АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 3. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 4. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 5. Анализ и структурирование проблемы влияния пользования цифровой мобильной техникой на отношение, коммуникацию и практики калининградцев
 6. Анализ и структурирование проблемы восприятия населением рисков пользования цифровыми мобильными устройствами для здоровья
 7. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 8. Аналіз асортименту і структури продукції
 9. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 10. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 11. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок
 12. Аналіз документів у соціології

СУЧАСНОЇ РЕДАКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ “СНЕЖНЯНСКАЯ ЖИЗНЬ”

Редакція будь-якого друкованого періодичного видання являє собою колектив – сукупність людей, об’єднаних спільними цілями та завданнями. Редакція – це передусім трудовий колектив, адже її робітники працюють, виконують завдання керівництва. Разом з тим вона відрізняється від інших трудових колективів. По-перше, характером її цілей та завдань. Вона створена для підготовки і випуску друкованого періодичного видання – газети – і задоволення з її допомогою інформаційних потреб читачів. По-друге, характером членів редакційного колективу. У ньому працюють спеціалісти, представники ряду певних професій. Передусім – журналісти, а також технічні й комерційні співробітники, що володіють знаннями й уміннями, необхідними для випуску газети.

Результатом діяльності редакційного колективу є духовна продукція – певна кількість знань, представлених у формі журналістської інформації, а також її матеріальні носії – номера газети. Тому для того, щоб працювати в редакції, необхідні спеціальні здібності, знання та уміння, особлива підготовка, життєвий досвід [1, с.38]. Даними положеннями і визначаються особливості організації сучасної редакції газети, які ми і розглянемо в даному дослідженні на прикладі організації роботи редакції газети “Снежнянская жизнь”.

Отже, об’єктом дослідження є редакція газети “Снежнянская жизнь”, яка є головною інформаційною газетою м. Сніжного. Предмет розгляду становить структура редакції, її основна діяльність. Тому мета статті – схарактеризувати діяльність редакції “Снежнянская жизнь” у напрямку покращення якості продукції та її реалізації.

Теоретична і практична актуальність даної теми пояснюється високим рівнем впливу ЗМІ в житті нашого суспільства і в той же час необхідністю реформування організації випуску газет і журналістської творчості в сучасних умовах.

Газета “Снежнянская жизнь” на ринку друкованої періодичної продукції вже 80 років. За все своє існування вона неодноразово змінювала назву, формат. Перший номер міської газети вийшов в 1930 році у форматі листівки під назвою “Пролетар”. Потім, з утворенням у 1936 році Сніжнянського району, газета виходила під назвою “Стахановская вахта”. З розквітом радянської влади її перейменували на “Ленинскую правду”. А у 1994 році за пропозицією читачів газету назвали та офіційно зареєстрували як “Снежнянская жизнь”. Засновниками газети є міськрада та колектив редакції.

Сьогодні це суспільно-політична газета формату А3, обсягом 4 сторінки (випуск у середу) та 6 сторінок (суботній випуск). Виходить два рази на тиждень накладом 5 500 примірників за два випуски. Сферою розповсюдження є м. Сніжне.

На сторінках “Снежнянской жизни” висвітлюється життя городян, їх трудові досягнення, розповідається про дозвілля, освіту, спорт. Загалом статті мають суто інформаційний характер, за виключенням двох рубрик, де автор аналізує інформацію, виводить власні думки та судження – це “Социальная сфера” та “К письмам читателей ”. Постійними є такі рубрики: “Люди нашого города”, “Верность профессии”, “Встреча в редакции”, “Розговор начистоту”, “Хороше настроение” та інші.

Заголовки статей носять інформаційний характер, тобто висловлюють тему матеріалу (наприклад: “Снежнянские школы обзаведутся ноутбуками”, “Мэр города провел пресс-конференцию”). У кожному номері спостерігається однаковий стиль оформлення. На першу шпальту виносяться головні теми номеру, основна стаття, а на останню – анекдоти, гороскоп, кросворд. Ілюстрованих матеріалів зазвичай небагато, переважно це фотографії.

Сьогодні газету випускає колектив у складі 8 чоловік. Вони традиційно збирають, обробляють та вміщують інформацію соціального, виробничого, політичного та економічного характеру на шпальтах газети, доносячи читачам події, новини міста.

Головним редактором міської газети “Снежнянская жизнь” є Костенко Ірина Германівна. Вона відповідає за все, що розміщується на сторінках. Головний редактор представляє газету в стосунках з видавцем, розповсюджувачем, громадянами, підприємствами, організаціями, державними органами, а також в суді. Вона відповідає за виконання вимог, передбачених Законами України [ 2 ].

Головний редактор приймає листи від різних підприємств, жителів міста, скеровує своїх підлеглих. Їй здають матеріали кореспонденти Кукояшна Тетяна Павлівна та Хоменко Олена Миколаївна. Кореспонденти створюють текстові репортажі з місця подій для опублікування в ЗМІ [ 2 ]. Ця достатньо творча професія вимагає великих психологічних сил, уміння виражати думки, описувати події, самостійно знаходити теми. Усіма цими якостями володіють кореспонденти газети, що забезпечує якість та оперативність роботи.

Отримані матеріали редагує головний редактор, тобто виправляє стилістичні, фактичні, орфографічні помилки. Відредагований матеріал друкується секретарем Хомич Іриною Сергіївною.

Надруковані статті знову повертаються до редактора. Ірина Германівна створює макет газетних полос, розміщує статті. Саме редактор обирає, де розмістити матеріал та добирає заголовки.

Готовий макет віддається в технічний відділ. Ним завідує Протасова Олена Володимирівна. Вона створює електронний макет, займається версткою газети [2].

Наступним етапом є друкування зверстаної газети. Перший примірник – сигнальний, у ньому вичитуються помилки. Лише потім газета роздруковується на кальці, яку підписує редактор і відправляє до Сніжнянської міської друкарні, директором якої є Черкесова Тетяна. На цьому етапі відбувається процес тиражування газети відповідно до примірника.

У цеху післядрукового опрацювання замовлення приймає закінчену форму. Готову газету фальцують, рахують по 50 примірників і запаковують. Потім газета проходить етап розповсюдження. “Снежнянская жизнь” надходить у торгові кіоски, а також на пошту для розповсюдження серед передплатників.

Також одним з основних обов’язків редакційного колективу є робота з листами читачів, їх повне опублікування чи часткове цитування, що закріплює довіру реципієнтів до журналістів, покращує імідж підприємства і нарешті підвищує матеріальний рівень [3, с. 57].

Колектив редакції “Снежнянская жизнь” складається з висококваліфікованих фахівців з досвідом практичної діяльності, які знайомі з сучасними технологіями виробництва. Самоосвіта і постійне вдосконалення стилю роботи підприємства відбувається завдяки широкому доступу до інформації з даної галузі (фахові періодичні видання, каталоги, Інтернет), участі в конференціях, семінарах, виставках [4, с. 54].

Якісна робота є результатом колегіальності в прийнятті рішень і врахування думки кожного працівника або керівника певної ланки щодо виконання поставлених завдань.

Коригування управлінських рішень відбувається на щотижневих нарадах, на яких визначаються першочергові завдання, аналізуються результати попереднього періоду й уточнюються програми на наступний тиждень [ 4, с.55 ].

Успішність та популярність газети серед жителів міста зумовлена тим, що стратегія діяльності редакції направлена на постійне інформаційне та технічне вдосконалення, більш повне задоволення попиту споживачів. Це є результатом наступних етапів діяльності редакційного колективу:

- регулярні опитування думки громадян на вулицях та на офіційному сайті газети щодо якості матеріалів, розміщених у ній;

- удосконалення та постійне оновлення сайту газети, випуск електронних номерів;

- вивчення читацької адреси та попиту;

- організація навчання та перекваліфікації працівників редакції;

- успішна рекламна кампанія (реклама газети регулярно розміщується на міській радіостанції);

- доступна ціна (2,10 грн. за один примірник).

Та недостатнє фінансування стає перепоною на таких етапах як закупівля нового обладнання, розширення колективу. Адже основним прибутком є співробітництво з рекламними агентствами, приватними підприємцями, тобто розміщення рекламних повідомлень на сторінках газети.

Отже, редакція газети “Снежнянская жизнь” від започаткування й до сьогодні характеризується постійним вдосконаленням. Підприємство активно співпрацює з рекламодавцями, з міською адміністрацією, приватними підприємцями, бере до уваги всі зауваження та прохання читачів. Результатом цього є успішне розповсюдження та популярність серед жителів міста.

Але недостатнє фінансування та гостра необхідність закупівлі нової техніки гальмують розвиток поліграфічного оформлення. Та професіональний колектив всіма силами намагається не втрачати довіри читачів і компенсує недоліки якісними та цікавими матеріалами, які належно опрацьовуються на всіх етапах виготовлення газети.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)