АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок системи акумулювання електричної енергії

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 7. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 8. База даних як складова інформаційної системи
 9. Банківської системи в Україні.
 10. БНМ 1.4.16. Закон збереження повної механічної енергії
 11. в умовах рейтингової системи
 12. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.

2.7.1 Обсяги енергії постійного струму з врахуванням втрат у інверторі:

, Вт·год,

де - коефіцієнт втрат у інверторі ( - «втрати на заряд-розряд АБ»).

2.7.2 З п.2.3.6 беремо максимальну потужність споживання групи споживачів, що увімкнені одночасно ().

Визначити потужність інвертора:

, Вт.

2.7.3 Вибрати інвертор для умов та .

Виконати наступну послідовність: Зайти на сайт www.sma.de Þ вибрати мову English Þ розкрити меню Products та вибрати категорію Solar inverters Þ із списку, що розкрився, вибрати потрібний тип та марку інвертора.

2.7.4 Кількість енергії (А·год) для покриття навантаження змінного струму:

, А·год.

2.7.5 Задатись кількістю похмурих днів (або днів «без сонця») .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)