АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За понадлімітні обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів екологічний податок справляється?

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 2. Акцизний податок.
 3. Аналіз ефективності розміщення виробництва
 4. Біологічний кругообіг речовин.
 5. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 6. БПМ 2.3.7. Питома теплоємність речовини
 7. В 70-х роках минулого століття, при дослідженні головного мозку були виявлені речовини – ендорфіни. Яку дію мають ці речовини?
 8. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 9. Використання і переробка відходів.
 10. Відомо, що в процесі травлення в ротовій порожнині відбувається початковий гідроліз деяких речовин. Який фермент приймає в цьому участь?
 11. Відомо, що час секреції слини, швидкість кровотоку у слинних залоз збільшується у 5 разів. Вплив якої біологічно активної речовини сприяє цьому?
 12. Вплив НТР на галузеву структуру та розміщення виробництва

А) В двократному розмірі;

Б) В п’ятикратному розмірі;

В) В трьохкратному розмірі;

Г) Немає правильної відповіді;

196. Платники рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, є суб’єкти господарювання, які:

А) Одержують з нафтопереробного підприємства або ввозять на митну територію України нафтопродукти для їх використання в якості сировини для виробництва продукції;

Б) Експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають послуги з транспортування вантажу трубопроводами України;

В) Уповноважені Кабінетом Міністрів України щодо надання послуги з транзиту газу територією України;

Г) Здійснюють постачання нафти і газу споживачам;

 

197. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету органи державної податкової служби здійснюють шляхом;

А) Перевірок і звірок згідно з вимогами Податкового кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства;

Б) Щоквартального перерахунку суми податкових зобов’язань з рентної плати;

В) Перерахунку обсягів транзиту та бази оподаткування;

Г) Ведення обліку платників податків;

198. Об’єктом оподаткування для нафти та нафтопродуктів є:

А) Господарська діяльність, пов’язана з переміщенням продукції трубопроводами;

Б) Сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування,узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий період, на обсяги, переміщені кожним маршрутом транспортування;

В) Фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому періоді;

Г) Довжина маршрутів їх транспортування;

 

199. Об’єктом оподаткування для природного газу та аміаку є:

А) Довжина маршрутів їх транспортування;

Б) Фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому періоді;

В) Сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування, узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий період, на обсяги природного газу та аміаку, переміщених кожним маршрутом транспортування;

Г) Доход від надання послуг з транспортування трубопровідним транспортом;

 

200. Ставка оподаткування за транзитне транспортування природного газу становить:

А) 1,67 гривні за 100 куб. метрів та за кожні 1000 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

Б) 1,67 гривні за 100 куб. метрів та за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

В) 1,67 гривні за 1000 куб. метрів та за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

Г) 2,67 гривні за 1000 куб. метрів та за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

 

201. Ставки оподаткування за транспортування однієї тонни нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами становить:

А) 4,5 гривні за одну тонну нафти та 3,4 гривні за тонну нафтопродуктів;

Б) 4,5 гривні за одну тонну нафти та нафтопродуктів;

В) 5,5 гривні за одну тонну нафти та нафтопродуктів;

Г) 3,4 гривні за одну тонну нафти та 4,5 гривні нафтопродуктів;

 

202. Ставки оподаткування за транзитне транспортування однієї тонни аміаку становить:

А) 5,2 гривні за одну тонну аміаку за кожні 1000 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

Б) 5,1 гривні за одну тонну аміаку за кожні 1000 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

В) 5,1 гривні за одну тонну аміаку;

Г) 5,1 гривні за одну тонну аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

203. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює:

А) Календарному місяцю;

Б) Календарному року;

В) Календарному кварталу;

Г) Календарному місяцю або кварталу;

 

204. Податковий розрахунок з рентної плати за податковий період подається платником до органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом:

А) 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду;

Б) 15 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу;

В) До 25 числа за звітним місяцем;

Г) 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду;

 

205. Сума податкових зобов’язань з рентної плати сплачується:

А) Щомісяця до 10 числа звітного періоду;

Б) Щоквартально до 15 числа наступного за звітним періодом;

В) Авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця);

Г) Авансовими платежами 2 рази на місяць (20 числа поточного та 5 числа наступного місяця);

 

206. Платниками рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні є:

А) Юридичні особи, що видобувають корисні копалини;

Б) Фізичні особи, що є суб’єктами господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами;

В) Суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів;

Г) Всі платники податків, зборів, обов’язкових платежів;

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)