АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Heraeus. Відсутність філій таких компаній в Україні стримує вільний

Читайте также:
 1. А вот ллорны не отличались тактичностью в таких случаях, они безжалостно подминали одну звездную систему за другой.
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 4. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.
 5. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 6. Аналіз стану підприємництва в Україні на сучасному етапі
 7. Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.
 8. Банківської системи в Україні.
 9. В експерименті у жаби було зруйновано гіпофіз. Внаслідок цього через деякий час її шкіра посвітлішала. Відсутність якого гормону викликала таку реакцію шкірного покриву?
 10. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТАКИХ СОБСТВЕННИКОВ
 11. В слайде должно быть: появляется картина, а потом по щелчку название к ней. и таких слайдов – 5 штук. описания не надо. мы их раздадим в распечатке.

Вихід на світовий ринок нашого банківського золота. Воно виготовля-

Ється в нашій державі переважно на двох великих афінажних підпри-

Ємствах — Дніпропетровському хімічному підприємстві і в колишньо-

Му Дніпропетровському інституті особливо чистих речовин і металів

— і має високий (з погляду світового ринку золота) рівень якості.

Світовий ринок позичкових капіталів функціонує переважно

Через такі організаційні установи, як банки. Але останні не тільки

Надають кредити, а й частково беруть на себе операції з розрахунку

Між державами та їх центральними банками. Серед цих установ дуже

Важлива роль належить Банку Міжнародних розрахунків у Базелі

(Швейцарія), який було створено в 1930 р. Цей банк акумулює вне-

Ски (як правило, короткострокові) центральних банків в іноземній

Валюті або в золоті. На основі свого статуту БМР здійснює розрахун-

Ки між країнами і забезпечує розвиток стосунків між центральними

Банками різних країн.

Важливими є функції цього банку щодо забезпечення сталос-

Ті провідних валют. З цією метою БМР часто виступає ініціатором

Здійснення колективних інтервенцій на валютному ринку. Успіш-

Ність цих операцій у чималому ступені забезпечується величезною

Інформаційною й аналітичною діяльністю стосовно євроринку, яку

Здійснює Банк міжнародних розрахунків.

Що ж до поточних розрахунків між суб’єктами однієї держави з

Суб’єктами іншої, то це здійснюється за допомогою комерційних бан-

Розділ. Міжнародні валютно-кредитні установи

Ків, які інколи мають на це спеціальний статус. В Україні це так звані

Уповноважені банки. Ці банки або відкривають за кордоном свою фі-

Лію, або, що буває значно частіше, відкривають кореспондентський

Рахунок у банках інших держав. Проте й на цьому рівні діють певні

Правила, які мають міжнародний характер. Стосовно цього слід на-

Звати такі надзвичайно важливі документи, як міжнародна Женев-

Ська конвенція про чеки та векселі (1930—1931 рр.), а також «Уніфі-

Ковані правила і звичаї для документарних акредитивів» та «Уніфі-

Ковані правила по інкасуванню торговельних документів».

12.2

Міжнародний валютний фонд, Світовий банк

Та Європейський банк реконструкції і розвитку

В умовах подальшої інтернаціоналізації господарської діяльності

У світі і тих змін, що відбуваються в усій сукупності товарно-грошо-

Вих відносин, все значнішою стає роль різноманітних міжнародних

Валютно-кредитних установ. Ця роль виявляється у посиленні ре-

Гулюючого характеру цих установ, а також у зростанні їх значення


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)