АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні типи електричних станцій

Читайте также:
 1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 3. Бази даних. Основні відомості
 4. Біотехнічні заходи.Основні її задачи
 5. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 6. Варистори та їх основні характеристики.
 7. Визначники та їх основні властивості.
 8. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 9. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 10. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 11. Вступ. Основні взаємодії суспільства і природи. Предмет і завдання екології.
 12. Глава 1. Основні положення

Залежно від виду первинної енергії розрізняють теплові електростанції (ТЕС), гідроелектричні станції (ГЕС), атомні електростанції (АЕС) і ін. ДО ТЕС ставляться конденсаційні електростанції (КЕС) і теплофікаційні, або теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Електростанції, що обслуговують великі і житлові райони, одержали назву державних районних електростанцій (ГРЕС). До їхнього складу, як правило, входять конденсаційні електростанції, що використовують органічне паливо, що і не виробляють теплової енергії. ТЕЦ також працюють на органічнім паливі, але, на відміну від КЕС, виробляють як електричну, так і теплову енергію у вигляді перегрітої води і пари. Атомні електростанції переважно конденсаційного типу використовують енергію ядерного палива. У ТЕЦ, КЕС і ГРЕС потенційна хімічна енергія органічного палива (вугілля, нафти або газу) перетвориться в теплову енергію водяної пари, яка, у свою чергу, переходить в електричну. Саме так проводиться близько 80% одержуваної у світі енергії, основна частина якої на теплових електростанціях перетворюється в електричну. Атомні і можливо в майбутньому термоядерні електростанції також являють собою теплові станції. Відмінність полягає в тому, що топлення парового казана заміняється на ядерний або термоядерний реактор.

Гідравлічні електростанції (ГЕС) використовують поновлювану енергію падаючого потоку води, яка перетвориться в електричну.

ТЕС, ГЕС і АЕС - основні енергогенеруючі джерела, розвиток і стан яких визначають рівень і можливості сучасної світової енергетики і енергетики України зокрема. Електростанції зазначених типів називають також турбінними.

Однієї з основних характеристик електростанцій є встановлена потужність, рівна сумі номінальних потужностей електрогенераторів і теплофікаційного встаткування. Номінальна потужність - це найбільша потужність, при якій устаткування може працювати тривалий час відповідно до технічних умов.

Із усіх видів виробництва енергії найбільший розвиток в Україні одержала теплоенергетика як енергетика парових турбін на органічнім паливі. Питомі капітальні вкладення на будівництво ТЕС суттєво нижче, чим для ГЕС і АЕС. Значно коротше і строки будівництва ТЕС. Що стосується собівартості вироблюваної електроенергії, то вона нижче всього для гідростанцій. Вартість виробництва електроенергії на ТЕС і АЕС відрізняється не дуже суттєво, але все-таки вона нижче для АЕС. Однак ці показники не є визначальними для вибору того або іншого типу електростанцій. Багато чого залежить від місця розташування станції. ГЕС будується на ріці, ТЕС розташовується звичайно неподалік від місця видобутку палива. ТЕЦ бажане мати поруч зі споживачами теплової енергії. АЕС не можна будувати поблизу населених пунктів. Таким чином, вибір типу станцій багато в чому залежить від їхнього призначення і передбачуваного розміщення. В останні десятиліття на собівартість виробництва енергії, на вибір типу електростанції і місця її розташування вирішальний вплив виявляють екологічні проблеми, пов'язані з одержанням і використанням енергоресурсів.

З урахуванням специфіки розміщення ТЕС, ГЕС і АЕС визначаються місце розташування електростанцій і умови їх майбутньої експлуатації: положення станцій щодо центрів споживання, що особливо важливо для ТЕЦ; основний вид енергоресурсу, на якім буде працювати станція, і умови його вступу на станцію; умови водопостачання станції, що здобувають особливе значення для КЕС і АЕС. Немаловажним є близькість станції до залізничних і інших транспортних магістралей, до населених пунктів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)