АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Анкета «Оцінка діяльності учителя»

Читайте также:
 1. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 2. S.I.2. Види діяльності, які може здійснювати юридична особа після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії)
 3. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності.
 4. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок
 5. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. Аналіз та самоаналіз діяльності адміністративно-управлінської ланки
 7. Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек.
 8. АНКЕТА (заполняется собственноручно)
 9. АНКЕТА 2
 10. Анкета гостей
 11. Анкета для батьків «Сімейні традиції»
 12. Анкета для оценки инновационного потенциала предприятия.

(для учнів)

На кожне запитання необхідно дати відповідь «так» або «ні».

1. Я уважно слухаю поясненнях учителя на уроці.

2. На уроці я часто розмірковую про власні справи.

3. На уроці я часто займаюся справами, які не стосуються за­няття.

4. Учитель дає на уроці багато додаткової інформації, яка від­сутня в підручнику.

5. У мене часто виникає бажання прогуляти урок із цього пред­мета.

6. Мені подобається усно відповідати біля дошки.

7. Мені подобається відповідати з місця.

8. На уроці ми часто списуємо матеріал підручника.

9. Серед форм опитування мені найбільше подобається:

а) індивідуальний залік;

б) письмова робота;

в) спільна робота в мікрогрупах.

10.На контрольній перевірці я показую високі результати.

11.Під час контрольних я найчастіше списую.

12.Те, що встигаю записати на уроці, корисне при виконанні домашніх завдань.

13.Я дуже хвилююся, коли відповідаю домашнє завдання з цього предмета.

14.У класі є учні, до яких учитель ставиться краще, ніж до мене.

15.Я завжди з нетерпінням чекаю цього уроку.

16.Я весь час чекаю, коли закінчиться цей урок, і часто дивлю­ся на годинник.

17.Темп уроку занадто швидкий для мене.

18.Мені дуже важко виконувати домашнє завдання з цього предмета.

19.Я часто з цього предмета:

а) роблю повідомлення;

б) пишу статті;

в) виготовляю навчальні посібники;

г) виступаю на конференціях;

д) беру участь в олімпіадах;

е) відвідую гурток.

20. Мені подобається ставити запитання вчителю.

21. Оцінки, які мені ставить учитель, мене влаштовують.

22. Якщо мені щось не зрозуміло, я звертаюся до вчителя.

23. Мені цікаво читати додаткову літературу з цього предмета.

24. Пояснення вчителя близькі до тексту підручника.

25. Учитель уміє й полюбляє жартувати, при цьому він ніколи не принижує мою людську гідність.

26.Я із задоволенням займався б цим предметом самостійно, замість того щоб робити уроки.

27.Я дуже втомлююся на цьому уроці.

28. Я знаю, що, якщо наш учитель не правий, він обов'язково вибачиться.

29. Мені подобається на уроці непомітно читати художню літературу.

30. Зазвичай учитель проводить урок, постійно зазираючи до конспекту.

31. Інформація, яку я отримую на уроці, знадобиться мені
в майбутньому.

 

 


Анкета «Ти і твій клас»

1. Чи подобається тобі твій клас? Підкресли одну із запропоно-
ваних відповідей:

а) так;

б) частіше так, інколи ні;

в) важко сказати (і так, і ні);

г) частіше ні, інколи так;

д) ні.

2.Що тобі подобається в класі найбільше?

3.Що тобі не подобається в твоєму класі?

4. Якби ти став класним керівником, то які зміни вніс би в життя класу?

5. Оціни, будь ласка, відносини між учнями у твоєму класі.
З цією метою підкресли одну із запропонованих відповідей:

а) наш клас дружний і згуртований;.

б) наш клас дружний;

в) учні не сваряться, але кожен існує сам по собі;

г) учні інколи сваряться, але в цілому клас не конфліктний;

д) клас недружний, часто виникають сварки;.

е) наш клас дуже недружний, важко навчатися в такому
класі.

 

Анкета «Хто твій друг»

Поміркуй над питанням: хто твої друзі. Ними можуть бути бать­ко, мати, брат, сестра, бабуся, дідусь, інші родичі, сусіди, знайо-і мий хлопець, дівчина, однокласник, однокласниця, товариш по гуртку, секції, клубу, приятель із твоєї компанії, класний керів­ник, інший учитель, керівник гуртка, секції. А тепер поміркуй і дай відповіді на питання.

1. Хто вміє правильно оцінити твої вчинки?

2. Хто може вказати на твої недоліки і до чиєї думки ти при­слухаєшся?

3. З ким ти порадишся, перш ніж прийняти яке-небудь важли­ве для тебе рішення?

4. Як ти вважаєш, хто з твоїх друзів може легко подружитися з твоїми однокласниками?

5. На кого тобі хочеться бути схожим?

6. Твоє захоплення у вільний від навчання час?

7. Дай характеристику своїм стосункам із друзями:

а) дуже гарні;

б) гарні;

в) залежать від обставин;

г) погані;

д) дуже погані.

8. Як ти визначиш свій статус серед друзів:

а) людина, яку розуміють і поважають;

б) людина, яку постійно чекають;

в) людина, яка вимушена підкоритися;

г) людина, яку ніхто не розуміє і не любить;

д) людина, яка тиранить усіх навкруги;

е) людина, яка допомагає вирішенню проблем.

9. Чи вважаєш ти, що твої друзі до кінця відверті з тобою?

а) так;

б) ні;

в) важко сказати.

10. Назви три свої найбільші бажання. Обробка результатів.

Одержані дані дають змогу з'ясувати уявлення учнів про друзів, коло інтересів і захоплень. Аналіз відповідей на питання № 4, 5 до­помагає визначити, хто з оточення впливає на формування особис­тості учнів


 

Малювальний тест «Портрет учня»

 

У п'ятому-шостому класах учень має відчути й усвідомити себе особистістю, людиною, яка живе у соціумі і має рівні з усіма права, обов'язки і свободи.

Кожні два місяці учні створюють свій плакат у такій послідов­ності:

1) Мене звати...

2) Мені... років.

3)Мій улюблений колір...

4) Такий я маю вигляд, коли щасливий (малюнок).

5) Ось моя родина (малюнок).

Якби одне з моїх бажань обов'язково мало здійснитися, я б зага­дав, щоб... (малюнок)

На підставі цих даних можна скласти портрет учня і виявити його особливості.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)