АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Банківської системи в Україні

Читайте также:
 1. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 2. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 3. Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.
 4. База даних як складова інформаційної системи
 5. в умовах рейтингової системи
 6. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 7. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)
 8. Визначення показників надійності елемента системи
 9. Визначення політичної системи
 10. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
 11. Відрядно-регреснвні і штрафні системи заробітної плати. Найновіші системи капіталістичної відрядності

Розкрийте в загальних рисах процес створення комерційного

Банку.

Що таке регулятивний капітал і з яких частин він складається?

Які нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу

Встановлені Національним банком України для комерційних

Банків?

Чи можуть в Україні існувати банки з участю іноземного капі-

Тала або банки, які повністю належать іноземному власнику?

Назвіть і розкрийте ті основні принципи, на яких заснована

Функціональна діяльність комерційного банку.

Охарактеризуйте банківську систему України з погляду на

Кількість банків з виключно вітчизняним капіталом.

Що таке власні ресурси комерційного банку і з яких частин

Вони складаються?

Яке функціональне призначення має власний капітал комер-

Ційного банку?

У чому суть пасивних операцій комерційного банку?

Перелічіть основні джерела ресурсів, які залучає комерційний

Банк для забезпечення своєї діяльності.

Що лежить в основі поділу внесків юридичних і фізичних осіб

у банк на вклади (депозити) до запитання і на строкові вклади?

Що таке депозитний сертифікат і які його особливості?

Що таке now-рахунки і чому вони вигідні як вкладнику, так і

Комерційному банку?

Розкрийте суть депозитно-чекової емісії, яку здійснює комер-

Ційний банк.

Щетинін А. І. «Гроші та кредит»

Що являють собою кредити, які комерційний банк отримує на

Міжбанківському ринку і які їх особливості?

Чи може комерційний банк залучити ресурси центрального

Банку і яким чином?

Які витрати несе комерційний банк за залучені ресурси і залеж-

Но від чого він установлює відсоток за вкладами і депозитами?

У чому суть активних операцій комерційного банку?

Якими нормативними актами в Україні регламентується бан-

Ківське кредитування?

Визначте і охарактеризуйте основні етапи процесу підготовки

До видачі кредиту, його оформлення і повернення.

Поясніть, що означає термін «пролонгація кредиту»?

Як в Україні діляться кредити за терміном дії кредитної угоди?

Як ділять кредити залежно від їх забезпеченості або незабез-

Печеності?

Як розділяються кредити за способами погашення?

Дайте класифікацію кредитам щодо найбільш поширених спо-

Собів надання.

Назвіть найбільш типові види кредитів за способом їх пога-

Шення.

Як можна поділити кредити залежно від способу оплати відсо-

Тка за ними?

Назвіть і розкрийте форми кредитів, які виникають на осно-

Ві вже оформлених кредитних відносин (наприклад на основі

Комерційного кредиту).

Що таке ломбардний кредит?

Що таке іпотечний кредит?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)