АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз стану підприємництва в Україні на сучасному етапі

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. Heraeus. Відсутність філій таких компаній в Україні стримує вільний
 3. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 4. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 5. Акти цивільного стану
 6. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 7. Аналіз асортименту і структури продукції
 8. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 9. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 10. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 11. Аналіз даних
 12. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

 

Підприємництво - це організаційно-господарське новаторство на основі використання нових можливостей розвитку виробництва й збуту продукції. Підприємництво - один із економічних ресурсів, що бере участь у зростанні вартості і утворенні доходу. Змістом підприємництва є реформування або реорганізація виробництва шляхом використання різноманітних ресурсів і можливостей для випуску товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини і ринків.

Особливості розвитку українських підприємств на сучасному етапі формуються у відповідності зі змінами стратегічних орієнтирів на всіх рівнях господарювання. На регіональному рівні стратегічні орієнтири. незважаючи на складний і суперечливий характер взаємодії, цілком визначають відповідні умови для діяльності підприємств.

У табл. Б.1 [26] наведено кількість суб’єктів ЄДПРОУ за регіонами України станом на 1 липня 2007 року. Як свідчить табл..Б.1, найбільша кількість суб’єктів господарювання зареєстрована в Києві (207041 од.), Дніпропетровській (94896 од.), Донецькій області (85651 од.), Харківській (72024 од.) та Одеській (69725 од.) областях. [26]

Найменша кількість зареєстрованих за ЄДПРОУ суб’єктів господарювання у Закарпатській (19468 од.), Чернігівській (18565 од.), Рівненській (17918 од.), Волинській (17581 од.) та Чернівецькій (15124 од.) областях.

У таблиці 2.2 наведено кількість об’єктів, що змінили форму власності за період за період незалежності України [26].

Таблиця 2.2 - Кількість об’єктів, що змінили форму власності

Error: Reference source not found В цілому по економіці у тому числі
    державної форми власності комунальної форми власності
Всього, одиниць      
У тому числі по роках
1992-1993      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

За основними видати економічної діяльності найбільша частка малих підприємств зосереджена в оптовій та роздрібній торгівлі, послугах із ремонту, торгівлі транспортними засобами. Друге місце посідають малі підприємства у промисловості, операції з нерухомістю, послуги юридичним особам.

На фінансові результати малих підприємств впливає багато факторів, але, мабуть, головними з них можна назвати фактори нестійкості законодавчого регулювання.

У таблиці 2.3 наведено основні показники розвитку підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності та малих підприємств у 2005-2006 роках. [26]

Таблиця 2.3 - Основні показники розвитку підприємств - суб’єктів підприємницької діяльності та малих підприємств

Показник Одиниця виміру 2005 рік 2006 рік
Всього по підприємствах - суб’єктах підприємницької діяльності
Кількість підприємств одиниць    
Кількість малих підприємств на 10 тис. чоловік наявного населення одиниць    
Середньорічна кількість зайнятих1) працівників тис. осіб 9744,5 9581,7
Середньорічна кількість найманих2) працівників тис. осіб 9725,6 9527,4
Фонд оплати праці млн. грн. 45467,8 67178,5
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника грн. 456,09 587,59
Операційні витрати на одиницю виробленої продукції коп./грн. 91,8 96,0
По малих підприємствах
Кількість малих підприємств одиниць    
Кількість малих підприємств на 10 тис. чоловік наявного населення одиниць    
Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах тис. осіб 2052,2 1978,8
Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах тис. осіб 2034,2 1928,0
Середня чисельність найманих працівників на одному малому підприємстві осіб    
Фонд оплати праці млн. грн. 6541,7 7608,9
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника грн. 267,99 328,87
Операційні витрати на одиницю виробленої продукції коп./грн. 101,4 102,9
Питома вага малих підприємств до загальних показників по підприємствах - суб’єктах підприємницької діяльності      
за кількістю найманих працівників відсотків 20,9 20,2
за обсягами виробленої продукції, робіт, послуг (у діючих цінах) відсотків 7,7  

 

Незважаючи на те, що кредитування населення знаходиться ще на початку свого розвитку, в той же час частка середнього класу серед тих, хто одержує кредит банківський дорівнює 24-25%, іпотечний кредит майже 45-50%[17, c. 11]. У складі кредитів дасть помітну частку складають гроші, запозичені у родичів та знайомих. Частка середнього класу тут порівнює 19-20%. Більш відповідально ставляться представники середнього класу до погашення кредитів, подання податкових декларацій Можна стверджувати, що податкові надходження в державний бюджет значною мірою забезпечують підприємці середнього класу. Однак сплата податків та подача декларацій ще не стала для цих верств населення громадським обов'язком, що певною і мірою пояснюється недосконалістю податкового законодавства, зокрема, його надмірний фіскальній рівень. Тому тінізація доходів спостерігається серед представників підприємців середнього класу, як і інших категорій населення, які займаються дрібним бізнесом Цеп факт відмічають дослідники середнього класу, вважаючи, що середній клас «вписався» у тіньові економічні схеми і не особливо намагається «світитися». В той же час цей клас, хоча і недостатньо чітко сформований, є досить активним провідником інноваційних форм економічної діяльності. Одночасно він виконує функцію «мотиватора» нових форм діяльності, поширюючи підприємницьку діяльність на інші соціальні групи. Тим самим підприємницьку діяльність і можна вважати обмежувачем масштабів бідності саме за показниками доходів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)