АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз метеорологічних даних регіону та його сировинної бази

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 3. А.1. Вімоги до даних
 4. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 5. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 6. Аналіз асортименту і структури продукції
 7. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 8. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 9. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 10. Аналіз даних
 11. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 12. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок

2.1.1 Зайти на сайт:

· http://ukraine-meteo.ru/;

· http://meteocenter.net → «АЭРОПОРТЫ» → «Украина» (обираємо місто) → «Прогноз погоды в … (місті)»→ Внизу таблиці «Архив погоды >>>» → Прокручуємо вікно донизу і знаходимо розділ «Город … - архив погоды» → вказуємо Рік, Місяць, День (для початку відліку) → «Найти» → копіюємо через Буфер обміну (звертаємо увагу на примітку до стовпчика «Ветер» – для цього треба підвести вказівник миші до назви);

· http://www.pogoda.by/zip-avia/?Year=2010;

· http://meteoinfo.by/meteoarh/;

· http://www.meteonova.ua/pro/33846.htm;

· або інший.

та отримати статистичну інформацію щодо метеорологічних характеристик регіону для визначеного періоду часу:

· температура навколишнього середовища (щопівгодинні, щогодинні, середні добові значення);

· вітрова активність (сила та напрям вітру) (щопівгодинні, щогодинні, середні добові значення);

· інтенсивність сонячної інсоляції на горизонтальну поверхню (добові значення);

2.1.2 Отримані дані привести до форми придатної для подальшої компютерної обробки.

2.1.3 Побудувати графік температурних умов для визначеного періоду.

2.1.4 Побудувати діаграму тривалості температурних режимів для визначеного періоду.

2.1.5 Побудувати троянду вітрів для напрямів Північ – Півн.Схід – Схід – Півд.Схід – Південь – Півд.Захід – Захід – Півн.Захід з розподілом за інтенсивністю вітрової активності за діапазонами 1…>0,5; 0,5…>0; 0 (де значенню 1 відповідає швидкість вітру Vmax).

Роза вітрів — векторна діаграма, що характеризує режим вітру в даному місці за багаторічними спостереженнями. Діаграма є пучком променів, що витікають з однієї точки і направлені по румбах горизонту. На кожному промені від центру убік, звідки дме вітер, відкладається в певному масштабі відрізок, пропорційний повторюваності вітру даного напряму. Кінці відрізків зазвичай з'єднуються прямими лініями.

Довжина вітру показана стрілками, що йдуть до центру кола. Довжина стрілки до кола відповідає повторюваності даного напряму вітру у відсотках від загального числа спостережень без урахування штилів. Цифра в колі показує повторюваність штилів у відсотках від загального числа спостережень.

 

 

2.1.6 Будуємо діаграму тривалості режимів вітрової активності протягом періоду.

2.1.7 Скачати з сайту http://ukraine-meteo.ru/ дані щодо інтенсивності сонячної радіації для визначеного регіону та часового періоду.

Виконати наступну послідовність: Перейта на сайт Þ Вибрати місто (у меню справа) Þ Із списку, що розкрився, у категорії Суточные изменения по годам вибрати Инсоляция на горизонтальной поверхности Þ У новому вікні у випадаючому списку (зверху справа) виберіть потрібний рік Þ скопіюйте потрібні дані у розрахункову таблицю.

2.1.8 Побудувати графік інтенсивності сонячної інсоляції для визначеного періоду

Сформувати висновки по підрозділу 2.1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)