АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Страхові послуги та страхові продукти, їх реалізація

Читайте также:
 1. Житлово-комунальні послуги
 2. Задачі, функції та особливості організації маркетингової діяльності в страховій компанії
 3. Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги
 4. Ким надаються фінансові послуги в Україні?
 5. Побутові послуги
 6. Послуги зв'язку
 7. Соціально-культурні послуги
 8. СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
 9. Страхові агенти та їхні функції. Система генеральних агентств.
 10. Страхові внески
 11. Страхові послуги в умовах страхового ринку України: оцінка сучасного стану та існуючих проблем.

В сучасних умовах досить часто при здійсненні процесу страхування застосовуються терміни «страхові продукти» та «страхові послуги». В економічній літературі широко використовуються обидва цих терміни, часто підмінюючи один одного.

Здається більш коректним було б використання терміну „страховий продукт” при вказівці конкретного виду страхування. А термін „страхова послуга” дещо ширший, включає в себе значний спектр інших операцій, пов’язаних із страхуванням, таких як розрахунки актуаріїв, результати роботи професійних оцінювачів страхового ризику та страхового збитку, інформація про ймовірність настання страхового випадку та масштабність вірогідних ризиків і збитків тощо. Це також необхідно враховувати при здійсненні операцій на страховому ринку. Хоча, існують й інші підходи у визначенні зазначених термінів, що фактично їх ототожнюють.

Існує декілька концепцій страхового продукту:

- компенсаційна, основою страхового продукту є ризикова компенсація з боку страховика, яка ґрунтується на ймовірності настання ризику погіршення матеріального стану страхувальника, яка компенсується можливістю здійснення страхової виплати;

- інформаційна (фундатор – В. Мюллер) – надається страхувальнику не продукт, не послуга, а гарантія, яка забезпечується певним обсягом інформації – страховий продукт є матеріальним, а страхав послуга – інформацією;

- 3-рівневого страхового продукту (фундатор Халлер) – базовим рівнем страхового продукту є очікування, що ризик не реалізується, оскільки він є наслідком існування динамічного середовища та процесів, в який входять соціальна, технічна та фінансова підсистеми;

- концепція Д. Фарні – страховий продукт, як система, включає ризикову, накопичувальну, забезпечувальну підсистеми.

Страхові послуги, здебільшого, реалізуються у такий спосіб:

- прямий продаж;

- продаж за допомогою посередників.

- Прямий продаж здійснюється:

- в офісі страхової компанії;

- спеціально найманими працівниками – аквізиторами;

- за адресами у довідниках;

- поштовими відправленнями;

- по мережі Інтернет.

Продаж за допомогою посередників відбувається на комісійній основі через:

- агентів;

- брокерів;

- інших посередників – банки, туристичні агенції, мережа Інтернет тощо.

Наявність посередників у страховій справі свідчить про достатню зрілість ринкових відносин. Агент чи брокер виконують роль проміжної ланки між страховиком та страхувальником, підвищують оперативність укладання договорів та збільшують активи страховика.

В Україні найбільшого поширення набули такі способи реалізації страхових продуктів як в офісі страхової компанії та за допомогою страхових агентів.

В цілому, на страховому ринку України системи продажу страхових послуг постійно удосконалюються, застосовуються нові форми та методи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)