АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система розробки та продажу страхових послуг

Читайте также:
 1. E согласно механизму сотрудничества с системами фермента.
 2. II. Богословская система
 3. III. Лексика как система (8 часов)
 4. SCADA как система диспетчерского управления
 5. SCADA система Citect
 6. SCADA-система: назначение и функции
 7. SCADA: требования к системам верхнего уровня
 8. Shelter (разработчик USC) – система управления отелем, гостиницей, домов отдыха, пансионатов, санаториев
 9. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота
 10. аблица 10. Строение клетки. Структурная система цитоплазмы
 11. Абсорбционный чиллер предназначен для получения холодной воды, которая в последующем может использоваться в качестве хладагента в системах кондиционирования.
 12. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Маркетингова політика традиційно поділяється на такі основ­ні види:

- орієнтована на вибір потенційного страхувальника, тоб­то на пошук окремих категорій громадян, умовно дібраних за певними ознаками — за видом трудової діяльності; відношенням до майна; регіоном проживання (наприклад, орендарі, власники автотранспортних засобів, вантажоперевізники, працівники ризикових професій тощо);

- орієнтована на окремі види страхування чи групи страхо­вих продуктів - медичне, від нещасних випадків, надання пакета страхових послуг тим, хто від'їжджає за кордон, тощо, або за порівняльною вартістю страхових продуктів, сервісним обслу­говуванням при їх реалізації, розслідуванні страхової події та ви­платі страхових відшкодувань, забезпеченні «асистансом», супро­водженням ризику (наприклад, при страхуванні вантажопере­везень залізницею);

- орієнтована відносно конкретних каналів реалізації - наприк­лад,поширення страхових полісів на підприємствах, дібраних за певними груповими ознаками (транспортно-експедиційні, тури­стичні тощо).

За будь-яких умов маркетингова політика передбачає прове ­ деннямаркетингових досліджень. Об'єктом таких досліджень виступає страхове поле. Під цим узагальненим терміном у практич­ній роботі пропонується розглядати такі два головні поняття:

- клієнти як фактичні чи потенційні споживачі страхових по­слуг;

- об'єкти страхування.

Виконавці маркетингового дослідження в роботі обов'язково маютькеруватися такими принципами, як об'єктивність, повно­ти, лаконічність та своєчасність.

Так, в процесі маркетингових досліджень маркетинговий відділ проводитьдослідження в таких напрямках:

- визначення потреб потенційних страхувальників;

- дослідження ситуації на ринку, дій конкурентів;

- аналіз стану і тенденцій економічної ситуації серед потен­ційних страхувальників;

- оцінка потенціалу конкурентів за тим чи іншим напрямком страхової діяльності;

- проведення оцінки і встановлення можливостей роботи ком­панії в даному регіоні, в сегменті ринку, за видом страхування тощо;

- проведення соціально-демографічних оцінок і прогнозів та екстраполяція результатів на потенційні можливості компанії.

На основі маркетингових досліджень проводиться аналіз і про­гнозування кон'юнктури страхового ринку, під поняттям якого слід розумі­ти сукупність факторів і умов, що визначають сьогоднішній його стан і перспективи розвитку на майбутнє.

Одним з найбільш важливих завдань страхового маркетингу є розробка та просування нових видів страхових послуг. При цьому нові страхові послуги можуть бути двох типів:

- перший тип - (найчастіший варіант) послуга, яка не реалі­зувалася компанією, але вже реалізувалася на ринку іншими стра­ховими компаніями;

- другий тип - послуга, яка взагалі реалізується на ринку впер­ше, немає аналогів і відповідно відсутні конкуренти щодо її реалі­зації з боку інших страховиків.

В першому випадку менеджмент страхової компанії повинен шляхом проведення маркетингових досліджень з'ясувати - чи є реальна можливість виходу на ринок з тим чи іншим видом стра­хових послуг. При цьому встановлюються:

- компанії-конкуренти, їх кількість, фінансова потужність, потенціал у випадку гострої конкурентної боротьби;

- кількість потенційних страхувальників (наприклад, якщо очікується їх зменшення, то рішення про вихід на ринок з даною страховою послугою взагалі може бути скасоване);

- сумісно з фінансовим відділом обраховується необхідний для розробки і просу вант нової страхової послуги обсяг інвестицій.

Політика компанії щодо виведення на ринок нових страхових послуг має базуватися як на дослідженні окремих сегментів рин­ку, так і на ретельному дослідженні і прогнозуванні ситуації в країні.

Достатньо ефективним інструментом збільшення клієнтської бази може бути впровадження додаткових умов або додатково­го сервісу до вже існуючих страхових послуг, в тому числі і в обов'язкових видах страхування.

Система продажу страхових послуг має формуватися з вра­хуванням специфіки того чи іншого виду страхування. Так, ок­ремі послуги не можуть бути реалізовані без страхових посеред­ників (наприклад, звичайний поліс обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті не може бути реалізований без участі посередника - каси автотранспортного підприємства).

В процесі формування каналів реалізації страхових послуг компанія обов'язково має враховувати чинник витрат. Витрати на формування каналу реалізації страхових послуг поділяються на початкові та постійні. Початкові витрати - це витрати на організацію каналу продаж, а постійні - витрати, пов'язані з ут­риманням каналу. Відповідно до цього, початкові витрати є зав­жди більшими, ніж витрати на утримання. У зв'язку з цим існує дві стратегії:

- перша - передбачає, що для формування ефективного кана­лу просування страхових послуг компанія свідомо йде на збиткову діяльність впродовж певного періоду часу;

- друга - передбачає врахування усіх витрат компанії, в тому числі і початкових витрат на формування каналу реалізації при визначенні страхового тарифу.

Перша стратегія частіше застосовується на висококонкурентних страхових ринках. Для того, щоб працювати певний час в збитковому режимі, компанії необхідно мати значні фінансові резерви. Друга стратегія більше притаманна для ринку, що роз­вивається, оскільки часто компанії просто не можуть собі дозво­лити конкурувати за ціною, оскільки не мають коштів для по­криття запланованих збитків. Друга стратегія також може зас­тосовуватися якщо послуга, яка продається, є достатньо новою для ринку і у компанії немає явних конкурентів (в такому випад­ку цінової конкуренції просто немає).

Зараз компанії активно використовують сучасні інформаційні технології для реклами, інформування клієнтів і продажу стра­хових послуг. Зокрема, через мережу Інтернет можна ознайоми­тися з пропозиціями послуг, які надаються страховиками, часто можна визначити вартість страхової послуги (на сайтах багатьох компаній є так звані " Страхові калькулятори"), вершиною ви­користання інформаційних технологій є придбання страхової по­слуги через мережу. Даний канал реалізації страхових послуг з часом буде використовуватися усе частіше, оскільки за критерієм витрат, пов'язаних з реалізацією страхових послуг, цей канал, безумовно, є найбільш економічним.

Важливим чинником, що має враховуватися при виборі каналів реалізації страхових послуг, є ситуація в зовнішньому макроекономічному середовищі. Так, в умовах прогнозованого зрос­тання і швидкого розвитку фінансового ринку достатньо ефек­тивним каналом реалізації страхових і інших фінансових послуг може бути так званий "фінансовий супермаркет". Фінансовий супермаркет представляє собою продаж страхових, банківських, інших фінансових послуг на одній торгівельній площадці.

В практичній діяльності "фінансовий супермаркет" - це офіс, що створений переважно на базі банківських відділень, страхових компаній, в якому клієнт може отримати пов­ний спектр фінансово-кредитних послуг.

Головна складова концепції "фінансового супермаркету безумовно, маркетингова. Її мета - максимальне задоволення потреб роздрібного клієнта. В значній мірі ця мета досягається правильним обранням формату "фінансового супермаркету». Під поняттям формату розуміють:

- вибір цільової аудиторії;

- місце розташування установи;

- внутрішню логістику (зручність проходження інформацій­них і документарних потоків, розташування робочих зон менед­жерів);

- стилістика зовнішнього оформлення та інтер'єру.

Правильний формат передбачає як наявність простих, макси­мально необхідних фінансових послуг, так і професійних про­давців (висококваліфікованих менеджерів-фінансових експертів).

Модель "фінансового супермаркету" в принципі забезпечує усім учасникам конкуренті переваги.

В першу чергу використання моделі дозволяє збільшити реалізацію фінансових послуг усіма учасниками. Тісна співпраця надає і інші переваги. Так, банки укладають зі страховиками угоди щодо зберігання отриманих ними коштів на банківських депози­тах, астраховики отримують доступ до страхування ризиків банків. З подальшим розвитком фінансового ринку страхові компанії в рамках "фінансового супермаркету" активно співпрацюють з лізинговими компаніями, компаніями з управління актива­ми. З'являються нові комбіновані послуги, які містять в собі ознаки як страхових, так і інших фінансових послуг. Типовим прикла­дом може бути так зване інвестиційне страхування (unit-linked). Таке страхування містить в собі елемент накопичувального стра­хування життя та інвестування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)