АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Необхідність і суть страхового менеджменту

Читайте также:
 1. Антропологія менеджменту та антропологія конфлікту як перспективні напрями досліджень
 2. Будова страхового ринку та його інфраструктура
 3. Вероятностный метод определения страхового запаса
 4. Види політики менеджменту персоналу
 5. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління
 6. Вопрос: Понятие страхового мерчандайзинга
 7. Для чого необхідно вивчати психологію менеджменту?
 8. Заполнение страхового полиса
 9. Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації
 10. ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
 11. Історія виникнення менеджменту
 12. Коло менеджменту

Страховий бізнес, як і всіляка інша підприємницька діяльність, потребує управління в плануванні, організації, регулюванні і контролі. При цьому йдеться про діяльність пов'язаною з формуванням і використанням ресурсів страхового фонду, що обертаються у сфері товарно-грошових відносин. Ресурси страхового фонду формують і використовують страхові організації, серед яких вирішальна роль належить акціонерним страховим компаніям. Через ці страхові компанії проходять крупні грошові потоки, що відображають виробництво, розподіл, обмін і споживання суспільного продукту. У сучасних умовах страхові компанії виступають на специфічному страховому ринку, де пропонують клієнтурі різноманітні страхові продукти і послуги. На страховій діяльності позначається весь хід відтворювального процесу, різні макроекономічні показники розвитку виробництва і обігу. Увага до управління акціонерними страховими компаніями виступає фундаментальною передумовою ефективного функціонування системи страхування в загальнонаціональних масштабах.

Діяльність акціонерної страхової компанії в умовах ринкової економіки вимагає високого рівня організації, без якого неможливе досягнення мети, що стоїть перед цим страховиком, забезпечення його конкурентоспроможності і ефективності діяльності. Специфіка сфери управління в страховому бізнесі зумовлює необхідність виділення в менеджменті його особливого напряму — страхового менеджменту. У найбільш загальній формі об'єктом управління в страховому менеджменті виступає сукупний страховий фонд, призначений для відшкодування можливого збитку. Страховий менеджмент є складовою системи страхування, що діє в країні, куди входять інституційні суб'єкти, формуючі фінансові ресурси страхового фонду (недержавні пенсійні фонди, акціонерні страхові компанії, товариство взаємного страхування, страхові пули).

У вузькому розумінні слова страховий менеджмент є управління діяльністю акціонерною страховою компанією, що функціонує в умовах конкурентного економічного середовища, яке включає постановку цілей, вибирання засобів і розробку методів їх досягнення. Ефективний менеджмент створює основу для економічного процвітання страхової компанії акціонерного типу в умовах страхового ринку, що склався. Страхувальник через конкретні мотиви і переваги, опосередковані страховим інтересом, визначає реальний бізнес страхувальника. Опираючись на наявні страхові інтереси, страхова компанія створює певний пакет страхових продуктів, орієнтований на задоволення запитів страхувальників.

Таким чином, страховий менеджмент - це професійне управління страховою діяльністю страхової компанії, яке здійснюється в умовах ринкових відносин і направлене на отримання максимального прибутку при раціональному використанні всіх наявних ресурсів. Страховий менеджмент вивчає найбільш раціональні технології управління страховими компаніями, а також управління іншими професійними учасниками страхового ринку.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)