АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості і структура трудових ресурсів страхової компанії

Читайте также:
 1. II. СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
 2. III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 3. III. Структура Клуба
 4. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 5. IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА
 6. IY. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
 7. VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ.
 8. А) структура текстів драм
 9. Аграрні кризи та їхні особливості
 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 11. Активные операции коммерческих банков, их структура.
 12. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства

Людський чинник багато в чому забезпечує успіх діяльності страхової компанії. Робота з кадрами в термінах і поняттях страхового менеджменту визначається як комплексна цілеспрямована дія на трудовий колектив і окремих страхових працівників, покликане забезпечити досягнення мети страхової компанії. Це ключова складова всієї страхової діяльності. Управління кадрами формує сприятливе середовище, в якому реалізується трудовий потенціал, розвиваються здібності; люди отримують задоволення від виконаної роботи і суспільне визнання своїх досягнень. Головний акцент робиться у бік довготривалого розвитку трудового потенціалу страхових працівників. Вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають довготривалим чинником конкурентоспроможності страхової компанії в умовах різких змін її зовнішнього середовища.

Специфіка страхової діяльності зумовлює особливості персоналу страхової компанії. Це зв'язано, перш за все, з наявністю у страхових працівників певних професійних навиків і знань, пов'язаних із загальними напрямами страхової діяльності. По функціональних обов'язках страхові працівники згруповані у відповідні функціональні структурні підрозділи страхової компанії. Підвищення ефективності використання персоналу стає стратегічним завданням. Персонал страхової компанії розділяється на три крупні взаємозв'язані групи:

1) Фахівці які безпосередньо обслуговують страхувальників (фронт-офіс). З числа їх формуються агентства, представництва і філії страхової компанії.

2) Фахівці з питань формування страхового портфеля, розробки тарифів, умов страхування, врегулювання збитків.

3) Фахівці що забезпечують роботу всіх підрозділів страхової компанії в цілому. Тут об'єднуються зусилля працівників з різних підрозділів: фінансового, інформаційних технологій, управління персоналом, господарського і ін. Цільові зусилля цих підрозділі носять комбінований характер і концентруються, в основному, навколо питань формування прибули, а також раціонального скорочення витрат на ведення справи.

Існує об'єктивний зв'язок процесів розвитку персоналу із стратегією страхової компанії. Розвиток не людського потенціалу (інтелектуального і соціального) перетворюється на статтю інвестицій страховика, а не витрат. У страховій компанії підвищується інтелектуалізація праці персоналу, виникає необхідність вдосконалення професійної майстерності і підвищення рівня підготовки персоналу. В зв'язку з цим зростає роль безперервного навчання керівників і фахівців з урахуванням постійних умов роботи страхової компанії, що ускладнюються.

Трудовий колектив страхової компанії - це єдиний соціальний організм, який складається з окремих осіб, що реалізовують свій творчий потенціал в процесі спільної страхової діяльності. Проте проста сукупність фахівців, що працюють в одному місці, ще не є органічною системою, здатною до саморозвитку. Об'єднуючим елементом тут виступає усвідомлення спільних цілей, що спонукають страхових працівників до узгодження і оптимізації спільних дій. Важливою умовою успішної роботи страхової компанії є створення команди однодумців. Це досягається через гармонізацію інтересів окремих страхових працівників і трудового колективу страхової компанії в цілому.

Досвід страхових компаній дозволяє виділити нові типові підходи до управління персоналом:

- підвищення ефективності системи підбору, найму і розстановки співробітників;

- система мотивації і оплати праці справедлива по відношенню до страхових працівників, конкурентоздатна і добре керована;

- індивідуальні проблеми окремих страхових працівників вирішуються швидко, справедливо і ефективно;

- заробітна плата страхових працівників базується на результатах індивідуальної праці і ефективності роботи відповідного структурного підрозділу страхової компанії;

- розвиток, навчання, переміщення і підвищення в належне страхових працівників здійснюється відповідно до результатів їх праці, кваліфікації, здібностей, інтересів і потреб страхової компанії.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)