АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методи управління персоналом страхової компанії

Читайте также:
 1. A. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
 2. I.Организационно – методический раздел
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
 5. II. Учебно-методический блок
 6. II. Учебно-методический блок
 7. III. Методика расчета эффективности электрофильтра.
 8. IV. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 9. IV. Методические указания по прохождению производственной практики
 10. V. Учебно-методическое обеспечение курса
 11. V. Учебно-методическое обеспечение курса
 12. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

Принципи кадрової політики визначають співвідношення методів її реалізації. Методи управління персоналом страхової компанії є способи управлінської дії на колектив в цілому, окремі його групи і безпосередньо на працівників, що забезпечують реалізацію стратегію управління персоналом. Існує декілька класифікацій методів управління страховою компанією.

За типом дії розрізняють методи прямого і непрямою дії. Методи прямої дії є адресними і передбачають обов'язковість виконання. Методи непрямої дії направлені на досягнення певної мети, але за виконавцем зберігається свобода вибору поведінки.

За масштабом використання методи підрозділяються на загальні і приватні. Загальні методи застосовні при реалізації декількох напрямів діяльності керівника. Конкретні методи можуть бути використані при виконанні конкретних операцій.

По джерелу дії розрізняють методи централізованої і децентралізованої дії. Їх співвідношення визначається зовнішніми і внутрішніми умовами, в яких функціонує страхова компанія.

За тривалістю дії методи підрозділяються на довгострокові, середньострокові і оперативні.

За способом вироблення дії розрізняють одноосібні, колегіальні і колективні методи. Їх співвідношення визначається стилем управління в страховій компанії.

По механізму і характеру дії на персонал страхової компанії розрізняють адміністративні, економічні і соціально-психологічні методи. Адміністративні методи є необхідною базою, яка обумовлює можливість використання інших методів управління. Важелями їх реалізації є прямі вказівки керівництва. Непряму дію чинять економічні методи управління персоналом страхової компанії на основі грошового і негрошового стимулювання праці страхових працівників.

Адміністративні методи управління персоналом страхової компанії передбачають наявність регламенту, що дозволяє керівникові оцінювати досягнення конкретного результату і координувати діяльність персоналу в загальній системі управління страховою компанією. Розрізняють наступні форми регламентації:

- положення загально-організаційного характеру, що встановлюють організаційну відособленість і порядок функціонування страхової компанії;

- положення що визначають склад елементів системи;

- посадова регламентація, що встановлює чіткі вимоги до діяльності певного посадовця;

- правила і посадові інструкції, що визначають напрями, порядок і загальні межі дій.

Економічні методи управління персоналом страхової компанії є сукупністю способів управлінської дії на економічні інтереси персоналу, що забезпечують єдність цілей працедавця і найнятого робітника. Їх підрозділяють на дві основні групи: матеріальне стимулювання і економічну відповідальність.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)