулося порушення функції клітин покривного епітелію. Це призвело до зниження вмісту в складі соку:

А. Пепсиногену.

В. Хлористоводневої кислоти.

С. Слизу.

D. Гастриксину.

Е. Пепсину.

 

1055.Проводят дослід уявного годування собаки. Блокада яких мембранних циторецепторів попереджує виділення шлункового соку в умовах цього експерименту?

А. b-адренорецептори.

В. a-адренорецептори.

С. a- і b-адренорецепто-ри.

D. М-холінорецептори.

Е. Н2-гістамінові рецептори.

1056. Собаці вкладають м'ясо у шлунок через фістулу, що призводить до виділення шлункового соку з маленького шлуночка за Гейденгайном. Це призводить до виділення шлункового соку, у складі якого буде високим вміст:

А. Пепсину.

В. Гастриксину.

С. Розчинного слизу.

D. Не розчинного слизу.

Е. Хлористоводневої кислоти.

1057. Людям з гіперсекрецією хлористоводневої кислоти залозами шлунку не рекомендують вживати грубу та гостру їжу, оскільки така їжа стимулює секрецію, перш за все:

А. Через виділення гастрину.

В. Через виділення гістаміну.

С. Умовно- та безумовнорефлекторно.

D. Умовнорефлекторно.

Е. Безумовнорефлекторно.

1058. У людини збільшено виділення хлористоводневої кислоти залозами шлунку. Які механізми регуляції доцільно заблокувати для нормалізації кислотоутворюючої функції шлунку у людини.

А. Виділення секретину.

В. Симпатичні рефлекси.

С. Парасимпатичні рефлекси.

D. Виділення ХЦК-ПЗ.

Е. Виділення нейротезину.

1059. Людям з гіперсекрецією хлористоводневої кислоти залозами шлунку не рекомендують вживати концентровані бульйони, оскільки їх компоненти безпосередньо стимулюють виділення:

А. Норадреналіну.

В. Гастриксину.

С. Хлористоводневої кислоти.

D. Гастрину.

Е. Гістаміну.

1060. Який гормон зменшує гіперсекрецію хлористоводневої кислоти залозами шлунку?

А. Ацетилхолін.

В. Гастрин.

С. Пепсин.

D. Гастриксин.

Е. Секретин.

1061. Необхідно оцінити абсолютну кислотну продукцію залоз шлунку за результатами шлункового зондування. Який з наведених показників необхідно визначити для цього?

А. Вільна НС1 у ммоль/л.

В. Загальну кіслотність у ммоль/л.

С. Динаміка кислотного компоненту.

D. Дебіт-година вільної НС1 у ммоль/л.

Е. Об'єм соку у мл/год.

1062. У людини знижена кислотність шлункового соку. Про порушення функції яких секреторних елементів шлунку це свідчить?

А. Головні клітини залоз

В. Парієтальні клітини залоз

С. Мукоцити залоз

D. Клітини покривного епітелію

Е. Пілоричні залози.

1063. У людини знижений вміст розчинного слизу у шлунковому соку. Про порушення яких секреторних елементів шлунку це свідчить?

А. Головні клітини залоз

В. Парієтальні клітини залоз

С. Мукоцити залоз

D. Клітини покривного епітелію

Е. Пілоричні залози.

1064. Голодна людина бачить смачну їжу. Це призвело до виділення шлункового соку, завдяки реалізації таких рефлексів:

А. Метасимпатичні

В. Безумовні парасимпатичні

С. Безумовні симпатичні

D. Умовні симпатичні

Е. Умовні парасимпатичні.

1065. В експеріменті неохідно дослідити вплив гуморальних механізмів регуляції на шлункову секрецію. Для цього доцільно скористатися отриманням шлункового соку:

А. В досліді уявного годування

В. З фістули шлунку

С. З фістули маленького шлуночка за Гейденгайном

D. З фістули маленького шлуночка за Павловим

Е. Методика Тірі-Велла

1066. У людини збільшено виділення хлористоводневої кислоти залозами шлунку. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для нормалізації кислотоутворюючої функції шлунку у людини?

А. М-холінорецептори

В. b-адренорецептори

С. a-адренорецептори.

D. Н2-гістамінові рецептори.

Е. a- і b-адренорецептори.

 

1067. Людям з гіперсекрецією хлористоводневої кислоти залозами шлунку не рекомендують вживати слабоалкогольні напої, оскільки вони стимулюють:

А. Парасимпатичні рефлекси

В. Симпатичні рефлекси.

С. Метасимпатичні рефлекси.

D Виділення гастрину

Е. Виділення гістаміну.

1068. Евакуація першої порції хімусу з порожнини шлунку у дванадцатипалу кишку призводить до гальмування шлункової секреції. Який з наведених механізмів регуляції є провідним у розвитку гальмування?

А. Секреція пепсину

В. Секреція секретину.

С. Секреція гастрину.

D Реалізація умовних симпатичних рефлексів

Е. Реалізація безумовних симпатичних рефлексів.

1069. У пробірці з шлунковим соком, рН якого дорівнює 1,5, інкубували палички Метта (білкові), що призвело до перетравлювання з обох сторін палички 8 мм білка. Який компонент шлункового соку спричинив зозщеплення субстрату?

А. Пепсин.

В. Пепсиноген.

С. Гастриксин.

D. Гастрин.

Е. Хлористоводнева кислота

1070. У людини знижена кислотоутворююча функція шлунку. Наслідком цього, перш за все, буде порушення:

А. Виділення гастрину

В. Виділення гістаміну

С. Активації пепсиногену

D. Виділення пепсину.

Е. Всмоктування вітаміну В12.

1071. У людини знижена кислотоутворююча функція шлунку. Наслідком цього, перш за все, буде порушення:

А. Виділення гастрину

В. Виділення гістаміну

С. Активації пепсиногену

D. Виділення пепсину.

Е. Всмоктування вітаміну В12.

1072. Евакуація першої порції хімусу з порожнини шлунку у дванадцатипалу кишку призводить до гальмування шлункової секреції. Який з наведених механізмів регуляції є провідним у розвитку гальмування?

А. Секреція пепсину

В. Секреція секретину.

С. Секреція гастрину.

D Реалізація умовних симпатичних рефлексів

Е. Реалізація безумовних симпатичних рефлексів.

 

1073. У людини збільшено виділення хлористоводневої кислоти залозами шлунку. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для нормалізації кислотоутворюючої функції шлунку у людини?

А. М-холінорецептори

В. b-адренорецептори

С. a-адренорецептори.

D. Н2-гістамінові рецептори.

Е. a- і b-адренорецептори.

1074. Голодна людина бачить смачну їжу. Це призвело до виділення шлункового соку, завдяки реалізації таких рефлексів:

А. Метасимпатичні

В. Безумовні парасимпатичні

С. Безумовні симпатичні

D. Умовні симпатичні

Е. Умовні парасимпатичні.

1075. У людини знижена кислотність шлункового соку. Про порушення функції яких секреторних елементів шлунку це свідчить?

А. Головні клітини залоз

В. Парієтальні клітини залоз

С. Мукоцити залоз

D. Клітини покривного епітелію

Е. Пілоричні залози.

1076. У людини знижена кислотність шлункового соку. Про порушення функції яких секреторних елементів шлунку це свідчить?

А. Клітини покривного епітелію.

В. Мукоцити залоз.

С. Головні клітини залоз.

D. Парієтальні клітини залоз.

Е. Пілоричні залози.

1077. У шлунку людини відбулося порушення функції клітин покривного епітелію. Це призвело до зниження вмісту в складі соку:

А. Пепсиногену.

В. Хлористоводневої кислоти.

С. Слизу.

D. Гастриксину.

Е. Пепсину.

1078. Собаці вкладають м'ясо у шлунок через фістулу, що призводить до виділення шлункового соку з маленького шлуночка за Гейденгайном. Це призводить до виділення шлункового соку, у складі якого буде високим вміст:

А. Пепсину.

В. Гастриксину.

С. Розчинного слизу.

D. Не розчинного слизу.

Е. Хлористоводневої кислоти.

 

 

1079. У людини збільшено виділення хлористоводневої кислоти залозами шлунку. Які механізми регуляції доцільно заблокувати для нормалізації кислотоутворюючої функції шлунку у людини.

А. Виділення секретину.

В. Симпатичні рефлекси.

С. Парасимпатичні рефлекси.

D. Виділення ХЦК-ПЗ.

Е. Виділення нейротезину.

1080. Який гормон зменшує гіперсекрецію хлористоводневої кислоти залозами шлунку?

А. Ацетилхолін.

В. Гастрин.

С. Пепсин.

D. Гастриксин.

Е. Секретин.

1081. У пробірку зібрали шлунковий сік, але трипсин виявився неактивним. Що слід додати в пробірку для його активації?

А. Жовчні кислоти.

В. Коліпазу.

С. Проамінополіпептидазу.

D. Прокарбоксиполіпептиду.

Е. Ентерокіназу.

1082. Собаці у дванадцятипалу кишку ввели розчин амінокислот. Назвіть гормон, який буде стимулювати секрецію підшлункового соку в цих умовах, а також компонент соку, секреція якого збільшиться.

А. Холецистокінін-панкреазимін, протеолітичні ферменти.

В. Холецистокінін-панкреазимін, амілолітичні ферменти.

С. Холецистокінін-панкреазимін, вода та бікарбонати.

D. Секретин, амілолітичні ферменти.

Е. Секретин, вода та бікарбонати.

1083. У складі підшлункового соку виявлено високий вміст амілолітичних ферментів і низький – протеолітичних і ліполітичних. Причиною таких змін могло бути тривале:

А. Вживання алкоголю.

В. Голодування.

С. Одноманітне вуглеводне харчування.

D. Емоційне напруження.

Е. Фізичне навантаження.

1084. Який з наведених факторів стимулює виділення гастрину?

А. Моносахариди.

В. Амінокислоти.

С. Жирні кислоти.

D. Екстрактивні речовини.

Е. Хлористоводнева кислота.

 

 

1085. У дванадцятипалу кишку надійшов розчин, що спричинив збільшену секрецію гормону холецистокінін-панкреазиміну. Який з чинників викликав цю реакцію:

А. Бікарбонати.

В. Іони водню.

С. Амінокислоти.

D. Дисахариди.

Е. Іони натрію.

1086. У людини жовч не надходить до дванадцятипалої кишки. Безпосереднім наслідком цього буде порушення процесу:

А. Синтезу тригліцеридів.

В. Утворення хіломікронів.

С. Всмоктування жиру.

D. Гідролізу жиру.

Е. Емульгування жиру.

1087. При дослідженні нормально забарвленого калу у ньому знайдено велику кількість нейтрального жиру. Причиною, скоріше за все, є те, що до кишківника не надходить (не надходять):

А. Протеолітичні ферменти.

В. Ліполітичні ферменти.

С. Амілолітичні ферменти.

D. Кишечний сік.

Е. Жовч.

1088. Досліджують ферментативні властивості підшлункового соку. Після інкубації соку та субстрату 15 хвилин при 37 ºС продукти гідролізу дали позитивну реакцію Фелінга. Дія яких ферментів соку є причиною утворення продуктів гідролізу, виявлених реакцією Фелінга?

А. Поліпептидази.

В. Трипсин, хімотрипсин.

С. ДНК-аза, РКН-аза.

D. Мальтаза, лактаза.

Е. Ліпаза, фосфоліпаза.

1089. У людини видалено жовчний міхур. Який з зазначених процесів не буде відбуватися?

А. Гідроліз жиру.

В. Емульгування жиру.

С. Жовчоутворення.

D. Концентрування жовчі.

Е. Жовчовиділення.

1090. При надходженні хімусу з шлунку до дванадцятипалої кишки посилюється жовчоутворення, оскільки у зазначених умовах стимулюється виділення такого гормону:

А. Гастрин.

В. Секретин.

С. Холецистокінін-панкреозимін.

D. Гістамін.

Е. Нейротензин.


 

1091. У калі досліджуваного знайдено велику кількість неперетравлених волокон сполучної тканини. Дефіцит якого ферменту підшлункового соку може бути причиною цього?

А. Трипсин.

В. Поліпептидаза.

С. Амілаза.

D. Мальтаза.

Е. Ліпаза.

1092. В експерименті на тварині отримують підшлунковий сік з протоки залози. Який з субстратів буде перетравлювати цей сік?

А. Соняшникова олія.

В. Сало.

С. Казеїн.

D. Денатурований білок яйця.

Е. Крохмальний клейстер.

1093. У дванадцятипалу кишку надійшла з шлунку перша порція хімусу. Це призвело до збільшення виділення підшлункового соку. Секреція якого гастроінтенстинального гормону спричиняє цю секрецію?

А. Гастрин.

В. Гістамін.

С. Нейротензин.

D. Холецистокінін-панкреозимін.

Е. Секретин.

1094. Проводять дуоденальне зондування у людини. Що з наведеного доцільно ввести через зонд, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої жовчі?

А. Слабкий розчин HCl.

В. Розчин поліпептидів.

С. М'ясний бульйон.

D. Слабкий розчин алкоголю.

Е. Рідкий нейтральний жир.

1095. Необхідно зменшити зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

А. Н-холінорецептори.

В. М-холінорецептори.

С. α-адренорецептори.

D. α-та β-адренорецептори.

Е. β-адренорецептори.

1096. Кал людини нормально забарвлений. У ньому знайдено велику кількість нейтрального жиру. Причиною цього може бути недостатнє надходження до дванадцятипалої кишки:

А. Підшлункової амілази.

В. Трипсину.

С. Підшлункової ліпази.

D. Жовчі.

Е. Жовчних кислот.

1097. Голодна людина бачить смачну їжу. Це призвело до виділення підшлункового соку, завдяки реалізації таких рефлексів:

А. Метасимпатичні.

В. Безумовні парасимпатичні.

С. Безумовні симпатичні.

D. Умовні парасимпатичні.

Е. Умовні симпатичні.

1098. Проводять дуоденальне зондування. Що з наведеного доцільно ввести людини під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?

А. Гастрин.

В. Секретин.

С. Холецистокінін-панкреозимін.

D. Нейротензин.

Е. Соматостатин.

1099. У людини камінь перетнув протоку жовчного міхура. Внаслідок цього у кишківнику при звичайному харчовому раціоні буде порушено:

А. Гідроліз вуглеводів.

В. Емульгування жирів.

С. Гідроліз жирів.

D. Всмоктування жирів.

Е. Суттєвих порушень не буде.

1100. Що з наведеного є головним стимулятором виділення холецистокініну-панкреозиміну?

А. Екстрактивні речовини.

В. Глюкоза.

С. Поліпептиди.

D. Амінокислоти.

Е. Хлористоводнева кислота.

1101. Собаці у дванадцятипалу кишку ввели розчин амінокислот. Назвіть гормон, який буде стимулювати секрецію підшлункового соку в цих умовах, а також компонент соку, секреція якого збільшиться.

А. Холецистокінін-панкреазимін, протеолітичні ферменти.

В. Холецистокінін-панкреазимін, амілолітичні ферменти.

С. Холецистокінін-панкреазимін, вода та бікарбонати.

D. Секретин, амілолітичні ферменти.

Е. Секретин, вода та бікарбонати.

1102. Який з наведених факторів стимулює виділення гастрину?

А. Моносахариди.

В. Амінокислоти.

С. Жирні кислоти.

D. Екстрактивні речовини.

Е. Хлористоводнева кислота.

 

1103. У людини жовч не надходить до дванадцятипалої кишки. Безпосереднім наслідком цього буде порушення процесу:

А. Синтезу тригліцеридів.

В. Утворення хіломікронів.

С. Всоктування жиру.

D. Гідролізу жиру.

Е. Емульгування жиру.

1104. Досліджують ферментативні властивості підшлункового соку. Після інкубації соку та субстрату 15 хвилин при 37 ºС продукти гідролізу дали позитивну реакцію Фелінга. Дія яких ферментів соку є причиною утворення продуктів гідролізу, виявлених реакцією Фелінга?

А. Поліпептидази.

В. Трипсин, хімотрипсин.

С. ДНК-аза, РКН-аза.

D. Мальтаза, лактаза.

Е. Ліпаза, фосфоліпаза.

1105. При надходженні хімусу з шлунку до дванадцятипалої кишки посилюється жовчоутворення, оскільки у зазначених умовах стимулюється виділення такого гормону:

А. Гастрин.

В. Секретин.

С. Холецистокінін-панкреозимін.

D. Гістамін.

Е. Нейротензин.

1106. В експерименті на тварині отримують підшлунковий сік з протоки залози. Який з субстратів буде перетравлювати цей сік?

А. Соняшникова олія.

В. Сало.

С. Казеїн.

D. Денатурований білок яйця.

Е. Крохмальний клейстер.

1107. Проводять дуоденальне зондування у людини. Що з наведеного доцільно ввести через зонд, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої жовчі?

А. Слабкий розчин HCl.

В. Розчин поліпептидів.

С. М'ясний бульйон.

D. Слабкий розчин алкоголю.

Е. Рідкий нейтральний жир.

1108. Кал людини нормально забарвлений. У ньому знайдено велику кількість нейтрального жиру. Причиною цього може бути недостатнє надходження до дванадцятипалої кишки:

А. Підшлункової амілази.

В. Трипсину.

С. Підшлункової ліпази.

D. Жовчі.

Е. Жовчних кислот.

1109. Проводять дуоденальне зондування. Що з наведеного доцільно ввести людини під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?

А. Гастрин.

В. Секретин.

С. Холецистокінін-панкреозимін.

D. Нейротензин.

Е. Соматостатин.

1110. Що з наведеного є головним стимулятором виділення холецистокініну-панкреозиміну?

А. Екстрактивні речовини.

В. Глюкоза.

С. Поліпептиди.

D. Амінокислоти.

Е. Хлористоводнева кислота.

1111. У пробірку зібрали шлунковий сік, але трипсин виявився неактивним. Що слід додати в пробірку для його активації?

А. Жовчні кислоти.

В. Коліпазу.

С. Проамінополіпептидазу.

D. Прокарбоксиполіпептиду.

Е. Ентерокіназу.

1112. У складі підшлункового соку виявлено високий вміст амілолітичних ферментів і низький – протеолітичних і ліполітичних. Причиною таких змін могло бути тривале:

А. Вживання алкоголю.

В. Голодування.

С. Одноманітне вуглеводне харчування.

D. Емоційне напруження.

Е. Фізичне навантаження.

1113. У дванадцятипалу кишку надійшов розчин, що спричинив збільшену секрецію гормону холецистокінін-панкреазиміну. Який з чинників викликав цю реакцію:

А. Бікарбонати.

В. Іони водню.

С. Амінокислоти.

D. Дисахариди.

Е. Іони натрію.

1114. При дослідженні нормально забарвленого калу у ньому знайдено велику кількість нейтрального жиру. Причиною, скоріше за все, є те, що до кишківника не надходить (не надходять):

А. Протеолітичні ферменти.

В. Ліполітичні ферменти.

С. Амілолітичні ферменти.

D. Кишечний сік.

Е. Жовч.

 

 

1115. У людини видалено жовчний міхур. Який з зазначених процесів не буде відбуватися?

А. Гідроліз жиру.

В. Емульгування жиру.

С. Жовчоутворення.

D. Концентрування жовчі.

Е. Жовчовиділення.

1116. У калі досліджуваного знайдено велику кількість неперетравлених волокон сполучної тканини. Дефіцит якого ферменту підшлункового соку може бути причиною цього?

А. Трипсин.

В. Поліпептидаза.

С. Амілаза.

D. Мальтаза.

Е. Ліпаза.

1117. У дванадцятипалу кишку надійшла з шлунку перша порція хімусу. Це призвело до збільшення виділення підшлункового соку. Секреція якого гастроінтенстинального гормону спричиняє цю секрецію?

А. Гастрин.

В. Гістамін.

С. Нейротензин.

D. Холецистокінін-панкреозимін.

Е. Секретин.

1118. Необхідно зменшити зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

А. Н-холінорецептори.

В. М-холінорецептори.

С. α-адренорецептори.

D. α-та β-адренорецептори.

Е. β-адренорецептори.

1119. Голодна людина бачить смачну їжу. Це призвело до виділення підшлункового соку, завдяки реалізації таких рефлексів:

А. Метасимпатичні.

В. Безумовні парасимпатичні.

С. Безумовні симпатичні.

D. Умовні парасимпатичні.

Е. Умовні симпатичні.

1120. У людини камінь перетнув протоку жовчного міхура. Внаслідок цього у кишківнику при звичайному харчовому раціоні буде порушено:

А. Гідроліз вуглеводів.

В. Емульгування жирів.

С. Гідроліз жирів.

D. Всмоктування жирів.

Е. Суттєвих порушень не буде.

 

 

1121. Хворому призначено блокатор М-холiнорецепторiв атропiну сульфат. Як змiниться секрецiя пiдшлункової залози?

А. Посилиться видiлення переважно ферментiв.

В. Гальмується видiлення переважно ферментiв.

С. Гальмується видiлення переважно гiдрокарбонатiв i води.

D. Посилиться видiлення переважно гiдрокарбонатiв i води.

Е. Гальмується видiлення ферментiв i гiдрокарбонатiв.

1122. Вкажiть механiзм стимуляцiї секрецiї пiдшлункового соку секретином.

А. Активує аденiлатциклазу клiтин протокiв, внаслiдок чого утворюється цАМФ пiд впливом якого видiляється рiдкий сiк з високим вмiстом НСО3.-

В. Активує гуанiлатциклазу ацинарних клiтин, внаслiдок чого утворюється цГМФ пiд впливом якого видiляється рiдкий сiк з високим вмiстом НСО3-.

С. Активує Са2+-канали, внаслiдок чого посилюється надходження Са2+ в клiтини протокiв i видiляється рiдкий сiк з високим вмiстом НСО3-.

D. Активує аденiлатциклазу ацинарних клiтин, внаслiдок чого утворюється цАМФ пiд впливом якого видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв.

Е. Активує Са2+-канали, внаслiдок чого посилюється надходження Са2+ в ацинарнi клiтини i видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв.

1123. Вiдомо, що протеолітичні ферменти пiдшлункової залози видiляються в неактивному станi. Що є активатором трипсиногену?

А. Ентерогастрин.

В. Секретин.

С. Карбоангiдраза.

Д. Ентерокiназа.

С. Прокарбоксиполiпептидаза.

1124. Хворому проведено п'ятифазне дуоденальне зондування. Який об'єм порції "А" відповідає нормі?

А. 40-50 мл.

В. 20-40 мл.

С. 60-80 мл.

D. 30-60 мл.

Е. 15-20 мл.

1125. В експерименті собаці в просвіт шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону, внаслідок чого G-клітинами шлунку посилилося утворення гастрину. Як впливає цей гастроінтестинальний гормон на секрецію підшлункового соку?

А. Активує аденiлатциклазу клiтин протокiв, внаслiдок чого утворюється цАМФ пiд впливом якого видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв.

В. Активує Са2+-канали, внаслiдок чого посилюється надходження Са2+ в ацинарнi клiтини i видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв

С. Активує гуанiлатциклазу ацинарних клiтин, внаслiдок чого утворюється цГМФ пiд впливом якого видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв.

D. Активує Са2+-канали, внаслiдок чого посилюється надходження Са2+ в клiтини протокiв i видiляється рiдкий сiк з високим вмiстом НСО3-

Е. Активує аденiлатциклазу ацинарних клiтин, внаслiдок чого утворюється цАМФ пiд впливом якого видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв.

 

1126. Скільки порцій жовчi отримують при п'ятифазному дуоденальному зондуванні?

А. Дві.

В. Три.

С. Чотири.

D. П'ять.

Е. Три-чотири, в залежності вiд часу зондування.

1127. В пацiєнта запiдозрили порушення функцiї сфiнктерiв бiлiарних трактiв. Який iз методiв дослiдження найдоцiльнiше ви користати?

А. Пероральну контрастну холецистографiю.

В. Ультразвукове дослiдження.

С. П’ятифазне дуоденальне зондування.

D. Внутрiшньовенну холецистохолангiографiю.

Е. Комп’ютерну томографiю.

1128. Вкажiть механiзм стимуляцiї секрецiї пiдшлункового соку ХЦК-ПЗ:

А. Активує аденiлатциклазу клiтин протокiв, внаслiдок чого утворюється цАМФ пiд впливом якого видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв.

В. Активує гуанiлатциклазу ацинарних клiтин, внаслiдок чого утворюється цГМФ пiд впливом якого видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв

С. Активує Са2+-канали, внаслiдок чого посилюється надходження Са2+ в клiтини протокiв i видiляється рiдкий сiк з високим вмiстом НСО3-.

D. Активує аденiлатциклазу ацинарних клiтин, внаслiдок чого утворюється цАМФ пiд впливом якого видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв.

Е. Активує Са2+-канали, внаслiдок чого посилюється надходження Са2+ в ацинарнi клiтини i видiляється густий сiк з високим вмiстом ферментiв.

1129. Який сiк пiдшлункової залози видiляється пiд впливом секретину?

А. Густий сiк з високою концентрацiєю протеолiтичних ферментiв.

В. Рiдкий сiк з високою концентрацiєю лiполiтичних ферментiв.

С. Рiдкий сiк з високим вмiстом гiдрокарбонатiв.

D. Рiдкий сiк з високим вмiстом амiлолiтичних ферментiв.

Е. Густий сік з високим вмiстом гiдрокарбонатiв.

1130. Який об'єм порцiї "В" при дуоденальному зондуваннi вiдповiдає нормi?

А. 10-20 мл.

В. 70-90 мл.

С. 60-80 мл.

D. 30-60 мл.

Е. 5-15 мл.

1131. Як змiнюється концентрація холестерину, бiлiрубiну i жовчних кислот в мiхуровiй жовчi?

А. Збiльшиться в 2-3 рази.

В. Зменшиться в 2-3 рази.

С. Збiльшиться в 5-6 разiв.

D. Збiльшиться в 9-12 разiв.

Е. Зменшиться в 5-6 разiв.

 

 

1132. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в своєму раціоні?

A. Здоба, жирне м'ясо, міцні відвари.

B. Нежирне відварне м'ясо.

C. Кисломолочні продукти.

D. Овочі, багаті білками (боби, соя).

E. Фрукти.

1133. Пiд впливом якого гормону посилюється всмоктування натрiю?

А. Тироксину.

В. Альдостерону.

С. Паратгормону.

D. Окситоцину.

Е. Кальцитонiну.

1134. Пiд впливом якого гормону посилюється всмоктування кальцію?

А. Тироксину.

В. Альдостерону.

С. Паратгормону.

D. Адреналіну.

Е. Вазопресину.

1135. Яким видом транспорту в основному здійснюється перенесення амінокислот через апікальну мембрану ентероцита?

А. Первинним активним транспортом.

В. Простою дифузією.

С. Полегшеною дифузією.

D. Зв'язаним з Na+ вторинним активним транспортом.

Е. Шляхом піноцитозу.

1136. Яким видом транспорту здійснюється перенесення моногліцеридів і жирних кислот через апікальну мембрану ентероцита?

А. Первинним активним транспортом.

В. Зв'язаним з Na+ вторинним активним транспортом.

С. Шляхом дифузії.

D. За осмотичним градієнтом.

Е. Шляхом піноцитозу.

1137. Відомо, що тригліцериди проникають через базолатеральні мембрани ентероцита в лімфу у вигляді хіломікронів. Який вид транспорту забезпечує цей процес?

А. Первинний активний транспорт.

В. Зв'язаний з Na+ вторинний активний транспорт.

С. Дифузія.

D. Полегшена дифузія.

Е. Піноцитоз.

1138. Яким чином і куди всмоктуються коротколанцюгові жирні кислоти?

А. Шляхом активного транспорту в кров.

В. Шляхом піноцитозу в кров.

С. Шляхом дифузії в кров.

D. Шляхом дифузії в лімфу.

Е. Шляхом піноцитозу в лімфу.

 

1139. Яка біологічноактивна речовина гальмує всмоктування глюкози?

А. Інсулін.

В. Тироксин.

С. Глюкокортикоїди.

D. Соматостатин.

Е. Вазопресин.

1140. Куди і яким чином всмоктуються довголанцюгові жирні кислоти?

А. Зв'язаним з Na+ вторинним активним транспортом у лімфу.

В. Зв'язаним з Na+ вторинним активним транспортом у кров.

С. Шляхом дифузії в апарат Гольджі ентероцита і, після синтезу тригліцеридів, у кров.

D. Шляхом дифузії в апарат Гольджі ентероцита і, після синтезу тригліцеридів, у лімфу.

Е. Шляхом дифузії в кров.

1141. В якому відділі шлунково-кишкового тракту в основному відбувається всмоктування поживних речовин?

А. У шлунку.

В. В 12-палій кишці.

С. В порожній кишці.

D. В клубовій кишці.

Е. У сліпій кишці.

1142. Під час експерименту піддослідній тварині штучно створили порто-кавальний анастомоз. Через 3 дні тварина загинула. Що було причиною її загибелі?

А. Токсичний вплив продуктів гідролізу жирів.

В. Значне зменшення синтезу глікогену в печінці.

С. Токсичний вплив продуктів гідролізу вуглеводів.

D. Токсичний вплив продуктів гідролізу білків.

Е. Значне зменшення синтезу альбумінів у печінці.

1143. Всмоктування іонів натрію у тонкій кишці збільшується при збільшенні концентрвації у хімусі:

А. Вітаміну В12.

В. Вітаміну Е.

С. Фруктози.

D. Галактози.

Е. Жирних кислот.

1144. У людин порушено всмоктування іонів натрію. Всмоктування якої (яких) з наведених речовин при цьому залишиться без змін?

А. Іони хлору.

В. Жирні кислоти.

С.Амінокислоти.

D. Моносахариди.

Е. Амінокислоти і моносахариди.

 

1145. При тонічному скороченні ділянки тонкої кишки гідростатичний тиск хімусу збільшився до 15 см водн. ст. Це сприятиме, перш за все, збільшенню:

А. Перистальтичних рухів.

В. Секреції кишкового соку.

С. Всмоктування води.

D. Інтенсивності пристінкового травлення.

Е. Всмоктування поживних речовин.

1146.Всмоктування вуглеводiв в шлунково-кишковому тракті вiдбувається у виглядi:

А. Сполук з монопептидамi.

В. Глюкози.

С. Маннози.

D. Фруктози.

Е. Моносахарiдiв.

1147. У хворого М. порушена абсорбцiя води. Який основний гормон контролює iнтенсивнiсть абсорбцiї води?

А. Гастрин.

В. Соматостатин.

С. Антидiуретичний гормон (вазопресин).

D. Тиреокальцитонiн.

Е. Паратгормон.

1148. У пацiєнта порушено всмоктування Na+. Який гормон(и) полiпшує всмоктування Na+.

А. Гастрин.

В. Соматостатин.

С. Окситоцин.

D. Тиреокальцитонiн.

Е. Альдостерон.

1149. Всмоктування бiлкiв у ентероцитах вiдбувається у виглядi:

А. Полiпептидiв.

В. Олiгопептидiв.

С. Амiнокислот.

D. Полiпептидiв, олiгопептидiв.

Е. Олiгопептидiв, амiнокислот.

1150. У людини виявлено недостатнiсть вiтамiну А. Недостатнiсть, можливо, зв'янана з порушенням всмоктування:

А. Полiпептидiв.

В. Вуглеводiв.

С. Амiнокислот.

D. Жирiв.

Е. Мiнеральних речовин.

1151. Основна маса поживних речовин всмоктується у наступному вiддiлi шлунково-кишкового тракту:

А. Шлунок.

В. Ротова порожнина.

С. Дванадцятипала кишка.

D. Тонка кишка.

Е. Товста кишка.

1152. Всмоктування в шлунково-кишковому тракті забезпечується механiзмами:

А. Дифузiї.

В. Осмосу.

С. Фiльтрацiї.

D. Активний транспорт.

Е. Все перераховане.

1153. Пiд впливом якого гормону посилюється всмоктування кальцію?

А. Тироксину.

В. Альдостерону.

С. Паратгормону.

D. Адреналіну.

Е. Вазопресину.

1154. Яким видом транспорту здійснюється перенесення моногліцеридів і жирних кислот через апікальну мембрану ентероцита?

А. Первинним активним транспортом.

В. Зв'язаним з Na+ вторинним активним транспортом.

С. Шляхом дифузії.

D. За осмотичним градієнтом.

Е. Шляхом піноцитозу.

1155. Яким чином і куди всмоктуються коротколанцюгові жирні кислоти?

А. Шляхом активного транспорту в кров.

В. Шляхом піноцитозу в кров.

С. Шляхом дифузії в кров.

D. Шляхом дифузії в лімфу.

Е. Шляхом піноцитозу в лімфу.

1156. Куди і яким чином всмоктуються довголанцюгові жирні кислоти?

А. Зв'язаним з Na+ вторинним активним транспортом у лімфу.

В. Зв'язаним з Na+ вторинним активним транспортом у кров.

С. Шляхом дифузії в апарат Гольджі ентероцита і, після синтезу тригліцеридів, у кров.

D. Шляхом дифузії в апарат Гольджі ентероцита і, після синтезу тригліцеридів, у лімфу.

Е. Шляхом дифузії в кров.

1157. Під час експерименту піддослідній тварині штучно створили порто-кавальний анастомоз. Через 3 дні тварина загинула. Що було причиною її загибелі?

А. Токсичний вплив продуктів гідролізу жирів.

В. Значне зменшення синтезу глікогену в печінці.

С. Токсичний вплив продуктів гідролізу вуглеводів.

D. Токсичний вплив продуктів гідролізу білків.

Е. Значне зменшення синтезу альбумінів у печінці.

 

 

1158. У людин порушено всмоктування іонів натрію. Всмоктування якої (яких) з наведених речовин при цьому залишиться без змін?

А. Іони хлору.

В. Жирні кислоти.

С.Амінокислоти.

D. Моносахариди.

Е. Амінокислоти і моносахариди.

1159.Всмоктування вуглеводiв в шлунково-кишковому тракті вiдбувається у виглядi:

А. Сполук з монопептидамi.

В. Глюкози.

С. Маннози.

D. Фруктози.

Е. Моносахарiдiв.

1160. У пацiєнта порушено всмоктування Na+. Який гормон(и) полiпшує всмоктування Na+.

А. Гастрин.

В. Соматостатин.

С. Окситоцин.

D. Тиреокальцитонiн.

Е. Альдостерон.

1161. У людини виявлено недостатнiсть вiтамiну А. Недостатнiсть, можливо, зв'янана з порушенням всмоктування:

А. Полiпептидiв.

В. Вуглеводiв.

С. Амiнокислот.

D. Жирiв.

Е. Мiнеральних речовин.

1162. Всмоктування в шлунково-кишковому тракті забезпечується механiзмами:

А. Дифузiї.

В. Осмосу.

С. Фiльтрацiї.

D. Активний транспорт.

Е. Все перераховане.

1163. Пiд впливом якого гормону посилюється всмоктування натрiю?

А. Тироксину.

В. Альдостерону.

С. Паратгормону.

D. Окситоцину.

Е. Кальцитонiну.

1164. Яким видом транспорту в основному здійснюється перенесення амінокислот через апікальну мембрану ентероцита?

А. Первинним активним транспортом.

В. Простою дифузією.

С. Полегшеною дифузією.

D. Зв'язаним з Na+ вторинним активним транспортом.

Е. Шляхом піноцитозу.

1165. Відомо, що тригліцериди проникають через базолатеральні мембрани ентероцита в лімфу у вигляді хіломікронів. Який вид транспорту забезпечує цей процес?

А. Первинний активний транспорт.

В. Зв'язаний з Na+ вторинний активний транспорт.

С. Дифузія.

D. Полегшена дифузія.

Е. Піноцитоз.

1166. Яка біологічно-активна речовина гальмує всмоктування глюкози?

А. Інсулін.

В. Тироксин.

С. Глюкокортикоїди.

D. Соматостатин.

Е. Вазопресин.

1167. В якому відділі шлунково-кишкового тракту в основному відбувається всмоктування поживних речовин?

А. У шлунку.

В. В 12-палій кишці.

С. В порожній кишці.

D. В клубовій кишці.

Е. У сліпій кишці.

1168. Всмоктування іонів натрію у тонкій кишці збільшується при збільшенні концентрації у хімусі:

А. Вітаміну В12.

В. Вітаміну Е.

С. Фруктози.

D. Галактози.

Е. Жирних кислот.

1169. При тонічному скороченні ділянки тонкої кишки гідростатичний тиск хімусу збільшився до 15 см водн. ст. Це сприятиме, перш за все, збільшенню:

А. Перистальтичних рухів.

В. Секреції кишкового соку.

С. Всмоктування води.

D. Інтенсивності пристінкового травлення.

Е. Всмоктування поживних речовин.

1170. У хворого М. порушена абсорбцiя води. Який основний гормон контролює iнтенсивнiсть абсорбцiї води?

А. Гастрин.

В. Соматостатин.

С. Антидiуретичний гормон (вазопресин).

D. Тиреокальцитонiн.

Е. Паратгормон.

1171. Всмоктування бiлкiв у ентероцитах вiдбувається у виглядi:

А. Полiпептидiв.

В. Олiгопептидiв.

С. Амiнокислот.

D. Полiпептидiв, олiгопептидiв.

Е. Олiгопептидiв, амiнокислот.

1172. Основна маса поживних речовин всмоктується у наступному вiддiлi шлунково-кишкового тракту:

А. Шлунок.

В. Ротова порожнина.

С. Дванадцятипала кишка.

D. Тонка кишка.

Е. Товста кишка.

1173. З впливом якої бiологiчно активної речовини пов'язана базальна релаксацiя шлунка?

А. Ацетилхолiну.

В. Адреналiну.

С. Аденозину.

D. Гастрину.

Е. Секретину.

1174. При проведенні оперативного втручання у пацiєнта було пошкоджено правий блукаючий нерв. Як зміниться скоротлива активність стінки жовчного міхура і тонус сфінктерів біліарної системи внаслідок цього?

А. Тонус сфінктерів i скоротлива активність посилиться.

В. Тонус сфінктерів i скоротлива активність зменшиться.

С. Тонус сфінктерів підвищиться, а скоротлива активність зменшиться.

D. Тонус сфінктерів зменшиться, а скоротлива активність посилиться.

Е. Тонус сфінктерів не мiняється, а скоротлива активність зменшиться.

1175. При проведеннi електрогастрографiї у пацiєнта не виявлено порушень моторної функцiї шлунка. Якi амплiтудно-частотнi проказники електрогастрограми це підтверджують?

А. Частота - 5/хв, середня амплiтуда - О,5 mv.

В. Частота - 3/хв, середня амплiтуда - О,8 mv.

С. Частота - 2,3/хв, середня амплiтуда - О,3 mv.

D. Частота - 3,2/хв, середня амплiтуда - О,3 mv.

Е. Частота - 3/хв, середня амплiтуда - 1 mv.

1176. Як зміниться тонус сфінктерів травного каналу та перистальтика кишок під впливом парасимпатичноїї нервової системи?

А. Тонус сфінктерів i перистальтика посилиться.

В. Тонус сфінктерів i перистальтика зменшиться.

С. Тонус сфінктерів підвищиться i перистальтика зменшиться.

D. Тонус сфінктерів зменшиться, а перистальтика посилиться.

Е. Тонус сфінктерів не мiняється, а перистальтика зменшиться.

1177. Хворому видалили частину шлунка. Якого режиму прийому їжі він повинен дотримуватися?

A. Невеликими порціями 6-8 разів на день.

B. Великими порціями 2 рази на день.

C. Звичайний режим прийому їжі - 3 рази на день.

D. Приймати їжу вночі.

E. Приймати їжу під час обіду 1 раз.

 

 

1178. Які з перерахованих біологічно-активних речовин стимулюють моторну функцію шлунка?

А. Секретин

В. Гістамін.

С. Глюкагон.

F. Мотилін.

Е. Соматостатин.

1179. Відомо, що від складу їжі залежить моторна функція шлунково-кишкового тракту. Їжа якого складу в найбільшій мірі гальмує евакуацію хімуса із шлунку в 12-палу кишку?

А. Білкова.

В. Вуглеводна.

С. Жирна.

D. Рослинного походження.

Е. Змішана.

1180. Які з нижче перерахованих речовин гальмують моторну функцію шлунка?

А. Ацетилхолін.

В. Мотилін.

С. Секретин.

D. Гастрин.

Е. Серотонін.

1181. Координоване скорочення повздовжніх і циркулярних шарів м'язів у тонкій кишці забезпечують:

А. Умовні рефлекси.

В. Інтенстинальні гормони.

С. Місцеві рефлекторні дуги.

D. Травні соки.

Е. Імпульси довгастого мозку.

1182. Для того, щоб відбувся акт блювання безумовно необхідно:

А. Наявність імпульсів від вестибулярного аналізатора.

В. Слиновиділення.

С. Наявність еферентних імпульсів від центру блювання у довгастому мозку.

D. Нудота.

Е. Потовиділення.

1183. При введенні якого гормону посилюється рух ворсинок тонкої кишки?

А. Гастрин.

В. Секретин.

С. Мотилін.

D. Бомбезин.

Е. Віллікінін.

 

 

1184. Механічне подразнення слизової оболонки тонкої кишки рефлекторно збільшує її рухову активність. Про який вид рухів йдеться?

А. Тонічні.

В. Ритмічна сегментація.

С. Маятникоподібні.

D. Перистальтика.

Е. Антиперистальтика.

1185. Моторика тонкої кишки зменшується при збільшенні в крові концентрації одного з наведених гормонів:

А. Холецистокінін-панкреозимін.

В. Секретин.

С. Гастрин.

D. Інсулін.

Е. Мотилін.

1186. У людини зменшена моторна функцiя шлунку внаслiдок гальмiвної дiї:

А. Секретину.

В. Гастрину.

С. ХЦК-ПЗ.

D. Мотилiну.

Е. Iнсулiну.

1187. Внаслiдок хвороби у людини видалили сфiнктер воротаря шлунку. Як змiнилась швидкiсть евакуацiї хiмусу в 12-палу кишку?

А. Прискорилась.

В. Не змiнилась.

С. Сповiльнилась.

D. Евакуацiя не вiдбувається.

Е. Евакуацiя вiдбувається за рахунок скорочення 12-палої кишки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.285 сек.)