АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 4. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 5. Антропологія менеджменту та антропологія конфлікту як перспективні напрями досліджень
 6. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 7. Вивіз капіталу в умовах сучасного імперіалізму
 8. Види політики менеджменту персоналу
 9. Відмінність дроблення від мітотичного розподілу соматичних клітин.
 10. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 11. Г) Адміністративних витрат, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
Традиційне управління Management - NOW Сучасний менеджмент - лідерство Leadership - FUTURE
Планування короткострокових цілей Планування довгострокових цілей
Заохочення / стягнення (наказ) Мотивація / навчання (моделі)
Основна увага – ПРОФЕСІЇ Основна увага – ЛЮДИНІ
Пріоритет СЛУХНЯНОСТІ Пріоритет КРЕАТИВНОСТІ
Пріоритет ОРГАНІЗОВАНОСТІ Сприйняття “ХАОСУ” (творчості)
Авторитет ПОСАДИ Авторитет знань і творчості
Відданість ОСОБІ Відданясть ІДЕЇ, ЦІЛЯМ, ІДЕАЛУ
Основа діяльності – ПРАКТИЧНІСТЬ Основа діяльності – МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ МІРКУВАННЯ
Точне виконання ОБОВ’ЯЗКІВ Виконання того, що НЕОБХІДНО
Робити лише те, що БЕЗПЕЧНО Готовність до РИЗИКУ

 

Основні принципи ефективної поведінки

1. Принцип проактивної поведінки.

2. Починати з кінця (формулювання місії, цільове управління). Рольова структура діяльності.

3. Розстановка пріоритетів (ефективне планування).

4. Перемога без переможених.

5. Принцип емпатії.

6. Принцип синергетики.

7. Підтриманння загального виокого стану конкурентоздатності особи.

Система управління персоналом включає наступні підсистеми:

1) Підсистема загального і лінійного керівництва: управління в цілому та окремими функціональними підрозділами (керівник, заступники, керівники функціональних і виробничих підрозділів, їх застуники, майстри, бригадири).

2) Підсистема планування і маркетингу: розробка політики і стратегії управління персоналом, аналіз кадрового потенціалу, аналіз ринку праці, планування і прогнозування потреби в персоналі, реклама, зв’язок з зовнішніми джерелами кадрового забезпечення.

3) Підсистема найму та обліку персоналу: організація найму, співбесід, оцінювання, добору і прийому; облік переміщень, стягнень і звільнень; професійна орієнтація, раціональне використання людських ресурсів; організаційно-технічне забезпечення системи УП.

4) Підсистема управління трудовими відносинами: аналіз та регулювання міжособистісних та групових відносин, відносин керівництва, управління конфліктами і стресами,соціально-психологічна діагностика, дотримання етичних норм у стосунках, управління стосунками з профспілками.5) Підсистема забезпечення нормальних умов праці: дотримання вимог психофізіології та ергономіки праці, технічної естетики, охорона праці і навколишнього середовища, безпека організації та окремих осіб.

6) Підсистема управління розвитком персоналу: навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка, адаптація новоприйнятих, оцінка кандидатів на вакансії, періодична атестація та оцінка персоналу, організація та стимулювання творчості персоналу, управління кар’єрою та та робота з кадровим резервом.

7) Підсистема управління мотивацією поведінки: нормування і тарифікація, розробка систем оплати, розробка форм участі персоналу в прибутках і капіталі, форм морального заохочення, нормативно-методичне забезпечення системи УП.

8) Управління соціальним розвитком: харчування, житлово-побутове обслуговування, дозвілля, відпочинок, охорона здоров’я, торговельне обслуговування, соціальне страхування, управління соціальними конфліктами і стресами.

9) Підсистема розвитку організаційної структури управління: аналіз діючої структури, розробка штатного розпису, проектування змін структури управління, розробка і реалізація рекомендацій по розвитку стилю і методів управлінняя.

10) Правове забезпечення системи УП: правове регулювання трудових відносин, погодження документації по УП, розв’язання господарських питань господарської діяльності, юридичне консультування.

11) Інформаційне забезпечення системи УП: облік і статистика персоналу, інформаційне і технічне забезпечення системи УП, забезпечення персоналу необхідною інформацією, організація ЗМІ, патентно-ліцензійна діяльність.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)