АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

П Р И Н Ц И П И П О Б У Д О В И

С И С Т Е М И У П Р А В Л І Н Н Я

Поєднання та відповідність

Цілей, функцій і відповідальності

 
 

 


 

Співмірність ланок Ієрархічна раціональність

по трудомісткості (норми підпорядкованості,

(обсягу діяльності) кількість рівнів,

розподіл повноважень)

 

 

Компетентність Обмеження формалізації,

(потенціал кваліфікації врахування лідерства

та інформ. забезпечення

 

 

Ефективність Адаптивність (простота

контролю і гнучкість зв’язків

 

Відповідність системи


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)