АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аграрні кризи та їхні особливості

Читайте также:
 1. I. КРИЗИС НАУК КАК ВЫРАЖЕНИЕ РАДИКАЛЬНОГО ЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
 2. PR-консалтинг в кризисных ситуациях.
 3. Аграрні відносини в імперіалістичних країнах
 4. Аграрні реформи
 5. Активизация военно-морской стратегии США и нарастание внутреннего кризиса в Японии
 6. БерлинскаяиКарибскийкризиса
 7. Бізнес-лексика та її особливості
 8. Біохімічні особливості
 9. Боротьба трудящих сільського господарства проти гноблення монополій І великих землевласників у капіталістичних країнах. Аграрні програми комуністичних І робітничих партій
 10. Вивчення і особливості розвитку молодшого шкільного віку.
 11. Видові особливості молочної залози в свійських тварин

Суперечності капіталістичного відтворення виявляються також і в аграрних кризах. В основі їх також лежить основна супереч­ність капіталізму — суперечність між суспільним характером виробництва і приватнокапіталістичною формою привласнення. Аграрні кризи виявляються насамперед у відносному над­виробництві сільськогосподарської продукції, нагромадженні ве­личезних нереалізованих її запасів. Одночасно зростає заборго­ваність селянських господарств (у сучасних умовах це забор­гованість насамперед іпотечним банкам), масово розорюються дрібні і середні виробники. Конкурентна боротьба загострює­ться, і в ній виживають найбільші господарства, які застосову­ють найдосконалішу техніку і технологію. Розвиток капіталізму в сільському господарстві має специфічні особливості, які визна­чають і специфічний характер аграрних криз.

Аграрні кризи мають тривалий, затяжний характер, розтя­гуючись на десятиріччя, протягом яких промисловість встигає здійснити кілька циклів. Вони не відрізняються і такою регу­лярною періодичністю, як кризи в промисловості. Настання цих криз, як і вихід із них, пов'язане не тільки з внутрішніми проце­сами в розвитку економіки тієї чи іншої країни, а й певною мі­рою також з процесами, які відбуваються в світовій капіталі­стичній системі господарства в цілому. Тому, зазначав В. І. Ле­нін, аграрні кризи необхідно аналізувати у зв'язку «із загальним розвитком світового капіталізму...» 1

1 Ленін В. /. Повн. зібр. творів, т. 4, с, 59.

Головна причина тривалого, затяжного характеру аграрних криз — в монополії приватної власності на землю, яка породжує відставання в розвитку сільськогосподарського виробництва по­рівняно з промисловістю.

Інша причина затяжного характеру аграрних криз полягає в існуванні земельної ренти та систематичному зростанні її. Збільшення земельної ренти, насамперед абсолютної, здорожує сільськогосподарську продукцію, внаслідок чого утруднюється її реалізація.

Високий рівень земельної ренти відволікає від продуктив­ного використання в сільському господарстві величезні капіта­ли. Це перешкоджає інтенсивному масовому оновленню основ­ного капіталу, підвищенню продуктивності праці, скороченню витрат виробництва, а отже, такому зниженню вартості сільсько­господарської продукції, яке прискорило б реалізацію її над­лишків і вихід з кризи.

Нарешті, однією з причин затяжного характеру аграрних криз є наявність маси дрібних селянських господарств. Дрібні фермери ведуть виробництво здебільшого для того, щоб мати необхідні засоби існування для себе і своїх сімей. В умовах кризи вони не можуть, як капіталісти, скорочувати виробництво, а ведуть його в попередніх розмірах, щоб прохарчуватися і за­платити орендну плату. Вони не мають можливості використову­вати нову техніку, щоб знизити затрати праці і пристосуватися до нових, нижчих цін. Усе це утруднює реалізацію надлишкіи сільськогосподарської продукції, затягує аграрну кризу.

Надвиробництво сільськогосподарських продуктів має не аб­солютний, а відносний характер. Мільйони людей капіталістич­ного світу систематично недоїдають.

 

За час панування капіталізму сільське господарство буржуазних країн вже тричі вступало в смугу тривалих аграрних криз.

Перша аграрна криза почалася в останній чверті XIX ст. (І873 р.) і три­вала до середини 90-х років. Вона охопила Західну Європу, Росію і США,

Друга аграрна криза вибухнула в 20-х роках нинішнього століття. Вона насамперед вразила США, Канаду, Аргентину, Австралію, а потім переросла у світову аграрну кризу. Ця криза була подолана тільки в ході другої світо­вої війни.

Третя аграрна криза почалася незабаром після закінчення другої світової війни (1948 р.) спочатку в США, Канаді, Аргентіні та Австралії. З середини 50-х років вона набула світового характеру, охопивши сільськогосподарське виробництво і західноєвропейських країн.

Як і дві попередні, ця криза також стала наслідком загострення основної суперечності капіталізму.

До початку 70-х років аграрна криза надвиробництва змінилася кризою недовиробництва сільськогосподарської продукції. Катастрофічно швидке зро­стання цін на основні види продовольчих товарів на світовому капіталістич­ному ринку в останні роки і критично низький рівень запасів їх в основних країнах — експортерах та імпортерах — свідчення глибокої диспропорції роз­витку світового капіталістичного сільського господарства.

 

Аграрні кризи сприяють концентрації сільськогосподарського виробництва, прискоренню переходу сільського господарства розвинутих капіталістичних країн від мануфактурної до машин-р>і стадії капіталізму. В сучасний період зміцнилися позиції і Висилилось гноблення монополій і фінансового капіталу в сільсько му господарстві, а разом з тим прискорився процес розорен­ні дрібного виробника, що погіршило умови відтворення суспіль-ц&го капіталу в цілому.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)