АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Полігони твердих промислових відходів

Читайте также:
 1. БНМ 2.1.12. Деформації твердих тіл
 2. Використання і переробка відходів.
 3. За понадлімітні обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів екологічний податок справляється?
 4. Завдання до практичної роботи №2 з дисципліни «Абразивний інструмент і інструмент з надтвердих матеріалів»
 5. Методи підготовки і переробки твердих відходів
 6. Полігони твердих побутових відходів
 7. Правовий статус торгово-промислових палат, біржових організацій та інших некомерційних суб’єктів господарювання.
 8. Склад, властивості і обсяг твердих побутових відходів
 9. Технологія складування твердих відходів
 10. Утилізація відходів машинобудівного комплексу
 11. Утилізація відходів металургійного комплексу

У цей час у промислово розвинених країнах намітилася тенденція до централізованої обробки промислових відходів на полігонах і підприємствах із заводською технологією знешкодження і утилізації. Створені комплекси, що здійснюють збір, транспортування і переробку токсичних промислових відходів централізовано. У нашій країні розроблена державна програма обігу з токсичними відходами, що передбачає будівництво декількох регіональних полігонів по знешкодженню і похованню токсичних промислових відходів.

Полігони по знешкодженню і похованню токсичних промислових відходів є природоохоронними спорудженнями і призначені для централізованого збору, знешкодження і поховання неутилізовуваних відходів. До складу полігонів входить завод по знешкодженню токсичних промислових відходів, розташовуваний поблизу підприємства - основного постачальника відходів, гараж спеціалізованого автотранспорту, ділянка поховання токсичних промислових відходів. Прийманню на полігони підлягають переважно токсичні промислові відходи 1-3 класу небезпеки. Відходи 4 класу небезпеки за узгодженням з органами СЕС можуть вивозитися на полігони ТБО. Прийманню на полігони не підлягають відходи, для яких розроблені ефективні методи утилізації, зокрема витягу металів, радіоактивні відходи, нафтопродукти, що підлягають регенерації.

Полігони слід розміщати на відкритих, добре провітрюваних майданчиках, на землях, непридатних для сільського господарства, нижче місць водозабору, на ділянках зі слабофільтруючими ґрунтами (глиною, суглинками, сланцями) з коефіцієнтами фільтрації не більш 10'5-10"8 див/с. При відсутності таких підстав необхідне обладнання протифільтраційних екранів. Рівень ґрунтових вод при їхньому найбільшому підйомі з урахуванням підйому води при експлуатації полігона повинен становити не менш 2 м від нижнього рівня захоронюваних відходів.

Розмір ділянки поховання токсичних відходів установлюється, виходячи зі строку нагромадження відходів протягом 20-25 років. Ділянка поховання відходів по периметру повинен мати огородження з колючого дроту висотою 2,4 м з обладнанням автоматичної сигналізації. На ділянці поховання відходів по периметру, починаючи від загородження, повинні послідовно розміщатися кільцевий канал для відводу води з водозбірної площі, кільцеве обвалування висотою 1,5 м і шириною по верхові 3 м, кільцева дорога з в'їздами на карти. На ділянці поховання повинні бути передбачені спорудження по збору, відводі і очищенню дощових і поталих вод; спорудження для чищення, мийки і знешкодження спецмашин і контейнерів.

На всі відходи, що вивозяться на полігони, складається паспорт із технічною характеристикою складу відходів і коротким описом заходів безпеки обігу з ними на полігоні при похованні або спалюванні. Паспорт представляється з кожним рейсом автомобіля на кожний вид відходів за підписом відповідальних осіб підприємства.

Усі токсичні промислові відходи, що надходять на полігони, розділяються на групи залежно від застосовуваного методу знешкодження.

Рідкі негорючі відходи, що надходять на полігони, перед похованням збезводнюються і по можливості знешкоджуються. Рідкі тверді і пастоподібні горючі відходи, що надходять на полігон, спалюються в печах з утилізацією тепла і очищенням газів, що відходять.

До складу заводу по знешкодженню відходів входять цеху термічного знешкодження горючих відходів, фізико-хімічного знешкодження негорючих відходів, термічного знешкодження стічних вод і рідких хлорорганічних відходів, а також цех знешкодження зіпсованих і немаркованих балонів.

Похованню на ділянці підлягають тверді токсичні відходи. Спосіб поховання відходів залежить від класу небезпеки і водорозчинності. Поховання відходів різного класу небезпеки здійснюється роздільно на спеціальних картах. Обсяг карти повинен забезпечувати приймання відходів на поховання протягом не більш двох років.

Поховання твердих і пастоподібних негорючих водорозчинних відходів 1 класу небезпеки слід передбачати в спеціальних герметичних металевих контейнерах з товщиною стінки не менш 10 мм. Контейнери з відходами укладаються в залізобетонні бункери зі стінками товщиною не менш 0,4 м. На всій поверхні бункера, що стикається із ґрунтом, улаштовується гідроізоляція. Після заповнення бункер перекривається залізобетонними плитами з наступним засипанням ущільненим ґрунтом товщиною 2 м. Потім споруджується водонепроникне покриття, що піднімається над прилягаючою територією.

Відсипання нерозчинних у воді відходів 1, 2 і 3 класів небезпеки проводиться пошарово на повну висоту. Засипаний до проектної поверхні ділянка котловану відразу ж покривається захисним шаром ґрунту товщиною не менш 0,5 м, по якім здійснюється подальший підвіз відходів. При похованні пилоподібних відходів необхідно передбачати заходи, що гарантують виключення розносу їх вітром. Заповнені карти поверх захисного шару покриваються місцевим ґрунтом. Загальна товщина покриття не менш 2 м, включаючи первісний захисний шар.

Розміри санітарно-захисної зони від ділянки поховання токсичних промислових відходів до населених пунктів і відкритих водойм установлюються з обліком конкретних місцевих умов, але не менш 3000 м. Ділянки поховання токсичних промислових відходів повинні розташовуватися на відстані не менш 200 м від сільськогосподарських угідь і транзитних магістральних доріг і не менш 50 м від лісових масивів і лісових посадок.

Розміри санітарно-захисної зони заводу по знешкодженню токсичних промислових відходів потужністю 100 тис. т і більш відходів у рік становлять 1000 м, менш 100 тис. т - 500 м.

Для забезпечення контролю над станом ґрунтових вод на території ділянки поховання відходів і в санітарно-захисній зоні повинні бути обладнані спостережливі шпари.

Контрольні питання

1. Назвіть джерела утвору промислових відходів і дайте узагальнену характеристику відходів цих джерел.

2. По яких ознаках класифікують відходи?

3. Перелічите і охарактеризуйте основні методи підготовки і переробки відходів. Приведіть приклади.

4. Охарактеризуйте методи складування твердих відходів і їх вплив на навколишнє природне середовище.

5. Дайте загальну характеристику основних відходів паливно-енергетичного комплексу і приведіть основні напрямки їх утилізації.

6. Назвіть причини самозаймання породних відвалів вугільних шахт і заходу щодо попередження цього явища.

7. Дайте загальну характеристику основних відходів металургійного комплексу і приведіть основні напрямки їх утилізації.

8. Дайте загальну характеристику основних відходів машинобудівного комплексу і приведіть основні напрямки їх утилізації.

9. Дайте загальну характеристику основних відходів хімічного промислового комплексу і приведіть основні напрямки їх утилізації.

10. Назвіть відходи переробки деревини і приведіть основні напрямки їх утилізації.

11. Поясните переваги централізованого знешкодження токсичних промислових відходів на полігонах.

 

Рекомендована література.

1. Вторичные материальные ресурсы лесной и деревообрабатывающей промышленности (Образование и использование): Справочник. - М.: Экономика, 1983. - 224 с.

2. Вторичные материальные ресурсы нефтеперерабатывающей и нефтехимической про­мышленности (Образование и использование): Справочник. - М.: Экономика, 1984. - 143 с.

3. Вторичные материальные ресурсы угольной промышленности (Образование и ис­пользование): Справочник. - М.: Экономика, 1984. - 96 с.

4. Вторичные материальные ресурсы цветной металлургии. Лом и отходы (Образование и использование): Справочник. - М.: Экономика, 1984. - 152 с.

5. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии (Образование и использова­ние): Справочник в 2-х томах. - М.: Экономика, 1986.

6. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания, утилизации и захороне­ния токсичных отходов промышленности. Учебное пособие. - К.: ГИПК Мин- экобезопасности Украины, 1996. - 100 с.

7. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности: Учебн. пособие. - К.: Вища шк., 1989. - 208 с.

8. Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. - М.: Стройиздат, 1990. - 352 с.

9. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды.

10. М.: Химия, 1989. - 512 с.

11. Справочник. Санитарная очистка и уборка населенных мест. - М.: Стройиздат, 1995. - 250 с.

12. Твердые отходы. Возникновение, сбор, обработка и удаление. Ьод. ред. Ч.Мантелла. Пер. с англ. - М.: Стройиздат, 1979. - 519 с.

13. Фурманенко О.С. Прибирания та санітарне очищения населених місць. - К.: Будівельник, 1991. - 145 с.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)