АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формування резервів зі страхування життя

Читайте также:
 1. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 2. Аналіз формування власних надходжень спеціального фонду бюджетних установ
 3. Базові компоненти соціального життя
 4. Види резервів страховиків та порядок їх утворення
 5. Виникнення та розвиток страхування
 6. Виникнення та формування держави
 7. Влада як явище суспільного життя
 8. Власний капітіл банку,його структура,джерела формування,функції
 9. ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
 10. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги: метод “ витрати-випуск”, метод “вилучення-ін’єкції”.
 11. Вплив міжнародного права на формування інформаційного права України
 12. Вплив релігійно – філософських уявлень на формування художньої культури Китаю.

За договором страхування життя страхувальник отримує стра­хову суму в будь-якому випадку, крайній термін при цьому - закінчення дії договору. При загальних же видах страхування страхове відшкодування виплачується лише за настання неспри­ятливих подій, обумовлених в договорі страхування. Якщо стра­ховий випадок не настав, страхове відшкодування не виплачуєть­ся і кошти залишаються в компанії. Відповідно прибуток страховика за цих видів діяльності формується по різному: у першому випадку лише за рахунок інвестиційної діяльності, у другому - від долі навантаження в структурі нетто-ставки та за рахунок інвестиційної діяльності.

Базовим принципом регулювання страхових резервів є той принцип, що страхові резерви зі страхування життя і медичного страхування обліковуються окремо від страхових резервів з за­гальних видів страхування. Цей принцип виходить з того, що в країнах ЄС, Україні, Росії і Балтії страхові компанії не можуть одночасно займатися і страхуванням життя і ризиковими видами страхування.

Формування резервів зі страхування життя здійснюється від­рахуванням частини страхової премії, яка передбачена для за­безпечення страхових виплат (нетто-премії), та частини інвести­ційного доходу від розміщення тимчасово вільних коштів стра­ховика.

Резерви зі страхування життя мають у своєму складі резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви); резерви на­лежних виплат страхових сум.

Резерви довгострокових зобов'язань складаються з резерву нетто-премій, резерву витрат на ведення справи, резерву бонусів.

Головними чинниками, що впливають на розмір величини ма­тематичних резервів (в нормативних документах визначається як базис прогнозу розрахунку математичних резервів), є:

- демографічні показники тривалості життя;

- імовірність настання нещасного випадку або хвороби;

- річна ставка інвестиційного доходу.

Резерви належних виплат складаються з резерву заявлених, але не виплачених збитків, та резерву збитків, що виникли, але не заявлені.

Розрахунок резерву заявлених, але не виплачених збитків, здійс­нюється за кожним чинним на звітну дату договором окремо. Розрахунок резерву збитків, що виникли, але не заявлені, здійс­нюється за сукупністю договорів в цілому. Загальна величина резерву належних виплат страхових сум дорівнює сумі зазначе­них резервів.

Величина резервів довгострокових зобов'язань обчислюється актуарно. окремо за кожним договором за методикою форму­вання резервів зі страхування життя.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)