АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задачі, функції та особливості організації маркетингової діяльності в страховій компанії

Читайте также:
 1. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 2. S.I.2. Види діяльності, які може здійснювати юридична особа після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії)
 3. Аграрні кризи та їхні особливості
 4. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності.
 5. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок
 6. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Аналіз та самоаналіз діяльності адміністративно-управлінської ланки
 8. Аналіз фінансового положення компанії
 9. Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек.
 10. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 11. Анкета для самооцінки вчителем своєї діяльності
 12. Анкета «Оцінка діяльності учителя»

Аналіз діяльності страхової компанії в умовах ринкової еко­номіки доводить, що цілий ряд напрямків функцій маркетингу є загальним для діяльності різних страховиків. До них належать: орієнтація страхової компанії на кон'юнктуру ринку, застосу­вання стандартних підходів до ряду типових видів страхування, відносини між страховими посередниками, страхова реклама в засобах масової інформації тощо.

Стратегія і тактика маркетингу полягають в тому, щоб за­безпечити постійний контроль над попитом на страхові послуги та своєчасно забезпечувати формування і перебудову стратегіч­них програм і тактику конкурентної боротьби.

Важливим поняттям є маркетинговий комплекс страхової ком­панії, що представляє собою набір інструментів, застосування яких в сукупності дозволяє отримувати бажаної реакції цільово­го ринку страхувальників. Маркетинговий комплекс страхови­ка представлено у таблиці 4.1.

Маркетинговий комплекс містить в собі набір тактичних прийомів страхової компанії для забезпечення прийнятого керів­ництвом рішення про позиціонування продукту на страховому ринку.

Не менш важливим поняттям, ніж маркетинговий комплекс страховика, є поняття маркетингового середовища. Марке­тингове середовище – це сукупність діючих за межами і всередині страхової компанії суб'єктів і сил, які впливають на розвиток і підтримку службами маркетингу вигідних взаємовід­носин з цільовими страхувальниками. Маркетингове середови­ще містить як загрози, так і можливості. Його структуру можна представлено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.1

Структура маркетингового комплексу страхової компанії

Маркетинговий комплекс
Страхова послуга Ціна Просування Розпов­сюдження
Умови Обслугову­вання Гарантії Страховий тариф Страхова премія Страхова вартість Страхова сума Графік виплати страхової премії Реклама Особисте просування Стимулювання збуту Зв'язки з громадськістю Канали розподілу Охоплення ринку Місце розташування точок продажу

 

Таблиця 4.2

Структура маркетингового середовища страхової компанії

Рівень ієрархії систем по відношенню до страхової компанії Склад елементів
   
Макросистеми Політико-правова, демографічна, економічна, соціально-культурна, природна, науково-тех­нічна та інформаційні системи
Однорівневі зі страховою компанією системи Маркетингові посередники (агенти, брокери), контактні аудиторії(засоби масової інформа­ції, державні установи, суспільні організації, широкий загал), цільова аудиторія (страху­вальники юридичні і фізичні особи)
Підсистеми страхової компанії Структурні підрозділи страхової компанії, які співпрацюють зі службою маркетингу
Служба маркетингу страхової компанії Керівництво служби маркетингу та співро­бітники (маркетологи)

 

Розрізняють стратегічний, оперативний та організаційний мар­кетинг страхової компанії.

До заходів стратегічного маркетингу відносять:

- дослідження страхового ринку та його сегментацію;

- визначення індикативних показників страхової продукції;

- розробку пропозицій та проектів щодо стратегії подаль­шого розвитку страховика.

Оперативний маркетинг передбачає:

- аналіз поточного стану реалізації страхових послуг;

- професійну підготовку фахівців та страхових посередників;

- організацію проведення рекламних заходів і зв'язків з громад­ськістю;

- розробку та впровадження додаткових сервісних послуг страхувальникам.

У межах організаційного маркетингу вирішуються такі зав­дання:

- моніторинг організаційних взаємозв'язків у структурі стра­хової компанії;

- підвищення ефективності взаємодії структурних підрозділів страховика;

- впровадження заходів щодо зміцнення корпоративної куль­тури персоналу страховика.

Маркетингова діяльність страхової компанії підлягає ретель­ному плануванню. Маркетинговий план є одним з головних до­кументів. Його розробка, розгляд і прийняття передують скла­данню інших планів страховика.

Виходячи з концепції маркетингу, його процес може бути зве­дений до двох основних функцій:

1. Формування попиту на страхові послуги і здійснення їх реа­лізації.

2. Забезпечення страхових інтересів.

Формування попиту на страхові послуги є найбільш важким завданням, що витікає зі специфіки страхової послуги, її відмін­ності від інших товарів та послуг (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Складові функції формування попиту на страхові послуги

 

Функція задоволення страхових інтересів реалізується за до­помогою високої культури страхового обслуговування, чіткої організації роботи страховика зі здійснення страхових виплат. Головним принципом більшості страхових компаній є те, що будь - який відвідувач є потенційним клієнтом і від того, як буде прове­дено першу розмову, яким буде інтер'єр офісу в значній мірі за­лежить стане цей відвідувач клієнтом даної компанії чи звернеть ­ ся віндо конкурентів. Однак слід зазначити, що підвищення рівня сервісу потребують здійснення витрат на утримання страхової компанії і, як наслідок, збільшення вартості страхових послуг. Дуже важливим для іміджу страховика є своєчасне і в повному обсязівиконання своїх зобов'язань за договорами страхування.

Зважаючи на важливу роль маркетингу для розвитку будь-якої страхової компанії та досягненню нею поставлених страте­гічних цілей, діяльність в даній сфері здійснюється відокремле­ним структурним підрозділом. Завданням такої служби зазвичай є розробка марке­тингового комплексу з метою виведення своїх послуг на страхо­вий ринок та забезпечення їм конкурентних переваг за рахунок ефективного позиціонування.

Для розробки маркетингового комплексу служба маркетингу страхової компанії проводить маркетингові дослідження, розроб­ляє нові страхові послуги, формує маркетингові плани за напрям­ками страхування. Забезпечення реалізації розроблених страхо­вою компанією страхових послуг є основним продуктом служби маркетингу страховика.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)