АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників

Читайте также:
 1. Heraeus. Відсутність філій таких компаній в Україні стримує вільний
 2. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 3. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 4. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 5. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 6. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 7. Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 25 років чоловічої статі виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?
 8. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 9. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 10. База даних як складова інформаційної системи
 11. Банки та банківську діяльність», а разом з нею і нових нормативів. З
 12. Банківської системи в Україні.

Менеджмент страхових компаній має якнайскоріше впровад­жувати в свою діяльність нові управлінські технології. Від цього залежатиме тривалий фінансовий успіх страховика на ринку страхових послуг та ефективність використання наявних у ньо­го ресурсів.

Зараз в сучасному діловому середовищі набирає поширення система стратегічного управління на базі збалансованої систе­ми показників (Balanced Scorecard).

Система представляє собою концепцію стратегічного управ­ління і виміру, що розглядає діяльність підрозділу з точки зору чотирьох вимірів: фінансового, ринкового (з точки зору клієн­тів), внутрішніх бізнес-процесів, а також розвитку і навчан­ня. Для українського корпоративного сектору концепція є дос­татньо новою. Концепція управління організацією на базі збалансованої систе­ми показників пропонується як альтернатива традиційній системі бюджетування діяльності суб'єктів господарювання.

Втім критичний підхід до нової системи вказує на доцільність її застосування саме в фінансово-кредитній сфері, оскільки:

- Прихід багатьох закордонних стратегічних інвесторів в банківську і страхову сферу обумовив прихід нових технологій управління і прогресивних корпоративних стандартів.

- Кількість персоналу в фінансово-кредитних інституціях є не такою великою як, наприклад, в промисловості, що робить можливим більший ступінь децентралізації і доведення основ корпо­ративної і функціональних стратегій до більшості працюючих.

- Потужні фінансово-кредитні установи мають кошти для впровадження сучасних технологій управління і проведення на­вчання персоналу на постійній основі.

Таким чином, впровадження збалансованої системи показників є цілком можливим на вітчизняних страхових компаніях і в умо­вах українського страхового ринку.

Базується стратегічне управління на основі збалансованої системи показників з дотриманням ряду принципів, серед яких можна виділити такі (табл. 3.3).

Таблиця 3.3.

Принципи стратегічного управління страховою компанією на основі збалансованої системи показників

Принцип управління Зміст принципу
Переведення стратегії на операційний рівень Збалансована система показників передбачає мо­дель, за допомогою якої можна сформувати стра­тегію і довести її до відома усіх співробітників най­більш послідовним і доступним способом. Інстру­ментом переведення стратегії на операційний рівень виступає збалансована система показників та розроблена за нею стратегічна карта
Створення стратегічної відповідності організації Будь-яка страхова компанія складається з багатьох підрозділів та структурних одиниць, кожна з яких може мати свою стратегію. Для досягнення найбіль­шого управлінського ефекту усі окремі стратегії мають бути органічно пов'язані між собою. Визна­чальними будуть корпоративна стратегія, що визна­чає розвиток страхової компанії відповідно до по­ставленої місії і розроблених цілей, ринкова страте­гія, яка характеризує політику компанії щодо реалі­зації страхових послуг та фінансова стратегія за якої формуються довгострокові завдання з фінансу­вання страховика та інвестування вільних коштів
Стратегія як щоденна робота кожного працівника Усі співпрацівники організації орієнтованої на стра­тегію зобов'язані розуміти її і приймати активну участь у її реалізації з внесенням максимального вкладу до загальних зусиль. Відповідно до цього має бути прив'язана і мотивація працівників. На­приклад, на переважну більшість працівників мають поширюватися функції укладання нових договорів страхування
Стратегія як безперервний процес В обов'язковому порядку має бути встановлений тісний зв'язок між стратегією страховика і складан­ням операційних бюджетів. В процесі розробки і реалізації стратегії має бути встановлений причин- но-наслідковий зв'язок між діями і результатами роботи, після чого стратегічні завдання можуть коригуватися. Найбільш важливим є бюджет продаж (надходження страхових премій). В процесі змін у зовнішньому середовищі бюджети мають підлягати коригуванню, чим забезпечується безпе­рервність стратегічного процесу
Активізація змін як результат активного керівництва топ- менеджерів Реалізація стратегії має знаходитися під контролем встановлених осіб, які звітують перед акціонерами. При цьому головною метою стає досягнення кра­щих результатів відносно попередніх періодів діяльності підприємства. Особлива увага належить таким показникам як зростання присутності компа­нії на тому чи іншому сегменті страхового ринку, зростанню обсягів продаж страхових послуг, вало­вого прибутку від страхової діяльності

Сформуємо більш детально фінансову складову ринкової стра­тегії на основі збалансованої системи показників для типової стра­хової компанії, яка займається страхуванням іншим, ніж страху­вання життя (табл. 3.4).

Основним інструментом впровадження в діяльність компаній і підприємств збалансованої системи показників виступає стра­тегічна картка, яка може розроблятися у вигляді схем або таб­лиць.

Таблиця 3.4.

Напрямки реалізації фінансової складової бізнес-стратегії для типової страхової компанії

Напрямок Характеристика
   
Цілі Досягти довгострокової фінансової стійкості, що забезпечуватиметься: - високою часткою самофінансування; - прискореним обертанням активів відносно стра­хових премій; - значною часткою високоліквідних активів; - перевищенням обсягу інвестицій над сумою стра­хових резервів; - показниками рентабельності, вищими за середні по галузі
Показники Коефіцієнт автономії - не менший за 0,3 Питома вага поточних зобов'язань в фінансуванні – не більша за 15%. Рентабельність активів - не менша за 18 %
Задачі Досягати максимально можливого розміру чистого прибутку і реінвестувати його у страхову компанію, зважаючи на проблеми з капіталізацією, які притаманні усім вітчизняним страховикам. Налагодити моніторинг рентабельності інвестиційної діяльності (це найбільш проблемна ланка у формуван­ні фінансових результатів вітчизняних страховиків). Забезпечувати постійний контроль за рівнем витрат на ведення справи. Планувати емісію цінних паперів у випадку потреби нарощення присутності компанії на ринку
Ініціативи Досягти максимально можливого ефекту за основною діяльністю шляхом впровадження комплексного об­слуговування клієнтів, надання супутніх страхових послуг, впровадження нових видів страхування. Переглянути інвестиційну політику страхової компа­нії, враховуючи на появу нових фінансових інституцій (спільні інвестиційні фонди, компанії з управління активами тощо). Впровадити в діяльність страхової компанії сучасні методи удосконалення управління внутрішніми бізнес-процесами

 

Стратегічна карта може відображати комплекс стратегій ком­панії (від корпоративної до функціональних), а може відобража­ти окремі напрямки, які є важливими з точки зору реалізації стра­тегічних цілей поставлених перед страховиком. Одним з таких напрямків є формування прибутку від операційної (страхової) діяльності з врахуванням вимог, які ставляться до її платоспроможності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)