АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кількість похмурих днів

Читайте также:
 1. B Кількість бактерій в 1 л води
 2. Кількість адміністративно-господарського персоналу
 3. Кількість верстатозмін
 4. Кількість грошей, необхідна для обігу
 5. Кількість ліжок помножити на норму витрат на харчування на одного хворого в день.
 6. Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення?
 7. Кількість тепла
 8. Кількість учасників ТОВ
 9. Навчальний заклад Кількість балів
 10. Органи, які більш радіочутливі або які накопичують більшу кількість інкорпорированих р/н отримали назву критичних.
 11. Особисті переваги що до отримання посад у проектних командах, ініціативних групах (довільна кількість).
Широта місцевості Період
Літні місяці Осінні та весняні місяці Зимові місяці
  2-4 3-4 4-6
  2-4 4-6 6-10
  2-4 6-8 10-15
  3-5 8-12 15-25
  3-5 12-14 20-35

2.7.6 Розрахувати ємність акумуляторних батарей (АБ):

, А·год,

де - напруга АБ (), В;

- припустима глибина розряду АБ ().

2.7.7 Врахувати вплив температури повітря у приміщенні де знаходиться АБ на її ємність:

, А·год,

де - температурний коефіцієнт.

2.7.8 Вибрати тип акумулятора та розраховуємо їх кількість:

· Кількість паралельно з’єднаних акумуляторів:

, шт,

де - номінальна ємність акумулятора, А·год.

· Кількість послідовно з’єднаних акумуляторів:

, шт,

де - номінальна напруга системи постійного струму, В;

- номінальна напруга вибраного типу акумулятора (зазвичай це 2, 6 або 12 В), В.

· Загальна кількість акумуляторів у АБ = .

Сформувати висновки по підрозділу 2.7

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)