АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Банку, якщо він занадто ухиляється від виконання рекомендацій

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. VI Поточний контроль виконання роботи
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 9. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 10. Банкнота - це вексель банку, за яким пред'явник може в будь-який час одержати гроші і яким банк замінює комерційний вексель.
 11. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Слід зазначити, що серед специфічних методів регулювання кре-

Дитно-грошових відносин через вплив центрального банку на комер-

Ційні є й суто адміністративні за своїм характером дії. Це, наприклад,

Установлення з боку центрального банку прямого контролю над бан-

Ками за тими кредитами, що дає комерційний банк підприємствам

Або фірмам. Цей метод поширений у багатьох країнах, але найчастіше

Він використовується в тих країнах, де ринкова економіка ще не дуже

Розвинута або знаходиться в стані кризи.

10.3

Грошово-кредитна політика

Національного банку України

Грошово-кредитним відносинам у ринковій економіці відведено

Надзвичайно важливу роль. Будь-яке їх порушення призводить до не-

Бажаних наслідків у суспільному виробництві. Саме через це в тих су-

Часних ринкових системах, що належать до регульованих, ці відносини

Перебувають під постійним контролем держави, що реалізується в його

Грошово-кредитній політиці. Грошово-кредитна політика — це сукуп-

Ність таких заходів, що реалізуються державою і спрямовані на регу-

Лювання грошово-кредитних відносин. Держава створює загальні умови

Для реалізації цих відносин, формуючи законодавчу базу, визначаючи

Загальну організацію функціонування кредитних структур і законо-

Давчі основи здійснення грошової емісії та цінних паперів. Розроблена

На цій основі грошово-кредитна політика з боку її практичної реаліза-

Ції забезпечується центральним банком країни, який, виконуючи роз-

Роблену і затверджену політику у сфері розвитку кредитно-грошових

Відносин, у той же час є досить незалежним і самостійним у своїх діях.

Як обґрунтовано підкреслюють вітчизняні вчені, кредитно-гро шова

Політика за своїми глобальними завданнями підпорядкована макро-

Економічним процесам і щодо цього не є автономною (Див.: Гальчин-

Ський А. Теорія грошей. — К.: Основи, 1998. — С. 263.).

З огляду на це її стратегічні цілі такі: забезпечення можливостей

Для ефективного функціонування суспільного виробництва, досяг-

Розділ. Центральні банки

Нення економічного зростання. Урешті-решт, стратегія кредитно-гро-

Шової політики має бути спрямована на покращання добробуту на-

Селення, стримування інфляції, забезпечення зайнятості населення.

Реалізація стратегічних цілей грошово-кредитної політики в су-

Часних умовах може базуватися на двох основних теоретичних мо-

Делях, розроблених західною економічною наукою. Це, насамперед,

Кейнсіанська модель, в основу якої покладено тезу про те, що вирі-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)