АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 3. Авіатранспортного підприємства»
 4. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 5. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 6. Аналіз асортименту і структури продукції
 7. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 8. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 9. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 10. Аналіз даних
 11. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 12. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок

За даними фінансової звітності провести аналіз фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 7.7

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ, тис. грн

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміна за період (+, –)
1. Джерела власних засобів      
2. Основні засоби та ін.      
3. Наявність власних оборотних засобів (1 – 2)      
4. Довгострокові кредити та залучені засоби      
5. Наявність власних засобів і довгострокових джерел формування запасів і витрат (3 + 4)      
6. Короткострокові кредити та зобов’язання      
7. Загальна величина основних джерел формування запасів (5 + 6)      
8. Загальна величина запасів      
9. Надлишок (+) або нестача (–) власних оборотних засобів (3 – 8)      
10. Надлишок (+) або нестача (–) власних і довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат (5 – 8)      
11. Надлишок (+) або нестача (–) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (7 – 8)      
12. Тривимірний показник фінансової ситуації (ряд. 9, 10, 11)      

Для оцінки джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників, що відображають різний ступінь охоплення різних видів джерел.

Перший показник — наявність власних оборотних засобів; визначається різниця величини джерел власного капіталу та величини необоротних активів:

ОЗвл = Двл.к – Ан,

де ОЗвл — власні оборотні засоби; Двл.к — джерела власного капіталу (розділ І пасиву балансу); Ан — необоротні активи (розділ І активу балансу).

Другий показник — наявність власних і довгострокових зобо­в’язань джерел формування запасів і витрат (Овл.д); одержується збільшенням попереднього показника на суму довгострокових кредитів і позикових засобів:

ОЗвл.д = (Двл.к + Дк) – Ан,

де Дк — довгострокові зобов’язання.

Третій показник — загальна величина головних джерел формування запасів і витрат (ОЗ); дорівнює сумі попереднього показ­ника та величини короткострокових кредитів і позикових засобів:

ОЗ = (Двл.к + Дк + Ккр) – Ан,

де Ккр — короткострокові кредити і позикові засоби.

Кожний з наведених показників наявності джерел формування запасів і витрат має бути зменшений на суму іммобілізації оборотних засобів у складі інших дебіторів та інших оборотних активів.

Цим трьом показникам джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування.

Це надлишок (+) або нестача (–) власних оборотних засобів:

ОЗвл = ОЗвл – Ао,

де Ао — запаси і витрати. Надлишок (+) або нестача (–) власних і довгострокових зобов’язань джерел формування запасів і витрат:

ОЗвл.д = ОЗвл.д – Ао.

Надлишок (+) або нестача (–) загальної величини головних джерел формування запасів і витрат:

ОЗ = ОЗ – Ао

Розрахунки трьох показників забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування дають змогу класифікувати фінансові ситуації за ступенем їх стійкості.

При ідентифікації типу фінансової ситуації використовують тривимірний показник.

Можливе визначення чотирьох типів фінансових ситуацій.

1. Абсолютна стійкість фінансового стану, яка задається такими умовами:

(1,1,1)

Ця ситуація, якщо її виразити через тривимірний показник, буде 1,1,1.

2. Нормальна стійкість фінансового стану підприємства, яка гарантує його платоспроможність:

(0,1,1)

3. Нестійкий фінансовий стан, пов’язаний з порушенням платоспроможності, за якої ще існує можливість установлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів і збільшення оборотних засобів, а також додаткового залучення довгострокових кредитів і позикових засобів.

(0,0,1)

4. Кризовий фінансовий стан, за якого підприємство перебуває на межі банкрутства, — грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення і дебіторська заборгованість підприємства не покривають навіть його кредиторської заборгованості:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)