АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

База даних як складова інформаційної системи

Читайте также:
 1. А.1. Вімоги до даних
 2. Аналіз метеорологічних даних регіону та його сировинної бази
 3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 4. База даних для роботи з Project Expert
 5. Бази даних. Основні відомості
 6. Банківської системи в Україні.
 7. Бланк обробки даних
 8. в умовах рейтингової системи
 9. Введення метеоданих (SET T.P)
 10. Ведення даних для створення плакату
 11. Вибирання даних

 

База даних як компонент інформаційної системи. Бази даних та системи управ­ління базами даних, що забезпечують представлення інформації для аналізу ситуацій та прий­нят­тя рішень, за останній час стали невід¢ємними компонентами всіляких інфор­ма­цій­них систем, що використовуються у різних областях діяльності людства. Кожна інфор­ма­цій­на система (ІС) співвідноситься до визначеної частини реального світу – сфери проб­лемної орієнтації ІС, що іменується предметною областю. Таким чином відрізняються ІС, що орієн­то­вані на застосування у сфері медицини, геології, екології, управління наукою тощо.

Два аспекти ІС повинні розглядатися у нерозривному взаємозв¢язку: здатність видобу­ва­ти, зберігати, накопичувати, узагальнювати та корегувати знання про об¢єкт, а також здат­ність використовувати накопичені знання для знаходження ефективних рішень у сфері засто­су­вання даної інформаційної системи. Тому базу даних прийнято трактувати як інфор­ма­цій­ну модель предметної області, що еволюціонує у часі.

 

 

 
 

 

 


Мал. 15. Взаємодія інформаційної системи і предметної області

 

Разом з тим, призначення бази даних не вичерпується отриманням із непотрібних відомостей про зовнішнє середовище. Справу в тому, що найбільш економічним і ефектив­ним сховищем інформації про реальний світ є сам реальний світ. Головним є те, що від ІС вимагається видобування інформації із моделі предметної області для виробки належного впливу на реальний світ. Якщо в модель (базу даних) закладена достатня інформація про стан і загальних законах поведінки об¢єктивного світу, то її можна використовувати для передбачення наслідків того чи іншого впливу на предметну область (що тимчасово відображається у базі даних), сприяючи прийняттю обгрунтованих рішень. Місце бази даних в інформаційних системах буде мати вигляд наступним чином (мал. 15).

Будь-яка інформаційна система орієнтована на виконання наперед заданих функцій у відповідній їй сфері застосування. Кожна така функція реалізується прикладною програмною системою, що входить у склад інформаційної системи. Кожна із прикладних систем потребує інформацію про конкретну частину предметної області – проблемного середовища. Проблем­ні середовищі різних прикладних систем можуть знаходитися у різних співвідношеннях друг до друга – бути незалежними, перетинатися або включатися одне в одне. При цьому, видіння одних і тих же сукупностей реальних об¢єктів в різних інфор­маційних системах, яке визна­ча­ється специфікою задач, може бути різним. В таких випадках кажуть, що дані о належній сукуп­ності об¢єктів мають різні представлення.

Взагалі представлення даних прийнято називати форму сукупного виразу знань про предметну область (чи проблемне середовище) в базі даних. Одна із задач проектування бази даних в інформаційній системі заключається в тому, щоб побудувати таке представлення даних о предметній області, які б дозволили описувати широкий клас предметних областей та могли б ефективно використовуватися для вирішення прикладних задач. При цьому СУБД повинні володіти спроможністю створювати централізовані представлення даних о предметній області, які достатні для підтримки всієї сукупності прикладних систем, а з іншого боку – ефективно формувати часткові представлення даних о різноманітних проблемних середовищах на основі централізованої бази даних. В цьому прагненні до одночасного задоволення суперечних факторів універсальності та проблемної орієнтації міститься одна з головних проблем проектування бази даних.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)