АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Контроль страхової діяльності

Читайте также:
 1. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 2. II. Контрольна робота.
 3. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 4. IV.Контрольно - аналитический этап.
 5. IX. Контроль за осуществлением пассажирских перевозок
 6. O меморіально-ордерна (контрольно-ахова).
 7. S.I.2. Види діяльності, які може здійснювати юридична особа після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії)
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОРГАНИЗАЦИИ

Успішне функціонування страхової компанії багато в чому досягається за рахунок ефективного контролю, що дозволяє отримати потрібну інформацію для прийняття управлінських рішень. Оцінка реальної ситуації, що складається в кожній конкретній страховій компанії, що функціонує як самостійний господарюючий суб'єкт страхового ринку забезпечується контролем. Тим самим створюються передумови для внесення коректив до запланованих показників розвитку страхової діяльності. Контроль виступає як функція управління страховою компанією, без якої не можуть бути якісно реалізовані інші функції управління: планування, організація, мотивація. Завдяки контролю страхова компанія отримує один з головних інструментів вироблення політики і ухвалення рішень, що забезпечують нормальне функціонування страховика в умовах складної ринкової кон'юнктури. Багато в чому за допомогою контролю досягаються намічені цілі страхової компанії як в довгостроковій перспективі, гак і в питаннях оперативного керівництва.

У функцію контролю входить збирання, обробка і аналіз інформації про фактичні результати страхової діяльності, порівняння їх з плановими показниками, виявлення відхилень і аналіз причин цих відхилень, розробка заходів, необхідних для досягнення поставленої мети. В зв'язку з цим контроль розглядається не тільки як фіксація відхилень, але і як аналіз причин відхилень і виявлення можливих тенденцій розвитку. Здійснення контролю супроводжується встановленням його стандартів і критеріїв. Стандарти контролю — конкретні результати, стани або дії, ступінь відхилення від яких визначається в процесі контролю. Як стандарти можуть використовуватися значення показників, регламенти, відображені в положеннях, наказах, правилах і інструкціях.

До основних цілей контролю відносяться:

- своєчасне визначення відхилень, помилок і недоліків|нестача| в роботі виконавців і структурних підрозділів страхової компанії;

- знаходження шляхів усунення відхилень;

- узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи. Основними завданнями контролю є:

- діагностика стану страхової компанії;

- зворотний зв'язок із страховими працівниками;

- інформування страхових працівників;

- спонука або мотивація страхових працівників.

Елементами контролю є:

- адміністративний контроль, який базується на плані організації робіт, процедурах і веденні документації, пов'язаної з наданням повноважень на здійснення страхової діяльності;

- контроль за грошовими потоками страхової компанії;

- контроль за результатами страхової діяльності, який базується на веденні документації, пов'язаної з контролем за плановими і фактичними показниками.

По суті поняття контролю як функції управління страховою компанією зводиться до контролю планів страхової компанії, контролю повноважень страхових працівників, контролю документального оформлення страхових операцій, контролю збереження активів страховика. В зв'язку з цим реалізуються конкретні процедури контролю, тобто послідовність дій із проведення контролю. Ці процедури контролю включають етап вироблення критеріїв і стандартів, етап зіставлення з ними реальних результатів, етап у вигляді ухвалення необхідних корегуючих дій.

Вироблення критеріїв і стандартів передбачає визначення конкретних параметрів страхової діяльності, зміни яких піддаються вимірюванню. Ці ж параметри використовуються також в процесі планування страхової діяльності. Всі стандарти повинні співвідноситися з цілями і стратегією страхової компанії. Цілі, які можуть бути використані як стандарти для контролю, характеризуються наявністю тимчасових рамок і конкретного критерію, по відношенню до якої можна оцінити ступінь виконання роботи.

Зіставлення досягнутих результатів із встановленими стандартами - другий етап процедури контролю. Тут визначається, наскільки досягнуті результати відповідають заданим значенням.

Ухвалення необхідних корегуючих дій передбачає усунення відхилень. Можливо також, що на даному етапі процедури контролю будуть переглянуті стандарти. Чим чіткіший зв'язок між цілями страхової компанії і стандартами, які використовуються для контролю, тим більше буде вірогідність того, що процес контролю буде сприйнятий і зрозуміли всіма структурними підрозділами страховика. В процесі коректування модифікуються цілі, переглядаються плани, перерозподіляються завдання для окремих структурних підрозділів страхової компанії і окремих виконавців.

Системність контролю. Контроль, що реалізовується, повинен органічно вписуватися в систему управління страховою компанією. Контрольні функції повинні бути інтегровані у функції планування, розробку організаційної структури страховика, розподіл повноважень і відповідальності, організацію праці і стимулювання персоналу страхової компанії.

Адаптивність контролю до змін в зовнішньому і внутрішньому середовищі страхової компанії Контроль перебудовується відповідно до вимог, що змінилися. Зміни стосуються, перш за все стандартів, термінів, частоти, засобів і методів проведення контролю.

Оптимальність контролю. Обсяг контролю повинен бути достатнім для вирішення поставлених завдань страхової компанії. Надмірний контроль приведе до неефективного витрачання коштів на збір та обробку непотрібної інформації. Контрольний «пресинг» дратує персонал, погіршує психологічний клімат в трудовому колективі страхової компанії.

Економічність контролю. Витрати на функціонування системи контролю повинні відповідати ефекту від його проведення. У кінцевому підсумку контрольні заходи, що проводяться, повинні приносити додатковий прибуток або сприяти його збереженню на певному рівні, запобігаючи втратам.

У управлінській практиці розрізняють: загальний контроль, (контроль страховій компанії в цілому); функціональний контроль (контроль окремої функції страхової діяльності або окремого структурного підрозділу страхової компанії).

Форми контролю можна виділити на підставі того, як він здійснюється. З цієї точки зору розрізняють попередній, поточний і завершальний контроль. Попередній контроль має місце до того, як виконання завдання було розпочате. Мета попереднього контролю полягає у визначенні умов, які можуть перешкодити виконанню роботи, а також в попередженні небажаних відхилень.

Поточний контроль здійснюється в процесі виконання завдання і відіграє роль основи системи зворотного зв'язку. Він направлений на припинення відхилень і порушень в процесі реалізації плану, а також для визначення стадії, на якій знаходиться рішення задачі. Поточний контроль може бути суцільним або вибірковим.

Завершальний контроль здійснюється після закінчення виконання завдання або роботи. Він спрямований на визначення відповідності між запланованими і реально досягнутими показниками. Залежно від того, чи були досягнуті поставлені цілі і в якій мірі вони досягнуті визначається оцінка праці працівника, відповідального за виконання завдання.

Бюджетний контроль. Зміст, об'єм і форма цього контролю визначається центром відповідальності. Він базується на розробці бюджетів структурних підрозділів страхової компанії.

Контроль в страховій діяльності підрозділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній контроль здійснюється керівництвом і службою внутрішнього контролю страхової компанії. Зовнішній контроль здійснюється фахівцями з боку або сторонніми спеціалізованими організаціями (наприклад, аудиторськими фірмами). Практична сторона зовнішнього аудиту зводиться до ревізії діяльності страхової компанії за певний період часу відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку і процедур аудиту.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)