АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виникнення та формування держави

Читайте также:
 1. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 2. V. Античні міста-держави Північного ПРИЧОРНОМОР’Я
 3. Алгоритм дій у разі виникнення кровотечі/мажучих кров'янистих виділень при використанні ДМПА
 4. Аналіз формування власних надходжень спеціального фонду бюджетних установ
 5. Безпека держави
 6. Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом
 7. В освітньому просторі держави»
 8. Визначення постійних витрат за їх величиною та за місцем їх виникнення
 9. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 10. Виникнення (набуття) авторського права
 11. Виникнення античної цивілізації
 12. Виникнення бібліотечної сфери діяльності .Перші бібліотекознавчі праці.

8 травня 1945 — капітуляція Німеччини. Після поразки у війні Німеччина була окупована союзниками — (СРСР, США, Великобританією та Францією). Після окупації Німеччини саме західна її частина отримала шанс на встановлення демократії. Представники трьох земельних парламентів окупаційних зон Німеччини — американської, британської та французької — розробили у 1948-49 на парламентській раді в Бонні конституцію, згідно з якою новостворена німецька держава мала стати дієвою парламентською демократією з широкими владними позиціями федерального канцлера, якого позбавляли повноважень лише через «конструктивний вотум недовіри», та федеральним президентом з обмеженими компетенціями. На відміну від Веймарської республіки, у ФРН не передбачалося конкурентного законодавства від народу, а відвертих противників демократії Конституція позбавляла основних прав, а партії, ворожі Конституції, заборонялися Федеральним конституційним судом. Підвалини держави були закріплені таким чином, що їх не можна було змінити навіть конституційною більшістю, що робило відхід від демократії неможливим. 20 вересня 1949 на території західних окупаційних зон була утворена Федеративна Республіка Німеччина (ФРН).

Берлінська стіна

7 жовтня 1949 у радянській зоні окупації була утворена Німецька Демократична Республіка (НДР), а у 1952 в новоствореній державі був проголошений курс на будівництво соціалізму, що сприяв легітимізації партійної диктатури марксистсько-ленінського штибу. Розрив з основами націонал-соціалістичного панування мав відбутися класово-політичним шляхом за рахунок експропріації великих землевласників та промисловців. Проте так само, як і в Західній Німеччині, у НДР на керівних посадах були колишні члени НСДАП, що пройшли «денацифікацію», проте їх кількість тут була меншою, а їх справи — менш помітними, ніж у ФРН. 13 серпня 1961 було споруджено «Берлінську стіну» та припинено вільне пересування між Західним і Східним Берліном. До цього дня з НДР на захід втекло до 2 млн чоловік. У 1970 ФРН підписала договори про визнання східних кордонів з СРСР, Польщею і, трохи пізніше, з Чехословаччиною. У 1972 обидві німецькі держави прийняті в ООН.


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)