АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок системи теплоакумулюючого електроопалення з застосуванням твердотільних (магнезитових) накопичувачів)

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Акти нагляду за додержанням і застосуванням законів
 7. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 8. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 9. База даних як складова інформаційної системи
 10. Банківської системи в Україні.
 11. в умовах рейтингової системи
 12. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.

2.9.1 Визначити обсяги тепловтрат окремих приміщень будівлі для кожного з чотирьох режимів визначених у п.2.8.3.

2.9.2 Розрахувати необхідну потужність накопичувальних блоків для кожного опалюваного приміщення для умов теплозабезпечення визначених у п.2.9.1.

2.9.3 Розрахувати вартість капіталовкладень та експлуатаційні витрати на рпалення за період дослідження.

Сформувати висновки по підрозділу 2.9

 

Визначення ефективності впровадження системи припливновитяжної вентиляції з рекуперуванням тепла відпрацьованого повітря

2.10.1 Визначити кратністю повітрообміну будівлі.

2.10.2 Розрахувати обсяги повітрообміну, м³/год.

2.10.3 Провести розрахунки та вибір приточно-витяжної установку з рекуперацією типу Lossnay компанії MELCO за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Lossnay Sellection.

2.10.4 Визначити обсяги капіталовкладень для впровадження установки Lossnay.

2.10.5 Визначити обсяги економії енергоресурсів, коштів при застосуванні рекуператорної установки та розраховуємо простий термін окупності..

Сформувати висновки по підрозділу 2.10

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)