АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г) Адміністративних витрат, спрямовані на обслуговування та управління підприємством

Читайте также:
 1. Агальні положення щодо переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів
 2. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 3. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 4. Алгоритмізація діагностики при технологічному процесі технічного обслуговування
 5. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 6. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 7. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 8. Виховна спрямованість естетики Європейського Просвітництва
 9. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління
 10. Відчуття болю зумовлює виникнення ланцюга рефлекторних реакцій. На що спрямовані ці рефлекси?
 11. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників

150.Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

А) Фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

Б) Пов’язана особа;

В)Фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

Г) Фізична особа - нерезидент, який має дипломатичні привілеї;

Д) Податковий агент;

 

151. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи включаються доходи отримані у вигляді:

А) Сум пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення;

Б) Заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

В) Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

Г) Доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності

Д) Вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна;

 

152. Не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб такі доходи:

А) Доходи у вигляді заробітної плати;

Б) Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою;

В) Суми винагород, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору;

Г) Сума аліментів;

Д) Суми безповоротної фінансової допомоги;

 

153. Податковий агент це:

А) Фізична особа, суб’єкт підприємницької діяльності, яка використовує найману працю інших фізичних осіб;

Б) Юридична особа (її філія, відділення) або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб від імені і за рахунок платника податку;

В) Юридичні і фізичні особи, які зобов’язані згідно чинного податкового законодавства, сплачувати до відповідних бюджетів та державних цільових фондів податкові та інші обов’язкові платежі;

Г) Це особи (фізичні, юридичні), які згідно чинного податкового законодавства зобов’язані сплачувати до бюджету відповідні податки та платежі;

154. Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання це:

А) Сума будь-яких витрат, які поніс податкоплатник в звітному періоді у зв’язку із заняттям певним видом підприємницької діяльності на суму яких дозволяється зменшити суму його загального річного оподатковуваного доходу;

Б) Сума (вартість) витрат, понесених платником податку – резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних чи юридичних осіб протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року;

В) Сума (вартість) витрат, понесених платником податку – резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів, або нерезидентів – фізичних чи юридичних осіб протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року;

Г) Сума будь-яких витрат, які поніс податкоплатник в звітному періоді у зв’язку із заняттям певним видом підприємницької діяльності на суму яких дозволяється зменшити суму його річного податкового зобов’язання з даного податку;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)