АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Врегулювання страхових претензій з перестраховиками

Читайте также:
 1. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 2. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів
 3. Врегулювання страхових претензій за договорами, які передбачають асистанс-допомогу
 4. Врегулювання страхових претензій за договорами, які передбачають «асистанс-допомогу»
 5. Досудове врегулювання господарських спорів: суть, значення, порядок, строки, наслідки. Робота адвоката в таких справах. Судові витрати.
 6. Етнополітичні конфлікти: причини винекнення, динаміка, типологія та спроби врегулювання.
 7. Етнополітичні конфлікти: причини виникнення, динаміка, типологія та способи врегулювання
 8. Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів
 9. Класифікація страхових правовідносин
 10. Необхідністьі методи контролю з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових послуг.
 11. Оподаткування страхових компаній

Перестрахування було і залишається найбільш важливим інструментом забезпечення фінансової надійності страхової ком­панії. Зараз і в майбутньому жодна страхова компанія (навіть найбільша) не може проводити свої операції без перестрахуван­ня, оскільки без механізму перестрахування не можна досягти достатнього розсіювання ризику. Оскільки страхова компа­нія є учасником страхових відносин і матеріально зацікавленою стороною, то вона не може залишатися осторонь процесу врегу­лювання збитків (так само як і при оцінці ризиків при прийнятті їх на страхування)

Основними учасниками процесу перестрахування є цедент - компанія, що віддає ризик в перестрахування, і цесіопарій - ком­панія. яка приймає ризик у перестрахування.

З точки зору врегулювання страхових збитків, цедент очікує від цесіонарія:

- оперативності і злагодженості процесу врегулювання збит­ків, за можливістю мінімальних термінів, в яких страховик виплачує перестрахувальнику свою частину збитків. Це питан­ня є достатньо важливим, зважаючи на те, що в більшості до­говорів перестрахування передбачається процедура, за якої пря­мий страховик проводить розслідування і здійснює страхову виплату сам, після чого передає матеріали до перестрахової ком­панії і за результатами їх оцінки отримує компенсацію. Через такий механізм часто виникає касовий розрив (між здійсненою страховою виплатою і очікуваною компенсацією від перестраховика). Якщо сума страхової виплати є великою, то така си­туація потребуватиме додаткового фінансування;

- використання механізму касового збитку, тобто встанов­леного розміру збитку, за перевищення якого перестраховик зо­бов'язаний сплатити свою частку страхового відшкодування пе­рестрахувальнику раніше, ніж той виплатить страхове відшко­дування. Така практика є скоріше винятком, ніж правилом, оскільки це невигідно перестраховику. Але в ряді випадків укла­дення угод такого типу є можливим (особливо якщо перестра­ховується більша частка ризику).

Етапи та основні дії перестрахувальника і перестраховика при врегулюванні страхової претензії можна представлено у табл. 6.1.

При врегулюванні страхових претензій між цедентом і цесіонарієм можуть виникати спірні ситуації. Найбільш вразливим при цьому є цедент, оскільки він зобов'язаний зробити страхову ви­плату навіть у випадках, коли цесіонарій не згоден визначати подію страховим випадком, або затягує (навмисно чи не навмис­но) розгляд наданих йому документів і розрахунків.

Таблиця 6.1

Етапи і основні дії перестрахувальника та перестраховика

при врегулюванні страхової претензії

Етапи врегулювання страхової претензії Основні дії
перестрахувальника перестраховика
1. Інформація про настання страхового випадку Інформування перестраховиків. Залучення перестраховиків до врегулю­вання, узгодження дій 3 аварійним комісаріатом. Передача перестраховикам усіх необхідних до­кументів, що інфор­мують про страховий ви­падок, суму очікуваного збитку Підтвердження отриман­ня повідомлення про страховий випадок. Ви­вчення наданих доку­ментів про обставини страхового випадку. Прий­няття рішення про участь в процесі врегулювання або відмова від такого
2. Виставлення рахунків та узгодженого пакету документів Визначення суми кін­цевого збитку та його розподіл між перестраховиком і перестраху­вальником. Формування пакету документів для перестраховиків. Узгодження порядку і термінів оплати збитків. Підтвердження закінче­ння процесу врегулюва­ння. Перевірка правильності розрахунків та повноти представленого пакету документів. Врегулювання спірних і сумнівних моментів. Прий­няття рішення про ви­плату або відмову у виплаті. Представлення перестрахувальнику усіх необхідних документів.
3. Коригування суми збитку Узгодження додаткових витрат. Надання інфор­мації про регресні випла­ти за суброгацію. Пере­рахунок суми збитку за часткою перестраховиків Підтвердження (або непідтвердження) згоди про участь у додаткових витратах. Контроль за претензійним процесом. Підтвердження вірності проведених розрахунків

 

В українській і закордонній практиці виникали ситуації, за яких цедент не зміг самостійно провести виплату. В таких ситуаціях можливим є проведення декількох фінан­сових операцій:

- залучення коштів від акціонерів;

- отримання банківського кредиту;

- переуступка права страхової виплати іншому страховику (з відповідною передачею усіх документів, що підтверджують вимогу до цесіонарія).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)