АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Банки та банківську діяльність», а разом з нею і нових нормативів. З

Читайте также:
 1. А что делать, если он никоим образом не оправдывает родительских надежд? Заработок невелик, вид – не солидный: джинсы рваные, маечка разрисованная.
 2. АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ
 3. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 4. Антирабическую вакцину Пастер получил путем снижения вирулентности вируса бешенства. Каким образом он смог это сделать?
 5. Банки и банковская система. Центральный банк, его функции
 6. БАНКИ И КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
 7. БАНКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДЕНЬГИ ЛЮДЯМ БЕЗ СИСТЕМ
 8. Банки, общая характеристика.
 9. Банкірський кредит. Банки, їхні функції та операції
 10. БУДЬТЕ БАНКОМ, А НЕ БАНКИРОМ
 11. Быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной степени воспроизводить непосредственное влияние сотрудника таможенного органа на динамику показателей результативности.

початку 2002 р. введено такі нормативи:

І. Нормативи капіталу:

• мінімальний розмір регулятивного капіталу, що являє собою

Базу для розрахунків економічних нормативів банку і включає

як основний (1-го рівня), так і додатковий (2-го рівня) капітал;

• адекватність регулятивного капіталу;

• адекватність основного капіталу.

ІІ. Нормативи ліквідності:

• миттєвої ліквідності;

Розділ. Комерційні банки

• поточної ліквідності;

• короткострокової ліквідності.

ІІІ. Нормативи кредитного ризику та інвестування:

• максимальний розмір ризику на одного контрагента;

• норматив великих кредитних ризиків;

• максимальний розмір кредитів, гарантій і поручительств, на-

даних одному інсайдеру;

• максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій і поручи-

тельств, наданих інсайдерам;

• інвестування в цінні папери окремо за кожною установою;

• норматив загальної суми інвестування;

• норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) ва-

Лютної позиції банку.

Встановлені нормативи регулярно контролюються НБУ і в разі їх

Відхилення до банків застосовуються методи економічного та адміні-

Стративного впливу.

У сукупності обов’язкових нормативів висхідними виступає нор-

Матив регулятивного капіталу. З метою забезпечення стійкості ко-

Мерційних банків і можливості покриття збитків у випадку неперед-

Бачених обставин Національний банк України встановлює для всіх

Комерційних банків мінімальний розмір статутного капіталу. Його

Розмір виражено у євровалюті, введеній з 1999 р. більшістю країн

Членів Європейського союзу. Розмір мінімального регулятивного ка-

Піталу диференційований за банками залежно від виду банку та тер-

Міну його дії з моменту заснування.

Так, НБУ встановив мінімальні розміри регулятивного капіталу

На 2003—2007 рр. з розбиттям за кожним роком і залежно від виду

банку. Ці нормативи наведено в табл. 11.1.

Що ж до новостворених банків, то для них встановлено такі самі

Нормативи регулятивного капіталу, але мінімальний розмір, який іс-

Нує для діючих банків на 17.01.2003 р., для них є мінімальним розміром

Першого року існування. Нормативів, установлених для діючих банків

На 01.01.2007 р., вони повинні досягти на п’ятий рік свого існування.

До складу регулятивного капіталу банку входить як основний ка-

Пітал, що включає статутний фонд банку й інші фонди, створювані

Банком за рахунок свого прибутку, так і додатковий капітал, що пере-

Буває у вигляді резервів для покриття кредитних і валютних ризиків,

А також резервів, утворених за рахунок переоцінки фіксованих акти-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)