АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Читайте также:
 1. E согласно механизму сотрудничества с системами фермента.
 2. II. Богословская система
 3. III. Лексика как система (8 часов)
 4. SCADA как система диспетчерского управления
 5. SCADA система Citect
 6. SCADA-система: назначение и функции
 7. SCADA: требования к системам верхнего уровня
 8. Shelter (разработчик USC) – система управления отелем, гостиницей, домов отдыха, пансионатов, санаториев
 9. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота
 10. аблица 10. Строение клетки. Структурная система цитоплазмы
 11. Абсорбционный чиллер предназначен для получения холодной воды, которая в последующем может использоваться в качестве хладагента в системах кондиционирования.
 12. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 

кафедра державних фінансів

Кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів

 

 

  ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ   з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки для державної атестації студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»    

 

 

ЛЬВІВ - 2013


УДК

 

Засоби діагностики з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки для державної атестації студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – ЛДФА, Львів, 2013. – 152 с.

Розробники:

Буряк П.Ю., д.е.н., професор кафедри державних фінансів

Біттер О.А., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів

Піхоцька О.М., к.е.н., доцент кафедри державних фінансів

Ярема Б.П., к.е.н., доцент кафедри державних фінансів

Бугіль С.Я., к.е.н., доцент кафедри державних фінансів

Західна О.Р., к.е.н., доцент кафедри державних фінансів

Маринець В.П, ст. викладач кафедри державних фінансів

Ярема Я.Р., к.е.н., доцент кафедри державних фінансів

Перетятко Л.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів

Попович Д.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів

Петик Л.О., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри державних фінансів (протокол № 7 від 28.02.2013 р.) як засоби діагностики з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки для державної атестації студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».


ЗМІСТ

ВСТУП
ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Тестові завдання
Типові задачі і виробничі ситуації
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
Тестові завдання
Типові задачі і виробничі ситуації
ФІНАНСИ
Тестові завдання
ГРОШІ І КРЕДИТ
Тестові завдання
Типові задачі і виробничі ситуації
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Тестові завдання
Типові задачі і виробничі ситуації
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУПКомплексний державний екзамен є формою проведення державної атестації студентів.

Метою проведення державного екзамену є комплексна перевірка теоретичних знань та практичних навичок студентів із дисциплін професійної підготовки.

Комплексний державний екзамен є завершальним етапом навчального процесу випускників освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр», який має підтвердити:

- рівень відповідності теоретичної та практичної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

- вміння студентів оперувати знаннями, отриманими з комплексу професійних дисциплін.

Для підготовки фахівців з фінансів створено навчально-методичний комплекс, що складається з лекцій, планів семінарських занять, завдань для самостійних і практичних робіт, тестових та інших завдань для контролю знань студентів, на базі якого розроблено завдання екзаменаційних білетів для комплексного державного екзамену.

У даному посібнику подано тестові завдання, типові задачі та виробничі ситуації з навчальних дисциплін підготовки бакалавра з фінансів і кредиту, які виносяться на державну атестацію: «Податкова система», «Бюджетна система», «Фінанси», «Гроші і кредит» та «Фінанси підприємств». Тестовими завданнями охоплено навчальний матеріал усіх тем, що стосується названих навчальних дисциплін.

Тестові завдання, типові задачі та виробничі ситуації складені відповідно до програм з навчальних дисциплін: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші і кредит», «Бюджетна система», «Податкова система».

Завдання з дисципліни «Фінанси» передбачають розкрити і засвоїти суть та механізм функціонування фінансів, їх функцій; показати рольфінансів у ринковій економіці, закономірності їх еволюційного розвитку; розкрити теоретичні основи державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засади функціонування фінансової системи держави; сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для наступного оволодіння практикою використання фінансових інструментів. Слід допомогти правильно розуміти закономірності у сфері фінансових відносин держави, господарюючих суб'єктів та населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи.

Завдання з дисципліни «Фінанси підприємств» передбачають: вивчення сутності і функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навичок фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації підприємств.

Завдання з дисципліни «Гроші і кредит» передбачать з'ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту; дослідження механізму і функціонування грошової системи в ритнотвій економіці; визначення закономірностей функціонування валютного ринку, валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб'єктів господарювання та населення в Україні.

Завдання з дисципліни “Бюджетна система" передбачають вивчення на базі чинного бюджетного законодавства сутності та ролі бюджету держави, бюджетної системи України, її структури та принципів побудови, складу і структури доходів і видатків бюджетів різних рівнів, міжбюджетних відносин, основ бюджетного планування, кошторисного фінансування установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, органів управління, а також здійснення контролю фінансовими органами за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів.

Завдання з дисципліни "Податкова система" передбачають вивчення основ податкової системи, принципів її побудови, нормативно-правових актів та інструктивного матеріалу щодо порядку визначення платників податків, об’єктів оподаткування, нарахування і сплати податків та платежів до відповідних бюджетів, проведення невиїзних, планових, позапланових документальних перевірок податкової звітності платників, накладання і стягнення фінансових санкцій за порушення чинного податкового законодавства, а також набуття студентами практичних навичок з перелічених питань.

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)