АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Управління страховим портфелем страхової компанії

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 4. Аналіз фінансового положення компанії
 5. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 6. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 7. Визначення фінансової надійності страхової компанії та фактори, що її забезпечують
 8. Витрати страхової компанії
 9. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління
 10. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 11. Г) Адміністративних витрат, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
 12. Глава 52. Система управління ризиками

Страховий портфель - цефактична кількість застрахованих осіб та об'єктів або сукупність договорів страхування на певній території, на підприємстві, в органі­зації.

В практиці страхування, під поняттям страхового портфелю розуміють наявну структуру наданих страховою компанією послуг, закріп­лених страховими полісами, термін дії яких на звітну дату (на да­ту складання балансу) ще не витік.

Збалансований страховий портфель досягається поєднанням в ньому більш безпечних і небезпечних видів страхування, які характеризуються частотою настання подій і величиною збит­ку. Більш небезпечні ризики генерують великі, потенційно мож­ливі збитки, але і приносять більші за обсягами премії. Наприк­лад, страхування пасажирів на транспорті є безпечним видом страхування, але норма прибутку по ньому буде незначною, в той час як страхування ядерних об'єктів є більш небезпечним ви­дом страхування і здатне приносити страховику більшу норму прибутку.

Як система економічного управління, страховий портфель представляє собою ряд рішень щодо розвитку тих чи інших видів страхування в компанії. При цьому, як і в теорії портфельного інвестування, застосовується підхід до оптимального поєднання ризику і доходності.

Завданням менеджменту страхової компанії є формування такого страхового портфелю, який би забез­печив їй нормальний (ринковий) рівень доходності за по­мірного ризику (рис. 9.1).

Управління передбачає формування стратегічних і тактичних завдань. Стратегічні і тактичні задачі управління страховим порт­фелем можуть бути представлені таким чином (рис. 9.2).

Формування політики управління страховим портфелем почи­нається зі встановлення довгострокових маркетингових цілей страховика. Саме маркетинговий підрозділ повинен надати інфор­мацію про потребу ринку в тих чи інших страхових послугах і оцінити можливості щодо діяльності компанії в обраному сегменті ринку. Відділ маркетингу має спрогнозувати надходження стра­хових премій за напрямками діяльності страхової компанії і сфор­мувати прогнозний страховий портфель (при цьому робиться висновок про його збалансованість або незбалансованість).

 

Рис. 9.1.Оптимальне співвідношення між видами страхування

як елемент збалансованого страхового портфелю

До стратегічних цілей страхової компанії в управлінні стра­ховим портфелем належить і формування політики перестраху­вання. Так, жодна страхова компанія не може починати працю­вати з розміщенням того чи іншого ризику, не маючи для цього відповідного перестрахового покриття. Тому переговори з забез­печення перестрахування мають проводитися на етапі, що пере­дує виведенню страхової послуги на ринок.

 

Рис. 9.2.Стратегічні і тактичні задачі управління страховим портфелем

 

В тактичному плані управління страховим портфелем перед­бачає організацію постійного моніторингу за виконанням плану надходження страхових премій і здійснення страхових виплат (при цьому головним тут має бути, щоб сума виплат за визначеним видом страхування не перевищувала суму отриманих за ним страхових премій).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)