АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Агресивна роль міжнародних монополій

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. Боротьба трудящих сільського господарства проти гноблення монополій І великих землевласників у капіталістичних країнах. Аграрні програми комуністичних І робітничих партій
 3. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 4. Глава 36. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
 5. Джерела надприбутку монополій
 6. Концентрація виробництва — матеріальна основа виникнення панування монополій
 7. Міжнародна Організації Праці , її функції та завдання, співвідношення міжнародних норм про працю і трудового законодавства України.
 8. Проблема ліквідації панування іноземних монополій
 9. Система міжнародних економічних відносин
 10. Суть монополій у виробництві. Їхні форми
 11. Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин

Швидке зростання міжнародних угод про поділ світових ринків теоретик II Інтерна­ціоналу К- Каутський тлумачив так, нібито капіталізм вступив у період мирного роз­в'язання своїх економічних суперечностей шляхом «полюбовного» поділу світових ринків. З часом, говорив К. Каутський, імперіа­лізм переросте в «ультраімперіалізм», конкурентна боротьба між імперіалістичними монополіями закінчиться і настане епоха міц­ного миру.

«Теорія ультраімперіалізму» К. Каутського є перекрученням марксизму; вона суперечить дійсності. Історія довела повну аб­сурдність тези про можливість настання при імперіалізмі періо­ду, коли поділ світових ринків буде остаточно завершений і на­стане мирний розвиток капіталізму. Припинити боротьбу за рин­ки неможливо з ряду причин. По-перше, нерівномірність розвитку монополій, поява нових великих виробників певного товару при­зводить до необхідності нового переділу ринку. По-друге, роз­виток науки і виникнення нових галузей виробництва також ви­ключає можливість завершення поділу світових ринків. Поява нових товарів зумовлює нові угоди про поділ світових ринків. По-третє, відкриття нових або виснаження старих джерел сиро­вини змінює співвідношення сил монополій, які займаються її добуванням, і є причиною періодичного переділу ринків сиро­вини.

Таким чином, поділ світових ринків монополіями є процес, що супроводить всю історію імперіалізму. Думка, що він може бути завершений «полюбовно» поділом світу інтернаціонально організованим капіталом, «теоретично цілком безглузда, а прак­тично є софізм і спосіб нечесного захисту найгіршого опорту­нізму» 1. Отже, неправильне й твердження апологетів імперіа­лізму про можливість припинення боротьби між найбільшими монополіями за гегемонію в експлуатації капіталістичного світу.

1 Ленін В. І. Повн. зібр. творів, т. 27, с. 349.

Як зазначено в Звітній доповіді ЦК КПРС XXV з'їзду партії, в сучасний період посилилось міжімперіалістичне суперництво. «Зросла міць міжнародних монополій зробила конкурентну бо­ротьбу ще більш нещадною». Усі спроби урядів капіталістичних країн згладити суперечності не дають результатів. «Незгоди ви­являються в нових формах, суперечності вибухають з новою силою» !. Міжнародні монополії, як свідчить історія, сприяли роз­в'язуванню двох світових воєн. Військові поставки приносили їм численні доходи.

 

Прибутки американських акціонерних компаній, які становили 3,3 м;ірд. дол. у 1938 p., лише за п'ять років зросли до 24,6 млрд. дол. в 1943 p., що по­клало початок нового рівня нагромадження капіталу.

 

Сучасні воєнно-промислові монополії об'єднані в комплекси спільною науково-технічною розробкою і виконанням складних, дорогих, особливо вигідних воєнних програм. Вони стали мате­ріальною базою агресивної політики імперіалізму, її активними натхненниками й ідеологами. Продаж зброї за межі НАТО зріс у 70-ті роки з 3 до 20 млрд. дол. за рік і уже тепер служить роз­в'язанню воєн. Боротьба проти соціалізму перетворилася в основу існування воєнно-промислових комплексів, для яких мир і роз­зброєння — це підрив їхнього існування.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)