АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 3. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 4. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 5. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 6. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 7. Визначення
 8. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 9. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ
 10. ВИЗНАЧЕННЯ В КРОВІ ГЛЮКОЗИ
 11. Визначення відношення молярних теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення

HLA-типування

визначення експресії ГК рецепторів на лімфоцитах

інтерферонова активність сироватки крові

визначення рівня лізоцима в крові та сечі

мікроскопія букального змиву

дослідження гормонального профілю (стан наднирників, щитовидної і паращитовидних залоз)

визначення рівню бета-2-мікроглобуліну в крові та сечі

Визначення осмоляльності сечі

Дослідження транспорту солей

визначення екскреції кальцію з сечею

визначення рівню 17-ОКС і 17-КС в сечі

Копрограма

 • Інструментальні дослідження

А. Обов`язкові дослідження

Вид обстеження Стадія ГН Частота
Контроль артеріального тиску період розгорнутих клінічних проявів та при наявності артеріальної гіпертензії в подальшому Щоденно
період зворотнього розвитку та ремісії 2 рази на тиждень
період ремісії за необхідності
Контроль ваги тіла при набряках Щоденно
в інших випадках 1 раз на 1-2 місяці
Проба Мак-Клюра при прихованих набряках за необхідності
Дослідження очного дна період розгорнутих клінічних проявів, при лікуванні делагілом щомісячно
при наявності ангіоспастиної енцефалопатії частіше
в подальшому за необхідності
ЕКГ період розгорнутих клінічних проявів Одноразово
в подальшому за необхідності
УЗД сечової системи з імпульсною доплерометрією період розгорнутих клінічних проявів Одноразово
період зворотнього розвитку Одноразово
період ремісії за необхідності
УЗД органів черевної порожнини період розгорнутих клінічних проявів Одноразово
в подальшому за необхідності
Рентгенологічне дослідження кісток, легень   за необхідності
Радіонуклідні дослідження при можливості (непряма ренангіографія, динамічна та статична реносцинтіграфія) період розгорнутих клінічних проявів Двічі
в подальшому 1 раз на 1-2 роки
Біопсія нирки пункційна (бажано)   до призначення програмного лікування Одноразово
після завершення програмного лікування Одноразово
перед зняттям з диспансерного обліку Одноразово

Б. Допоміжні дослідження

Добовий моніторинг артеріального тиску

Функціональні дослідження сечового міхура (за необхідностю)

ЕЕГ

ФКГ

Ехокардіографія з оцінкою функціонального стану

УЗД кісток

Екскреторна урографія – в період ремісії

мікційна цистографія – в період ремісії (за необхідностю)

гепатобілісцинтіграфія (бажано)

· Консультації спеціалістів

оторіноларінголога, окуліста, стоматолога, за необхідності - гастроентеролога, інфекціоніста, кардіолога, гематолога, ендокринолога, уролога, гінеколога, інших.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)