АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оцінка персоналу страхової компанії

Читайте также:
 1. B. Оцінка Суду
 2. B. Оцінка Суду
 3. B. Оцінка Суду
 4. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 5. III. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ, ЯКА СКЛАЛАСЯ НА ОГД У
 6. IV ДЕНЬ- облік та оцінка результатів.
 7. VІ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГД
 8. Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу
 9. Аналіз фінансового положення компанії
 10. Аналітична оцінка робіт
 11. Анкета «Оцінка діяльності учителя»
 12. Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності

У системі управління страховою компанією оцінка персоналу є інформаційною основою ухвалення цілого комплексу стратегічних рішень. Оцінка трудової діяльності персоналу страхової компанії є процесом визначення внеску страхового працівника або їх групи в досягнення мети діяльності компанії, що забезпечує отримання інформації для ухвалення рішень і проведення коректувань, необхідних для оптимізації функціонування трудового колективу.

Відповідно до змісту завдань, які вирішуються за допомогою оцінки персоналу, можна виділити комплексну оцінку і оцінку, що проводиться по окремих напрямах. Розрізняють також постійну та періодичну оцінку. На основі матеріалів періодичної оцінки приймається ряд адміністративних кадрових рішень. Типова форма періодичної оцінки - атестації персоналу. Час атестації конкретного страхового працівника визначається найчастіше стажем його роботи в страховій компанії. Ця оцінка проводиться атестаційною комісією, що спеціально призначається. Робота комісії виходить з певної мети, предмету, критеріїв і об'єкту оцінки.

На практиці повинні бути реалізовані основні етапи процедури оцінки: функція - сфера відповідальності - показники. Підбір показників оцінки здійснюється експертною групою, що складається з працівників відділу кадрів і фахівців страхової компанії, що володіють в повному об'ємі інформацією про специфіку праці на тих або інших посадах. Перелік показників і їх співвідношення в умовних балах визначається у кожному конкретному випадку.

Органічним продовженням дій за оцінкою персоналу є заходи по його розвитку.

Розвиток персоналу - комплекс заходів, що включають перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів, а також планування кар'єри персоналу організації. Мета розвитку персоналу – забезпечення організації добре підготовленими працівниками у відповідність з її цілями і стратегією розвитку.

Професійна підготовка потрібна в тих випадках, коли в компанії з'являється новий працівник, коли якого-небудь співробітника переводять на нову посаду або доручають йому нову роботу, коли у співробітника не вистачає навиків для виконання своєї роботи, а також коли відбуваються серйозні зміни в економіці організації або в зовнішньому середовищі.

Підготовка кваліфікованих кадрів зачіпає безліч компонентів соціальної ефективності. Підвищення професійної майстерності персоналу позитивно відбивається на:

• гарантії (збереженні) робочого місця

• можливості професійного і кар'єрного зростання в організації

• підвищенні рівня доходів співробітника

• відчутті власної гідності і можливостях її реалізації.

Метою організації професійного навчання кадрів в компанії повинне стати створення системи безперервного розвитку персоналу на основі оптимального поєднання різних форм підготовки нових співробітників, перепідготовки і навчання «старих» співробітників додатковим професіям, підвищення їх кваліфікації і рівня знань з урахуванням динамічних змін в технології продажів страхових продуктів, організації страхової діяльності, аналітичній роботі і т.д.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)