АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Управління рекламною діяльністю страхової компанії

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 4. Аналіз фінансового положення компанії
 5. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 6. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 7. Визначення фінансової надійності страхової компанії та фактори, що її забезпечують
 8. Витрати страхової компанії
 9. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління
 10. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 11. Г) Адміністративних витрат, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
 12. Глава 52. Система управління ризиками

Достатньо велика кількість страхових послуг забезпечує увагу страхувальників, але ускладнює їх вибір. На допомогу прихо­дить страхова реклама - стисла інформація, спрямована на пев­ну категорію споживачів страхових послуг, що здійснюється че­рез засоби масової інформації чи будь-яким іншим способом пуб­лічного звертання. Метою реклами є сприяння укладенню нових і поновленню вже діючих договорів страхування.

Основними засобами поширення реклами є: реклама у пресі; друкована реклама; реклама засобами мовлення; поштова рек­лама; зовнішня реклама; кіно- і відеореклама; реклама на транс­порті; реклама на місці продажу; інші види реклами. Всі на­ведені способи поширення реклами можна назвати прямими. До­статньо важливим є непрямий спосіб реклами, який здійснюється клієнтами компанії, які отримали страхове відшкодування. Такий спосіб реклами формує імідж компанії і в значній мірі сприяє надходженню до компанії нових клієнтів. а (рис. 4.2).

 

Рис. 4.2. Види страхової реклами

До інших видів прямої реклами належить реклама компанії, яка надається її працівниками і страховими посередниками (стра­ховими агентами і страховими брокерами). Також страхові ком­панії укладають договори з професійними установами (реклам­ними агенціями), які можуть на власний розсуд визначати рек­ламні заходи.

Існують загальні і специфічні вимоги до реклами страхових послуг.

До загальних вимог належать правдивість, конкретність, ад­ресність, плановість.

Правдивість - реклама повинна мати діловий характер, відповідати об'єктивній реальності, нести інформацію, яка відповідає дійсності.

Конкретність - виражається в простому і аргументо­ваному тексті.

Адресність - полягає в тому, наскільки рекламні засоби звернені до конкретних груп населення та суб'єктів підпри­ємництва.

Плановість - реклама є складовою частиною плану органі­заційно-масових заходів в будь-якій страховій компанії.

Непряма реклама тісно пов'язана з формуванням іміджу страхової компанії. Чутки про невиконан­ня страховою компанією своїх зобов'язань, про фінансові труд­нощі компанії поширюються серед діючих і потенційних клієнтів дуже швидко і довіра до страховика зменшується. Спростувати такі чутки достатньо важко і це потребує певного часу. Натомість клієнти, які отримали страхове відшкодування і повністю задо­волені надаваним компанією сервісом, часто стають безкоштов­ними рекламними агентами для компанії.

На рекламні послуги компанія може витрачати достатньо значні суми грошових коштів. Тому витрати на рекламу регла­ментуються окремим рекламним бюджетом. Якщо страхова компанія самостійно формує свою рекламну політику то бюджет складається фахівцями компанії у результаті узгодже­них рішень щодо засобів поширення рекламної інформації. Якщо рекламну політику компанії реалізує рекламне агентство, то бюджет складається його фахівцями за узгодженням з менедж­ментом компанії.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)