АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення фінансової надійності страхової компанії та фактори, що її забезпечують

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 3. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 4. Аналіз фінансового положення компанії
 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 6. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 7. В. Показники оцінки фінансової стійкості
 8. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 9. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 10. Визначення
 11. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 12. Визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин

В Україні проблему фінансової надійності (стійкості) страхо­вої компанії найбільш детально розглядав авторський колектив під керівництвом Осадця С. С.

За їх визначенням, фінансовою стійкістю (надійністю) страховика є спроможність страховика виконати стра­хові зобов'язання, прийняті за договорами страхування і перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників.

Перелік факторів, що забезпечують фінансову стійкість (надійність) страховика, при цьому є таким (табл. 9.1).

Наведений перелік чинників, що забезпечують фінансову стій­кість страховика, є достатньо вичерпним. До нього можна дода­ти лише фактори, які мають непрямий вплив на фінансову стій­кість і є суб'єктивними. До таких факторів слід віднести можли­вий низький рівень професіоналізму в роботі з фінансами, фінансові зловживання, неякісну конкуренцію, промисловий шпіонаж, інші дії, що можуть привести до незапланованих фінансових втрат і викликати порушення фінансової стійкості.

Таблиця 9.1

Фактори, що забезпечують фінансову стійкість (надійність)

страхової компанії

Фактор Характеристика
   
Розмір власних коштів В Україні, згідно з обліковими стандартами, до розміру власних коштів страховика належать ста­тутний капітал, інший додатковий капітал; додат­ково вкладений капітал, резервний капітал, гаран­тійний капітал. При цьому нормативи встанов­люються до величини лише статутного капіталу (1 млн. євро для ризикових компаній та 1,5 млн. євро до компаній зі страхування життя)
Збачансова-ний страховий портфель Збалансований страховий портфель досягається поєднанням в ньому більш безпечних і небезпеч­них видів страхування, які характеризуються ча­стотою настання подій і величиною збитку. Більш небезпечні ризики генерують великі, потенційно можливі збитки, але і приносять більші за обся­гами премії
Правильно розраховані тарифні ставки Тарифна ставка є ціною за страхову послугу. В цьому випадку враховується реальна ціна ризику, забезпечується однорідність та стабільність стра­хових операцій. Таким чином, при обрахуванні тарифної ставки необхідно брати до уваги: - сформований страховий портфель; - статистичну інформацію про настання стра­хових випадків у минулих періодах; - динамічні зміни означених вище показників
Достатність страхових резервів Розмір страхових резервів повинен бути адекват­ним узятим страховим зобов'язанням. Премії, що акумульовані у страхові резерви, певний час зна­ходяться у страховика і можуть бути інвестовані з метою одержання додаткового доходу
Розміщення страхових резервів Розміщення страхових резервів в різних активах забезпечує інвестиційну діяльність страховика. Інвестиції повинні бути ліквідні і прибуткові. В окремих періодах за рахунок інвестиційної діяль­ності можуть покриватися збитки страховика за основною діяльністю. В практиці українського страхування цей елемент фінансової стійкості викликає найбільші проблеми, оскільки фінансові ринки в Україні поки що розвинуті недостатньо, що викликає проблеми з пошуком ліквідних і прибуткових фінансових інструментів для забез­печення розміщення страхових резервів
Пере­страхування Перестрахування є дуже важливим елементом забезпечення фінансової стійкості страховика. Необхідність перестрахування може бути викли­кана незбалансованістю страхового портфелю, коливанням результатів діяльності страховика. Без використання такого інструменту як перестра­хування фінансова надійність страхової компанії не може вважатися нормальною. Нормальним вважається такий стан, коли в перестрахування компанією надається від 5 до 50 % усіх ризиків

 

Слід зазначити, що в усіх країнах фінансова надійність стра­ховиків є об'єктом державного контролю. Так, в країнах ЄС, Україні, Росії та Балтії страховим компаніям не можна одночасно займатися страхуванням життя і ризиковими видами страхуван­ня. Ці види страхування є різними за своїм економічним змістом, передбачають формування зовсім різних фінансових механізмів і тому цілком справедливо вважати, що поєднання цих двох видів діяльності в одній компанії загрожуватиме її фінансовій стійкості (найбільш поширеним при цьому видом порушення є використан­ня коштів резервів зі страхування життя для здійснення страхо­вих виплат за іншими видами страхування).

Окрім того в кожній більш-менш розвинутій країні є органи державного нагляду за страховою діяльністю, які контролюють фінансову стійкість страхових компаній за допомогою встанов­лених законодавчо-економічних нормативів. Недотримання того чи іншого нормативу може означати загрозу фінансової стійкості страхової компанії, а значить і її клієнтам-страхувальникам і тому може бути підставою для скасування ліцензії на проведен­ня тих чи інших видів страхування.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)