АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Управління активами як засіб підтримки платоспроможності страхової компанії

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 4. Аналіз фінансового положення компанії
 5. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 6. Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності
 7. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 8. Визначення фінансової надійності страхової компанії та фактори, що її забезпечують
 9. Витрати страхової компанії
 10. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління
 11. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 12. Выручка, возникающая из правообладания активами

Багато вчених і практиків страхової справи звертали увагу на те, що одним з найважливіших напрямків забезпечення пла­тоспроможності страховика є якісне управління його активами.

Під час оцінки впливу структури активів на забезпечення платос­проможності страхових компаній необхідно мати на увазі, що активи страхових компаній частково фінансуються за рахунок власних коштів, а частково за рахунок залучених коштів та інших зобов'язань. Але зважаючи на специфіку діяльності стра­хових організацій при оцінці платоспроможності необхідно бра­ти до уваги як ті активи, що профінансовані власним капіталом (нетто-активи), так і ті, що профінансовані за рахунок коштів страхувальників та інших кредиторів (і цей постулат має бути основним при формуванні підходів до державного нагляду за пла­тоспроможністю страхових компаній).

Склад активів, які забезпечують фактичний запас платоспро­можності страховика, має законодавчо унормуватися, як і склад тих активів, що становлять покриття страхових резервів. Такий підхід застосовується, наприклад, в британському страховому законодавстві, за яким немає обмежень щодо об'єктів вкладення капіталу страховика. Обмеження стосуються тільки того, що дозволяється розглядати як активи, котрі можуть враховувати­ся при розрахунку резерву платоспроможності.

Між активами, якими представлені страхові резерви, і акти­вами, які забезпечують фактичний запас платоспроможності, має існувати зв'язок, оснований на принципі "відповідності' зобов'я­зань страховика ліквідності його активів. В першу чергу покри­ваються за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів термі­нові зобов'язання страховика, далі за рахунок залишку грошо­вих коштів (якщо такий матиме місце) і поточних фінансових інвестицій покривається частка страхових резервів, за рахунок інших оборотних активів і довгострокових фінансових інвестицій покривається решта страхових резервів і довгострокових зобов'я­зань, за рахунок власного капіталу покривається нерухомість та інші основні засоби компанії. Схематично принцип відповідності терміновості зобов'язань ліквідності активів має такий вигляд (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Схема дії принципу "відповідності" в активах і пасивах страхової компанії під час визначення фактичного запасу платоспроможності

Актив Ступінь ліквідності Пасив Терміновість зобов'язань
       
Основні засоби, інші матеріальні необоротні активи, нематеріальні активи Активи з низьким ступенем ліквідності Власний капітал Безстрокові
Довгострокові фінансові інве­стиції. матеріальні оборотні активи, дебіторська заборгованість не забезпечена векселями Активи з середнім ступенем ліквідності Довгострокові зобов'язання + + частка стра­хових резервів Довгострокові
Поточні фінансові інвестиції Високоліквідні активи Частка страхових резервів Короткострокові
Грошові кошти та їх еквіваленти Абсолютно ліквідні активи Частка страхових резервів, короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість Поточні

В західній практиці в процесі проведення аналітичних досліджень платоспроможності застосовується показник реальної вартості активів.

Реальна вартість активів компанії - це умовна величина, яка характеризує здатність компанії швидко перетворю­вати свої активи на грошові кошти за рахунок дисконту їх вартості.

Для того щоб визначити реальну вартість активів компанії, тобто тих активів, які швидко можуть бути перетворені на гро­шові кошти, з врахуванням особливостей складання українсь­ких фінансових звітів і з залученням закордонного досвіду, мож­на пропонувати наступні знижки і вилучення (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Знижки та вилучення з активів страхових компаній

Під час розрахунку їх реальної вартості

Стаття активу Знижка або вилучення
  Нематеріальні активи Вилучаються повністю
  Основні засоби: нерухомість;   крім нерухомості Застосовується знижувальний коефіцієнт 0,77 Застосовується знижувальний коефіцієнт 0,33
  Участь в капіталі інших компаній Застосовується знижувальний коефіцієнт 0,77
  Інші довгострокові фінансові інвестиції Застосовується знижувальний коефіцієнт 0,8
  Поточні фінансові інвестиції Застосовується знижувальний коефіцієнт 0,9
  Грошові кошти Враховуються без знижок
  Запаси Вилучаються повністю
  Дебіторська заборго­ваність не пов'язана зі страховими преміями За досвідом непогашення боргів в минулих періодах може застосову­ватися знижувальний коефіцієнт від 0,4 до 0,9
  Дебіторська заборго­ваність пов'язана зі страховими преміями За досвідом непогашення боргів в минулих періодах може застосову­ватися знижувальний коефіцієнт від 0,6 до 0,9

 

Пояснення до даної таблиці будуть наступними:

- нематеріальні активи не входитимуть в реальну вартість тому, що їх дуже важко, а часто і неможливо реалізувати;

- знижувальні коефіцієнти до основних засобів встановлю­ються відповідно до західного досвіду (окремо по нерухомості компанії та по інших основних засобах);

- знижувальні коефіцієнти до участі у капіталі інших підпри­ємств встановлюються відповідно до західного досвіду;

- запаси вилучаються повністю, оскільки було доведено, що їх участь в активах є незначною і при проведенні дослідження від них можна абстрагуватися;

- також не входять до складу реальних активів такі статті як незавершене будівництво, відстрочені податкові активи, інші оборотні і необоротні активи. Ці активи не включаються до складу реальних активів, зважаючи на те, що важко оцінити ступінь їх ліквідності;

- усі інші коефіцієнти взято інтуїтивно з врахуванням теоре­тичних джерел і ситуації на товарних і фінансових ринках;

при оцінці дебіторської заборгованості, не пов'язаної зі стра­ховою діяльністю, за браком інформації, братиметься середній знижувальний коефіцієнт 0,65.

За даними теоретичного дослідження сутності платоспромож­ності страхових компаній можна пропонувати показник загаль­ної платоспроможності страховика (ПЗП) як відношення реаль­них активів до активів, відображених за балансовою вартістю

 

ПЗП = Реальна вартість активів / Балансова вартість ак­тивів, (8.2)

 

Проведені дослідження показали, що нормальним може вва­жатися показник загальної платоспроможності компанії на рівні, не меншому за 0,7.

Дієвим способом оцінки платоспроможності страхової ком­панії є групування активів за ступенем ліквідності та зобов'я­зань за терміном погашення і порівняння відповідних груп.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)