АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Управління формуванням додаткових резервів з ризикових видів страхування

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 4. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 5. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 6. Види резервів страховиків та порядок їх утворення
 7. Виникнення та розвиток страхування
 8. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління
 9. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 10. Г) Адміністративних витрат, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
 11. Г. Страхування електронних пристроїв.
 12. Глава 2. Критерії прийнятності та перелік видів забезпечення

Редакцією Закону України «Про страхування» страховики можуть прийняти рішення про запровадження з початку кален­дарного року згідно з встановленою Уповноваженим органом методикою формування і ведення обліку таких технічних резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя (окрім резерву катастроф, який вже було розглянуто):

- резерв заявлених, але не виплачених збитків;

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені;

- резерв коливань збитковості.

Страховики зобов'язані письмово повідомити Уповноважений орган про запровадження формування і ведення обліку зазначе­них технічних резервів за видами страхування, іншими ніж стра­хування життя, не пізніше ніж за 45 днів до початку календарно­го року.

Резерв ризиків, які ще не минули, формується як додаток до резерву незароблених премій, щоб компенсувати можливість за­ниження тарифу.

Резерв коливань збитковості дозволяє страховикам компен­сувати перевищення своїх витрат, що пов'язані з відшкодуван­ням збитків, у випадках, коли фактична збитковість страхової суми за видом страхування на звітний період перевищує очіку­ваний рівень збитковості, який узято за основу при розрахунку тарифної ставки за цим видом страхування. У роки успішної діяль­ності страховика цей резерв поповнюється за рахунок отрима­них у результаті страхової діяльності надлишків, у збиткові - з нього вилучаються кошти для покриття збитків, що пов'язані зі здійсненням страхових операцій.

Резерв коливань збитковості і резерв катастроф особливе зна­чення мають в діяльності перестраховиків. Це пояснюється са­мою природою їх діяльності. Тому перестраховики повинні підходити до формування цих ре­зервів з великою увагою.

Резерв збитків, що заявлені, але ще не врегульовані, формуєть­ся для забезпечення зобов'язань, які пов'язані з урегулюванням збитків за страховими випадками, про настання яких в обумов­леному порядку було заявлено страховикові. При цьому резерв є сумою таких елементів:

- невизначених збитків, які розраховуються в розмірі 5 % від сум надходжень страхових премій;

- заявлених, але ще не врегульованих збитків, тобто збитків, за якими ще не складений розрахунок страхового відшкодування;

- урегульованих, але ще не сплачених збитків, тобто збитків, які заявлені страхувальником і зафіксовані в регістрах обліку страховиком та за якими складений розрахунок страхового від­шкодування, але відшкодування ще не надане.

Величина резерву збитків, що заявлені, але ще не врегульо­вані. визначається за кожною неврегульованою заявою від стра­хувальника. Якщо збиток заявлений, але розмір збитку не вста­новлений, для розрахунку береться максимально можлива вели­чина збитку, яка не перевищує страхової суми.

Резерв збитків, що сталися, але ще не відомі, формується у зв'язку з випадками, які сталися, але про факт настання яких страховикові не було повідомлено на звітну дату і зобов'язання за якими будуть виконані в наступному звітному періоді.

Розглянемо існуючі методики створення додаткових техніч­них резервів компанії (закордонний досвід).

Далі розглянемо резерв збитків, що відбулися, але ще не заяв­лені. Економічна сутність даного резерву полягає в тому, що від часу настання страхової події до повідомлення й оформлення претензії, проходить певний проміжок часу.

Використання засобів цього резерву носить ймовірностний характер, що і визначає механізм його формування. Даний ре­зерв формується не за окремими договорами, а за усією сукупні­стю договорів страхових компаній, укладених за певний період.

За розповсюдженими методиками величина даного резерву обчислюється:

- або у розмірі 10 % від суми базової страхової премії, що наді­йшла в звітному періоді, якщо звітним періодом вважається рік;

- або у розмірі 10 % від суми базової страхової премії, що наді­йшла в звітному періоді, і трьом періодам, що передують звітно­му, якщо звітним періодом вважається квартал.

Інколи наводяться значення даного резерву у розмірі 5 %. Більш оптимальним можна назвати середнє значення між максималь­ним і мінімальним, тобто показник у розмірі 7,5 %.

Резерв катастроф призначений для покриття надзвичайного збитку, що з'явився наслідком нездоланної сили чи великомасш­табної аварії і потягнув за собою необхідність здійснення стра­хових виплат по великому числу договорів страхування.

Резерв коливань збитковості формується по наступним видах страхування: добровільне медичне; засобів повітряного транспор­ту; засобів водяного транспорту; вантажів; фінансових ризиків; цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; цивільної відповідальності підприємств - джерел підвищеної не­безпеки; відповідальності за невиконання зобов'язань; професій­ної відповідальності.

Розрахунок відрахувань у резерв коливань збитковості здійс­нюється за наступною методикою. Фактична збитковість стра­хової суми по виду страхування за звітний рік розраховується як відношення сум, фактично виплачених страхувальникам по страхових випадках, передбаченим умовами договору страху­вання, і суми резервів збитків за станом на звітну дату до сукуп­ної страхової суми по договорах страхування, укладеним протя­гом звітного року, за формулою

Св + Рзз + Рвнз

Фз =, (9.3)

Сс

де Ф3 - показник фактичного рівня збитковості страхової суми по виду страхування за звітний рік;

Св -зроблені виплати по страхових випадках за звітний період;

Рзз - резерв заявлених збитків;

Рвнз - резерв збитків, які відбулися, але ще не заявлені;

Сс- сукупна страхова сума по договорах страхування, які були укладені протягом звітного року.

На формування РКЗ направляється не більше ніж 50 % суми, обчисленої як добуток заробленої страхової премії за звітний рік на величину відхилення фактичного рівня збитковості за звітний рік від очікуваного рівня збитковості за формулою

 

Ркз = (Пз – Фз) · Зсп · k, (9.4)

 

де П3 - показник планової збитковості за видами страхування, обчислений при розрахунку страхового тарифу;

Ф3 - показник фактичної збитковості;

Зсn - зароблена страхова премія;

k- коефіцієнт ризику (коливається в межах від 0,1 до 0,5).

Розмір резерву коливань збитковості по виду страхування не може перевищувати сукупний розмір страхової суми по догово­рах страхування, що діє за станом на звітну дату.

Слід зазначити, що в докризовому періоді переважна більшість страховиків не формували додаткових технічних резервів, оск­ільки не бачили в цьому потреби.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)